Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Ἡ Οὐάσιγκτον ἔπεσε στήν παγίδα πού ἔστηνε γιά τήν Μόσχα

Πῶς ὁ Πούτιν μέ χειρουργικές κινήσεις ἀκριβείας προκάλεσε ρῆγμα στήν νοτιοανατολική πτέρυγα τοῦ ΝΑΤΟ καί ἀπέτρεψε τούς ἀμερικανικούς σχεδιασμούς...

Τί διαμείφθηκε πρίν καί μετά τό ἀποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα στήν Τουρκία.
 
Ὁ ρόλος τοῦ ἀναξιόπιστου καί ἀπρόβλεπτου Ἐρντογάν μετά τήν ἀποτυχία τῶν ΗΠΑ νά τόν ἀνατρέψουν

Εἰδικός ἀπεσταλμένος τοῦ Πούτιν κατέθεσε στόν Ταγίπ Ἐρντογάν τίς προϋποθέσεις πού ἔθετε ἡ Ρωσία γιά νά ἀποδεχθεῖ μία ἀλλαγή τῆς στάσης του. Μία ἐξ αὐτῶν ἀφοροῦσε τή δημόσια συγνώμη του καί τή σύλληψη τοῦ δολοφόνου τοῦ Ρώσου πιλότου καί ἡ δεύτερη εἶχε νά κάνει μέ ταυτόχρονη μέ τήν Μόσχα ἀποκατάσταση καί τῶν σχέσεων μέ τό Ἰσραήλ, γεγονός πού θά βοηθοῦσε στό νά μήν ἀντιληφθεῖ ἤ ὑποψιασθεῖ ἡ Οὐάσιγκτον τήν χειρουργική κίνηση τῆς Μόσχας!

 
Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς


«Ὅποιος βιάζεται σκοντάφτει..» ἀναφέρει ἡ λαϊκή ρήση, ἐνῶ ὁ ψαλμωδός προφητάναξ Δαυίδ γράφει «λάκκον ὤρυξε καί ἀνέσκαψεν αὐτόν, καί ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον, ὄν εἰργάσατο»! Τά ἀνωτέρω ταιριάζουν ἀπόλυτα στήν ἀπρόσμενη πρόσφατη διπλή διπλωματική ἥττα πού ὑπέστησαν οἱ ΗΠΑ ἀπό τή Ρωσία γιά τήν ὁποία τούς εἶχε προειδοποιήσει ἐπανειλημμένως ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας Σεργκέι Λαβρώφ συστήνοντάς τους νά μήν προχωροῦν σέ σχέδια Β, C καί D... Μέ λίγα λόγια τούς τόνιζε νά σεβαστοῦν τήν συμφωνία πού σύναψαν στίς 23 Μαρτίου τοῦ 2016 (βλ. Σ.Ο. Μάρτιος 2016), πού ἀφοροῦσε τήν συνεργασία τους στή Συρία γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν τρομοκρατῶν τοῦ ISIS καί τῶν ὑπολοίπων ὁμάδων καί τούς ἐπικείμενους ἀγωγούς, πού θά διέλθουν ἐξ αὐτῆς καθώς καί τίς ἀλλαγές τῶν συνόρων –διαμελισμό τῆς Τουρκίας- μετά τήν ἵδρυση Κουρδικοῦ κράτους.

Τό σαφέστατο προειδοποιητικό μήνυμα φαίνεται ὅτι δέν τό ἐξέλαβαν σοβαρά στήν Οὐάσιγκτον. Πίστευαν μᾶλλον πώς ἔχουν τό πάνω χέρι καί γιά λόγους γοήτρου ἐπιχειροῦσαν νά «πατήσουν» πάνω στήν συμφωνία τοῦ Μαρτίου, νά μήν τήν τηρήσουν καί νά φέρουν τήν Μόσχα πρό τετελεσμένων γεγονότων. Βασιζόμενοι στήν ἰδέα ὁρισμένων γερακιῶν τοῦ Στέητ Ντιπάρντμεντ ὅτι ἡ Μόσχα συνιστᾶ ἀπειλή γιά τό ΝΑΤΟ καί τή Δύση προχωροῦσαν σέ στρατιωτικούς σχεδιασμούς πού ἀπέβλεπαν στήν ἐνίσχυση τῆς παρουσίας τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας, ὅσο τό δυνατόν πιό κοντά στά ρωσικά σύνορα καί στήν λειτουργία μίας στρατιωτικῆς «μέγγενης» πού θά λειτουργοῦσε πιεστικά ἀπό πάσης ἀπόψεως πρός τόν πρόεδρο τῆς Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν καί τήν ρωσική κυβέρνηση. Οὐσιαστικά ἐπιχειροῦσαν τήν ποικιλότροπη ἀπομόνωσή της.

Στήν Μόσχα παρακολουθοῦσαν τούς τελευταίους τρεῖς μῆνες, ὅλες τίς κινήσεις τῆς Οὐάσιγκτον καί τῶν συμμάχων της σέ διπλωματικό καί στρατιωτικό ἐπίπεδο. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό σχεδίασαν πολύ προσεκτικά τήν ἄμεση ἀπάντησή τους. Πέραν λοιπόν τῶν ἀνακοινώσεων καί τῶν δηλώσεων διαμαρτυρίας τοῦ Σεργκέϊ Λαβρώφ, ἡ Μόσχα ἐξέταζε τό πῶς θά μποροῦσε νά ἐπιφέρει πλῆγμα καί νά ἀνατρέψει πάραυτα τίς μύχιες ἐπιδιώξεις τῆς Οὐάσιγκτον. Διέκρινε λοιπόν πώς τό μοναδικό πεδίο ἀνατροπῆς τῶν σχεδίων τῶν ΗΠΑ εἶχε νά κάνει μέ τήν κυβέρνηση Ἐρντογάν καί τήν Τουρκία. Τά γεράκια τῆς Οὐάσιγκτον ἐκμεταλλευόμενοι τή συμφωνία τοῦ Μαρτίου τῆς Μόσχας, ἡ ὁποία περιελάμβανε μεταξύ τῶν ἄλλων τήν πτώση τοῦ Ἐρντογάν μέ στρατιωτικό πραξικόπημα ἐπιχειροῦσαν ἐμμέσως νά ἀνατρέψουν τή συμφωνία καί νά ἰσχυροποιήσουν τή θέση τους στήν νότιο-ἀνατολική πτέρυγα τῆς συμμαχίας μέσα ἀπό τόν ἀπόλυτο ἔλεγχο πού θά εἶχαν στούς στρατιωτικούς πραξικοπηματίες. Ὁ Βλαντιμίρ Πούτιν κατανόησε ἀπό τίς βεβιασμένες κινήσεις τῶν ΗΠΑ σέ Συρία, Τουρκία καί Εὐρώπη τίς πραγματικές ἐπιδιώξεις τους καί μέ λίαν προσεκτικό τρόπο σχεδίασε τήν ἀνατροπή τους.

Εἰδικός ἀπεσταλμένος τῆς Ρωσίας, σύμφωνα μέ πηγές μετέφερε στήν Ἄγκυρα καί στόν Ἐρντογάν ἀδιάσειστα στοιχεῖα πού ἔδειχναν τίς προθέσεις τῆς Οὐάσιγκτον καί ταυτόχρονα τοῦ συνέστησε τήν ἀναγκαιότητα τῆς στροφῆς πρός τήν Ρωσία, ἡ ὁποία ἐκπορευόταν ἀπό τήν ρωσική βούληση νά μήν ἀνανεωθεῖ ἡ συνθήκη τοῦ Κάρς ἤ Μόσχας βάσει τῆς ὁποίας ἡ Ρωσία παραχώρησε στήν Τουρκία τό 30% τῶν ἐδαφῶν πού τῆς ἀνῆκαν! Ἐπιπλέον ὁ εἰδικός ἀπεσταλμένος κατέθεσε στόν Ταγίπ Ἐρντογάν τίς προϋποθέσεις πού ἔθετε ἡ Ρωσία γιά νά ἀποδεχθεῖ τήν ἀλλαγή τῆς στάσης του. Μία ἐξ αὐτῶν ἀφοροῦσε τή δημόσια συγνώμη του καί τή σύλληψη τοῦ δολοφόνου τοῦ Ρώσου πιλότου καί ἡ δεύτερη εἶχε νά κάνει μέ ταυτόχρονη μέ τήν Μόσχα ἀποκατάσταση καί τῶν σχέσεων μέ τό Ἰσραήλ, γεγονός πού θά βοηθοῦσε στό νά μήν ἀντιληφθεῖ ἤ ὑποψιασθεῖ ἡ Οὐάσιγκτον τήν χειρουργική κίνηση τῆς Μόσχας. Ἐπίσης τοῦ διαμηνύθηκε ἡ ἀναγκαιότητα σταδιακῆς ἀποκατάστασης τῆς σχέσης τῆς Ἄγκυρας μέ τή Δαμασκό. Καί ὡς ἐπισφράγισμα τῶν ἀνωτέρω ἡ Ρωσία, ὅπως καί ἔγινε, θά παρεῖχε κάθε δυνατή στήριξη στήν ἀσφάλεια τοῦ Τούρκου προέδρου καί στήν ἀνατροπή τῶν σχεδίων τῶν πραξικοπηματιῶν. Τό μόνο πού δέν γνώριζε ὁ ἀπεσταλμένος τῆς Μόσχας ἦταν ὁ ἀκριβής χρόνος πού θά ἐκδηλωνόταν τό πραξικόπημα... Σημειωτέον πώς ἡ Μόσχα εἶχε ἀνατρέψει σχέδια τῶν πραξικοπηματιῶν νά δημιουργήσουν θερμό ἐπεισόδιο στό Αἰγαῖο πάνω στό ὁποῖο θά βασίζονταν γιά νά ἀνατρέψουν τόν Ἐρντογάν εἰδοποιώντας τότε τήν Ἀθήνα, (σχέδιο Βαριοπούλα)!

Ὡς «ἀρνάκι» καί μέ τήν οὐρά κάτω ἀπό τά σκέλια ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν, ἀφοῦ ἄκουσε μέ λεπτομέρειες τί τοῦ ἐπιφύλασσε ἡ μοίρα (!) ἀκολούθησε κατά γράμμα τίς ὑποδείξεις τοῦ ρώσου εἰδικοῦ ἀπεσταλμένου ἐπιχειρώντας πρωτίστως νά περισώσει τό γόητρό του, ἀφοῦ μέ σαφήνεια τοῦ ἐπισημάνθηκε πώς θά εἶχε τήν ἴδια τύχη μέ τόν Μιλόσεβιτς καί θά διασυρόταν παγκοσμίως ὡς ἐγκληματίας πολέμου στό δικαστήριο τῆς Χάγης. Ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν κατόπιν τῶν ὑποδείξεων αὐτῶν «παγίδευσε» οὐσιαστικά τούς πραξικοπηματίες καί τήν Οὐάσιγκτον μέ τίς χειρουργικές διπλωματικές κινήσεις μέ τό πρόσχημα δῆθεν τῆς ἄρσης τῶν οἰκονομικῶν μέτρων πού θά συνέβαλαν καί στήν τόνωση τοῦ τουρισμοῦ πού εἶχε ὑποστεῖ βαρύτατο πλῆγμα ἀπό τά μέτρα τῆς Ρωσίας... Καί τούς παγίδευσε μέ τό νά ἐπισπεύσουν τά σχέδια ἀνατροπῆς του σέ συνεργασία μέ τήν Οὐάσιγκτον, γεγονός πού τούς κατέστησε ἀρκετά ἀπρόσεκτους στούς σχεδιασμούς τους. Δέν εἶναι τυχαῖο, ὑποστήριζε ἡ ἴδια πηγή, ὅτι τό πραξικόπημα στήν Τουρκία ἐκδηλώθηκε τήν στιγμή πού ὁ Ἀμερικανός Ἐξωτερικῶν Τζόν Κέρι βρισκόταν στή Μόσχα, προκειμένου ἀπό κοινοῦ νά ἐξετασθεῖ ἡ νέα κατάσταση πού θά διαμορφωνόταν ἀμέσως μετά τό πραξικόπημα.
Θά φύγει ἡ Τουρκία ἀπό τό ΝΑΤΟ...

Ἡ ἀποτυχία τοῦ πραξικοπήματος οὐσιαστικά ἀπογύμνωσε καί ἄφησε ἐκτεθειμένη τήν ἀμερικανική διπλωματία, ἡ ὁποία ὑπέστη μία πρωτοφανῆ νέα ἥττα στήν Μ. Ἀνατολή. Ἀπό τήν ἄλλη ἡ Ρωσία κατάφερε νά ἀποδυναμώσει τή νότιο-ἀνατολική πτέρυγα τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας μέ τήν ραγδαία ἐπιδείνωση τῆς σχέσης τῆς Ἄγκυρας μέ τήν Οὐάσιγκτον. Ἐπιδείνωση πού δέν ἀποκλείεται νά φθάσει καί στήν ἄμεση ἀποχώρηση τῆς Τουρκίας ἀπό τό ΝΑΤΟ. Κάτι τέτοιο θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τό πῶς θά ἐξελιχθοῦν οἱ συνομιλίες πού θά διεξαχθοῦν στή Μόσχα μεταξύ τοῦ Πούτιν καί τοῦ Ἐρντογάν στίς 9 Αὐγούστου. Ἔτσι ὁ δρόμος τῶν στενῶν τοῦ Βοσπόρου καί ἴσως σέ λίγο καιρό καί ὁ ἐναέριος χῶρος τῆς Τουρκίας θά εἶναι ἀνοικτός γιά νά «τελειώσει» ἡ Ρωσία ὁριστικά καί ἀμετάκλητα τό παιχνίδι μέ τόν ISIS... Ἡ τύχη τῶν τζιχαντιστῶν χωρίς τήν στήριξη τῆς Τουρκίας εἶναι προδιαγεγραμμένη, ἐνῶ ἡ Οὐάσιγκτον λόγω τοῦ ἐπικρατοῦντος κλίματος πού ἐπικρατεῖ στήν Εὐρώπη μετά τίς τρομοκρατικές ἐπιθέσεις τοῦ ISIS εἶναι ἀδύνατο νά μεταβάλλει ἐκ νέου τήν πολιτική της ὑπέρ τῶν ἀνεξέλεγκτων καί ἀπρόβλεπτων τζιχαντιστῶν...
Τό «χαρτί» τῆς Εὐρώπης, ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Κύπρος

Τό μόνο πού ἀπομένει πλέον γιά τίς ΗΠΑ εἶναι νά «παίξουν» πιό δυναμικά τό χαρτί τῆς Εὐρώπης στήν Τουρκία μέ συνεχεῖς καί κάθε εἴδους παραχωρήσεις, ἔτσι ὥστε νά κερδίσουν χρόνο γιά νά ἀναδιοργανωθοῦν καί ἀνασυγκροτήσουν τίς δυνάμεις πού διαθέτουν στήν γείτονα χώρα καί ἐν γένει στήν εὐρύτερη περιοχή. Μέσα στίς κινήσεις πού τούς ἀπομένουν μετά τό ΜΑΤ τῆς Μόσχας εἶναι βέβαιο ὅτι θά συμπεριληφθοῦν ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Κύπρος γιά νά λειτουργήσουν «ἐκβιαστικά» στό διπλωματικό σκληρό παιχνίδι ἔναντι τῆς πρώην συμμάχου της Τουρκίας... Τό ζήτημα εἶναι ἄν καί κατά πόσο ἡ ἀποδυναμωμένη ποικιλοτρόπως Ἑλλάδα ἔχει τήν δυνατότητα νά ἐκμεταλλευθεῖ τά νέα δεδομένα πού δημιουργήθηκαν ἀμέσως μετά τήν ἐκδήλωση τοῦ πραξικοπήματος ἀλλά καί μετά τήν προσέγγιση τοῦ Ἐρντογάν πρός τό Ἰσραήλ καί τή Μόσχα; Θά ἐφαρμόσει ρητά τίς ἐντολές τῆς Οὐάσιγκτον ἀρκούμενη ἁπλά στόν ἐντυπωσιασμό τῆς κοινῆς γνώμης πού θά ἐπιφέρει ἡ μείωση ἐλάφρυνση τοῦ χρέους-τό προσεχές Φθινόπωρο, ἴσως καί νωρίτερα; Θά ἐπιδιώξει καί θά ἀρκεστεῖ σέ στρατιωτικά ὀφέλη πού βραχυπρόθεσμα θά τήν ὠφελήσουν; Θά ταυτισθεῖ μέ τό ρόλο πού εἶχε ἡ Τουρκία ἔναντι τῆς Μόσχας πρίν ἐκδηλωθοῦν ἡ στροφή Ἐρντογάν καί τό ἀποτυχημένο πραξικόπημα; Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ἀπό τήν ἐξωτερική πολιτική τῆς Ἑλλάδος ἀπουσιάζει παντελῶς ἕνας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός καί ὅλα, μά ὅλα ἐδῶ καί δεκαετίες γίνονται, ὅπως λέει ὁ λαός στό πόδι. Ἡ πολιτική ἐξουσία τελεῖ ὑπό ἕνα καθεστώς ὁμηρίας καί ἀδυνατεῖ νά ἀνταπεξέλθει καί νά ἐκμεταλλευθεῖ τίς εὐκαιρίες πού τίς παρέχονται... Γιά παράδειγμα μία βασική ἐπιδίωξη τῆς Ἀθήνας θά εἶναι λ.χ. ἡ στήριξη τῆς Οὐάσιγκτον στήν ἀνακήρυξη τῆς ΑΟΖ, ὡς ἀντάλλαγμα στίς διευκολύνσεις πού ἀναμένεται λίαν συντόμως νά ζητήσουν οἱ ΗΠΑ, ἄν ἤδη δέν τό ἔχουν κάνει... Πρέπει ἄμεσα νά χαραχθεῖ μία συγκεκριμένη πατριωτική καί χωρίς ἐνδοτισμούς καί τίς γνωστές προδοσίες τῆς μίζας καί τῆς διαπλοκῆς ἐξωτερική πολιτική γιατί ὁ Ἐρντογάν, ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ στήν πράξη ἄγεται καί φέρεται, γεγονός πού τόν καθιστά ἀναξιόπιστο καί ἀπρόβλεπτο «παίκτη» ἀνοικτό σέ ὅλες, μά ὅλες τίς ἀνατροπές... Ὁ κίνδυνος νά ὁδηγηθεῖ στό δικαστήριο τῆς Χάγης, ἀφοῦ πιεσθεῖ οἰκονομικά ἀπό τά ξένα συμφέροντα πού ἔχουν ἐπενδύσει στήν Τουρκία καί χάσει τή στήριξη τοῦ λαοῦ δέν ἀποκλείεται νά τόν ὁδηγήσουν στό ἄμεσο μέλλον ἐκ νέου στήν ἀναθεώρηση τῶν πολιτικῶν του ἀλλαγῶν καί στήν ἐκ νέου ἀντιπαλότητα μέ τήν Μόσχα.
Οἱ δύο οἱ ἐπιλογές τῆς Οὐάσιγκτον

Θά πρέπει ἐξάλλου νά σημειωθεῖ ὅτι στήν Ρωσία λαμβάνονται πολύ σοβαρά τά μή ἀντιμετωπίσιμα οἰκονομικά προβλήματα πού ταλανίζουν τίς ΗΠΑ! Καί γνωρίζουν ὅτι στά προβλήματα αὐτά ὀφείλονται κατά κύριο λόγο οἱ διπλωματικές βεβιασμένες κινήσεις πού παρατηροῦνται τά τελευταῖα χρόνια. Ξέρουν ὅτι οἱ ΗΠΑ ἔχουν πλέον δύο συγκεκριμένες ἐπιλογές. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ κήρυξη πολέμου πρός τή Ρωσία! Καί ἡ δεύτερη ἡ πτώχευση. Μόνο διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ θά καταφέρουν νά διαγράψουν τά τρισεκατομμύρια δολάρια τοῦ χρέους τους. Ἐπί τοῦ παρόντος ἀποκλείουν –ἄν καί δέν μποροῦν νά τήν ἀποφύγουν- τήν πτώχευση πού θά προκαλέσει ὁλοκληρωτικό οἰκονομικό χάος σ’ ὁλάκερο τόν πλανήτη. Κι αὐτό γιατί κάτι τέτοιο θά λειτουργήσει παντελῶς διαλυτικά στό πανίσχυρο οἰκοδόμημα πού ἔχτισαν ἀπό τό 1946 καί σήμερα. Θά ἐνισχυθοῦν οἱ ὑποθάλπουσες ἀποσχιστικές τάσεις τῶν πολιτειῶν καί δέν ἀποκλείεται μέ βάσει τό διαμορφωμένο κλίμα ἀκόμη καί ὁ ἐμφύλιος. Ἔτσι, τό μόνο πού τούς ἀπομένει εἶναι νά ἐξάγουν τό πρόβλημα κηρύττοντας πόλεμο στή Ρωσία μέ τήν οἰκονομική συνδρομή τῶν συμμάχων πού διαθέτουν στήν Εὐρώπη. Νά λοιπόν γιατί ἐργάζονται συστηματικά πρός τήν προώθηση στρατιωτικῶν τμημάτων τοῦ ΝΑΤΟ στά σύνορα πρός τή Ρωσία. Νά γιατί ἔχουν ὑψηλά στήν ἀτζέντα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τους τήν στρατιωτική ἔντονη παρουσία τους στή Μαύρη θάλασσα καί τή διατήρηση τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία. Τούς πιέζει ὁ χρόνος καί τρέχουν νά προλάβουν νά ἀντιμετωπίσουν μόνη τή Ρωσία, πρίν αὐτή προλάβει νά δημιουργήσει στήν πράξη μία ἀντίστοιχη μέ τό ΝΑΤΟ στρατιωτική δύναμη μέ τή συμμετοχή τῆς Κίνας ἀλλά καί ἄλλων διατεθειμένων θετικά πρός τήν πρωτοβουλία αὐτή χωρῶν... Καί ἀκόμη ἕνα ἀρνητικό στοιχεῖο στίς ὅποιες ἐπιδιώξεις τούς εἶναι τό προεκλογικό κλίμα πού ἐπικρατεῖ ἐνόψει τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν τοῦ Νοεμβρίου. Στή διαμόρφωση τοῦ κλίματος μέ τόν ἕνα ἤ ἄλλο τρόπο συμβάλλει καί ἡ Μόσχα περνώντας τό μήνυμα ὅτι ἔχει πλέον τή δυνατότητα νά παίζει δυναμικά καί παιχνίδια μέσα στήν ἕδρα τῶν ΗΠΑ. Στούς ὑπόλοιπους μῆνες τοῦ τρέχοντος ἔτους διακυβεύονται πολλά σέ διπλωματικό, πολιτικό, στρατιωτικό και ἐν γένει σέ γεωπολιτικό ἐπίπεδο. Ἀναμένονται ἀλλαγές παγκοσμίως πού θά φέρουν τά πάνω –κάτω σέ ὅτι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα ἐνῶ αὐξάνεται καί ἐλλοχεύει πάντα ὁ κίνδυνος τῶν πυρηνικῶν στήν γειτονιά μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου