Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Με βάση αυτόν τον κανονισμό θα διεξαχθεί η Πανορθόδοξη της ΚρήτηςΤη στιγμή που ο ένας μετά τον άλλον οι Προκαθήμενοι καταφθάνουν στο νησί της Κρήτης για την Αγία & Μεγάλη Σύνοδο ενδιαφέρον έχει να γνωρίζουμε τον Κανονισμό με βάη τον οποίο θα διεξαχθούν οι συνεδρίες.

Διαβάστε αναλυτικά τον κανονισμό βάση του οποίου θα διεξαχθεί η Πανορθόδοξη στην Κρήτη:

ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Σαμπεζύ, 21-28 Ιανουαρίου 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

** Το παρόν έγγραφο δεν έχει υπογραφεί απο τo Πατριαρχείο Αντιοχείας.

Άρθρον 1- Εισαγωγή

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, τη χάριτι της Αγίας Τριάδος, αποτελεί αυθεντικήν έκφρασιν της κανονικής παραδόσεως και της διαχρονικής εκκλησιαστικής πράξεως διά την λειτουργίαν του συνοδικού συστήματος εν τη μια, αγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία και συγκαλείται υπό της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου, συμφρονούντων και των Μακαριωτάτων Προκαθημένων πασών των υπό πάντων ανεγνωρισμένων κατά τόπους αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, συγκροτείται δε υπό των ορισθέντων μελών των αντιπροσωπειών αυτών.

Άρθρον 2- Σύγκλησις της Συνόδου
Η σύγκλησις της Συνόδου εξαγγέλλεται διά των καθιερωμένων Πατριαρχικών Γραμμάτων του Οικουμενικού Πατριάρχου προς πάντας τους Προκαθημένους των κατά τόπους αυτοκεφάλων Εκκλησιών, διά των οποίων:

1. αναγγέλλεται η περάτωσις της πανορθοδόξως αποφασισθείσης προσυνοδικής προετοιμασίας των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Συνόδου,

2. ορίζεται ο χρόνος και ο τόπος συνελεύσεως της Συνόδου, τη συναινέσει των Μακαριωτάτων Προκαθημένων πασών των κατά τόπους αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, και

3. καλεί τας κατά τόπους αυτοκεφάλους Ορθοδόξους Εκκλησίας να ορίσουν, κατά τα πανορθοδόξως συμπεφωνημένα εις τας Ιεράς Συνάξεις των Μακαριωτάτων Προκαθημένων, τους εκπροσώπους αυτών εις την Σύνοδον.

Άρθρον 3- Συγκρότησις της Συνόδου

Μέλη της Συνόδου είναι οι υφ’ εκάστης αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας οριζόμενοι αρχιερείς ως εκπρόσωποι αυτής,

1. ο αριθμός των μελών καθωρίσθη υπό της Ιεράς Συνάξεως των Προκαθημένων πασών των κατά τόπους αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών (Φανάριον, Μάρτιος 2014),

2. αι αντιπροσωπείαι δύνανται να συνοδεύωνται και υπό ειδικών συμβούλων, κληρικών, μοναχών ή λαικών, αλλ’ ο αριθμός αυτών δεν δύναται κατά κανόνα να υπερβαίνη τα εξ (6) μέλη. Καλούνται επίσης και τρία βοηθητικά στελέχη (stewards) εξ εκάστης αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας.

3. οι ειδικοί σύμβουλοι δύνανται να παρίστανται εις τας συνεδρίας της Ολομελείας της Συνόδου, χωρίς όμως δικαίωμα λόγου ή ψήφου, ενώ οφείλουν να επικουρούν το έργον της Γραμματείας της Συνόδου ή των Συνοδικών Επιτροπών μετά δικαιώματος λόγου και να ασκούν τα ανατιθέμενα εις αυτούς ειδικά καθήκοντα.

4. έκαστος των Προκαθημένων δύναται να έχη παρ᾽ εαυτώ εν ή δύο, ει δυνατόν, εκ των αρχιερατικών μελών της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας αυτού κατά την διάρκειαν των εργασιών της Συνόδου. Ο Πρόεδρος, λόγω των ηυξημένων υποχρεώσεων αυτού, δύναται να έχη παρ᾽ εαυτώ δύο τοιαύτα μέλη και ένα γραμματέα. Πάντες οι σύμβουλοι κάθηνται όπισθεν των Προκαθημένων, και

5. εν η περιπτώσει Προκαθήμενος Εκκλησίας τινός αδυνατεί να παραστή εις τας εργασίας της Συνόδου ή εις τινα των συνεδριών αυτής, ορίζεται αντιπρόσωπος αυτού, κατά τα εν εκάστη Εκκλησία ισχύοντα, όστις και καταλαμβάνει την θέσιν αυτού.

Άρθρον 4- Προεδρία της Συνόδου

Η προεδρία των εργασιών της Συνόδου ασκείται:

1. υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου. Οι Προκαθήμενοι των άλλων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών παρακάθηνται εκατέρωθεν, κατά την τάξιν των Ιερών Διπτύχων του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

2. τα μέλη των αντιπροσωπειών των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών κατατάσσονται, κατά την τάξιν των Ιερών Διπτύχων, εις την καθορισθείσαν οικείαν θέσιν εν τω ιερώ χώρω των συνεδριών, εις την συνάφειαν της οποίας τοποθετούνται και οι ειδικοί σύμβουλοι εκάστης αντιπροσωπείας προς διευκόλυνσιν της συνεργασίας αυτών.

Άρθρον 5- Αρμοδιότητες του Προέδρου

Ο Πρόεδρος της Συνόδου :

1. κηρύσσει την έναρξιν και την λήξιν των εργασιών της Συνόδου,

2. συνεργάζεται μετά των Προκαθημένων των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών διά τον προγραμματισμόν των εργασιών επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Συνόδου, ως επίσης και διά την άμεσον αντιμετώπισιν οιουδήποτε ζητήματος εις την διαδικασίαν ή εις την λειτουργίαν αυτής,

3. εγκρίνει το πρόγραμμα της λατρευτικής ζωής των μελών της Συνόδου,

4. διευθύνει τας διεξαγομένας συζητήσεις εις εκάστην συνεδρίαν μετά συντόμων κατά περίπτωσιν σχολίων διά τον πληρέστερον συντονισμόν αυτών προς την αποστολήν της Συνόδου,

5. δίδει τον λόγον εις τα μέλη της Συνόδου και εγγυάται την πιστήν τήρησιν και την ορθήν εφαρμογήν των αρχών του παρόντος Κανονισμού διά την εύρυθμον και κατά κανόνα εκκλησιαστικόν πορείαν των εργασιών,

6. συντονίζει το έργον της Πανορθοδόξου Γραμματείας της Συνόδου.

Άρθρον 6- Γραμματεία της Συνόδου
Η Γραμματεία της Συνόδου είναι πανορθόδοξος και πολυμελής, ήτοι:

1. συγκροτείται εξ ενός αρχιερέως εξ εκάστης αντιπροσωπείας, ως επίσης και από τον Γραμματέα επί της προπαρασκευής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ο οποίος επιμελείται του έργου της Πανορθοδόξου Γραμματείας, και

2. τα μέλη της Γραμματείας επικουρούνται εις το έργον αυτών και υπό καταλλήλων συμβούλων, κληρικών, μοναχών ή λαικών, οι οποίοι επιλέγονται εκ των συμβούλων των αντιπροσωπειών των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών και οφείλουν να υποστηρίζουν το ευρύτατον και πολύπτυχον έργον της Πανορθοδόξου Γραμματείας. Ο αριθμός των συμβούλων αυτών δεν δύναται να υπερβαίνη τους δύο εξ εκάστης αντιπροσωπείας.

Άρθρον 7- Αρμοδιότητες της Γραμματείας

Αι αρμοδιότητες της Γραμματείας της Συνόδου αφορούν:

1. εις την συγκρότησιν των φακέλων του σχετικού υλικού της προπαρασκευαστικής διαδικασίας διά την προετοιμασίαν των κειμένων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Συνόδου εις τας καθιερωμένας γλώσσας των εργασιών αυτής,

2. εις την ευθύνην διά την τήρησιν των Πρακτικών των εργασιών της Συνόδου,

3. εις την υποστήριξιν του έργου της Ολομελείας και των Επιτροπών της Συνόδου,

4. εις την διασφάλισιν της ορθής λειτουργίας του συστήματος ταυτοχρόνου διερμηνείας των συζητήσεων της Συνόδου εις τας επισήμους γλώσσας,

5. εις την συγκρότησιν Ειδικών Επιτροπών τόσον διά την σύνταξιν των Ανακοινωθέντων προς άμεσον ενημέρωσιν της κοινής γνώμης περί της πορείας των εργασιών της Συνόδου, όσον και διά την προετοιμασίαν του Μηνύματος αυτής,

6. εις την κατάλληλον πληροφόρησιν των παρισταμένων Παρατηρητών των άλλων χριστιανικών Εκκλησιών ή Ομολογιών διά της επιδόσεως των σχετικών φακέλων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Συνόδου, και

7. εις την άμεσον αντιμετώπισιν παντός άλλου απροβλέπτου πραγματικού ή διαδικαστικού ζητήματος.

Άρθρον 8- Εργασίαι της Συνόδου

2. δεν είναι δυνατόν να εισαχθούν εις την Σύνοδον προς συζήτησιν τα μη ομοφώνως εγκριθέντα υπό των Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων ή των Συνάξεων των Προκαθημένων ή νέα θέματα, εκτός από το τελικόν Μήνυμα της Συνόδου, το οποίον θα προετοιμασθή εν σχεδίω υπό Πανορθοδόξου Ειδικής Επιτροπής μίαν εβδομάδα προ της συγκλήσεως αυτής, τη εγκρίσει των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, και

3. Εκτός της ενάρξεως και της λήξεως της Συνόδου, πάσαι αι άλλαι συνεδρίαι διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.

Άρθρον 9- Διεξαγωγή των συζητήσεων

1. Αι συζητήσεις διεξάγονται εις τας επισήμους γλώσσας της Συνόδου, ήτοι την ελληνικήν, την ρωσσικήν, την γαλλικήν και την αγγλικήν γλώσσαν, ως επίσης και εις την αραβικήν, ως γλώσσαν εργασίας, καλύπτονται δε υπό συστήματος ταυτοχρόνου διερμηνείας.

2. Τα θέματα συζητούνται κατά την σειράν αυτών εις την ημερησίαν διάταξιν της Συνόδου, αι δε συζητήσεις περιορίζονται αυστηρώς εις μόνον το οριζόμενον διά την συγκεκριμένην συνεδρίαν θέμα.

3. Απαγορεύεται οιαδήποτε εκτός θέματος παρέμβασις, αφαιρουμένου του λόγου εκ του ομιλούντος, εκτός εάν αυτή αναφέρεται ητιολογημένως εις διαδικαστικόν ή προσωπικόν ζήτημα, διό και, εν τοιαύτη περιπτώσει, ο ζητών τον λόγον οφείλει να αναγράφη την παραβιαζομένην διάταξιν του Κανονισμού.

Άρθρον 10- Συμμετοχή των μελών εις τας συζητήσεις

Ο λόγος εις τας εργασίας της Συνόδου είναι ελεύθερος, αλλ’ όμως ουδείς δύναται να ομιλήση πριν ή ζητήση και λάβη την έγκρισιν του Προέδρου της Συνόδου.

1. Η υπό τινος των μελών της Συνόδου δήλωσις της επιθυμίας διά την συμμετοχήν εις την συζήτησιν του θέματος γίνεται διά επιδόσεως γραπτού σημειώματος προς το αρμόδιον μέλος της Γραμματείας της Συνόδου, το οποίον τηρεί τον κατάλογον προτεραιότητος των δηλωσάντων επιθυμίαν να ομιλήσουν και τον παραδίδει εις τον Πρόεδρον της Συνόδου.

2. Η χρονική διάρκεια της παρεμβάσεως του ομιλητού εις την συζήτησιν δεν δύναται να υπερβή τα δέκα (10΄) λεπτά της ώρας, εις δε την τυχόν δευτερολογίαν, αν ζητηθούν εξηγήσεις ή αν κριθή ότι είναι αναγκαία ή χρήσιμος υπό του Προέδρου της Συνόδου, δεν δύναται να υπερβή τα πέντε (5΄) λεπτά της ώρας. Οι Προκαθήμενοι των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών έχουν εις την διάθεσίν των διπλάσιον χρόνον αγορεύσεως.

3. Δεν επιτρέπονται άσχετοι διαλογικαί αντιπαραθέσεις ή προσωπικαί διενέξεις μεταξύ των μελών της Συνόδου, διότι είναι όχι μόνον ξέναι, αλλά και αντίθετοι προς την αποστολήν αυτής.

Άρθρον 11-Τροπολογίαι εις τα κείμενα

Αι κατά τας συζητήσεις εκάστου θέματος διατυπούμεναι προτάσεις τροπολογιών, διορθώσεων ή προσθηκών εις τα ομοφώνως εγκριθέντα κείμενα υπό Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων και των Συνάξεων των Προκαθημένων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ως επίσης και το Μήνυμα της Συνόδου,

1. υποβάλλονται εις την Γραμματείαν της Συνόδου διά να παρουσιασθούν υπό του Προέδρου εις την Ολομέλειαν της Συνόδου, υπό των αντιπροσωπειών των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και να καταστή επίσημος συνοδική απόφασις, και

2. η έγκρισις των τροπολογιών, μετά την ολοκλήρωσιν της συζητήσεως αυτών, εκφράζεται, κατά τα πανορθοδόξως καθιερωμένα, διά της αρχής της ομοφωνίας των αντιπροσωπειών πασών των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Τούτο σημαίνει ότι αι μη ομοφώνως αποδεκταί γενόμεναι τροπολογίαι δεν εγκρίνονται.

Άρθρον 12- Ψηφοφορία και έγκρισις των κειμένων
Η ψηφοφορία επί των συζητηθέντων και αναθεωρηθέντων υπό της Συνόδου κειμένων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως,

1. συνδέεται προς τας αυτοκεφάλους Ορθοδόξους Εκκλησίας και όχι προς τα καθ’ έκαστον μέλη των εν τη Συνόδω αντιπροσωπειών αυτών, συμφώνως προς την ομόφωνον σχετικήν απόφασιν της Ιεράς Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών,

2. η κατά Εκκλησίας και όχι κατά τα μέλη αυτών ψήφισις εν τη Συνόδω των κειμένων δεν αποκλείει την αρνητικήν θέσιν ενός ή και πλειόνων αρχιερέων μιάς αντιπροσωπείας αυτοκεφάλου τινός Ορθοδόξου Εκκλησίας επί των γενομένων τροπολογιών ή και επί ενός κειμένου γενικώτερον, η διαφωνία των οποίων καταχωρίζεται εις τα Πρακτικά της Συνόδου, και

3. η αξιολόγησις των διαφωνιών αυτών είναι πλέον εσωτερικόν ζήτημα της εις ην ανήκουν αυτοκεφάλου Εκκλησίας, η οποία δύναται να υποστηρίξη την θετικήν ψήφον αυτής επί τη βάσει της αρχής της εσωτερικής πλειονοψηφίας, εκφράζεται δε υπό του Προκαθημένου αυτής, διό και δέον όπως προβλεφθή εις αυτήν ο αναγκαίος χώρος και χρόνος δι᾽ εσωτερικήν συζήτησιν επ᾽ αυτού.

Άρθρον 13- Αποδοχή και υπογραφή των κειμένων

Τα ομοφώνως αποδεκτά γενόμενα κείμενα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Συνόδου εκδίδονται εις τας τέσσαρας επισήμους γλώσσας και έχουν το αυτό κύρος:

1. μονογραφούνται υπό πάντων των Προκαθημένων των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών εις πάσας τας σελίδας αυτών και εις πάσας τας επισήμους γλώσσας της Συνόδου, υπογράφονται δε εν τέλει υπό του Προέδρου και πάντων των μελών της Συνόδου.

2. αι υπογραφείσαι συνοδικαί αποφάσεις, ως και το Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, αποστέλλονται διά Πατριαρχικών Γραμμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις τους Προκαθημένους των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, οίτινες και κοινοποιούν αυτά εις τας Εκκλησίας αυτών αντιστοίχως, έχουν δε πανορθόδοξον κύρος.

Άρθρον 14- Συμμετοχή Παρατηρητών
Παρατηρηταί άλλων χριστιανικών Εκκλησιών ή Ομολογιών, ως επίσης στελέχη άλλων χριστιανικών οργανώσεων, παρίστανται εις την έναρξιν και την λήξιν των εργασιών της Συνόδου, άνευ δικαιώματος λόγου ή ψήφου.

Άρθρον 15- Δημοσίευσις των Πρακτικών

Τα Πρακτικά των εργασιών της Συνόδου θα απομαγνητοφωνηθούν και θα τύχουν της καθιερωμένης επεξεργασίας, τη μερίμνη της επί των Πρακτικών ειδικής Πανορθοδόξου Επιτροπής της Γραμματείας της Συνόδου, ορισθείσης τη αποφάσει των Προκαθημένων πασών των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, διά να δημοσιευθούν εις τας επισήμους γλώσσας και να αποσταλούν εις πάσας τας αυτοκεφάλους Ορθοδόξους Εκκλησίας.

Άρθρον 16- Μέσα Ενημερώσεως

1. Τη αποφάσει του Προέδρου και τη συναινέσει των άλλων Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών συγκροτείται μία δεκατετραμελής Συνοδική Επιτροπή, δι᾽ενός μέλους εξ εκάστης αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας, επικουρουμένη υπό καταλλήλων ειδικών συμβούλων, διά την τακτικήν ενημέρωσιν των Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως περί της πορείας της Συνόδου, και

2. Οι δεόντως διαπεπιστευμένοι δημοσιογράφοι υπό της Γραμματείας επί της προπαρασκευής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου παρίστανται μόνον εις την έναρξιν και εις την λήξιν της Συνόδου.

Σαμπεζύ, 27 Ιανουαρίου 2016


† ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος, Πρόεδρος

† ο Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως Γαβριήλ
(εκ προσώπου του Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β')

† ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης Αρίσταρχος

(εκ προσώπου του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφίλου Γ')

† ο Μόσχας Κύριλλος

† ο Σερβίας Ειρηναίος

† ο Ρουμανίας Δανιήλ

† ο Βουλγαρίας Νεόφυτος

† ο Γεωργίας Ηλίας Β'

† ο Νέας 'Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Χρυσόστομος Β'

† ο Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός
(εκ προσώπου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β')

† ο Επίσκοπος Σιεματίτσε Γεώργιος
(εκ προσώπου του Μητροπολίτου Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας Σάββα)

† ο Τιράννων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος

† ο Πρέσωφ και πάσης Τσεχίας και Σλοβακίας Ραστισλάβ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου