Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Ὁ ὑμνος τοῦ Πάσχα


Ἀναστάσεως ἡμέρα,
καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει
καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα.
Εἴπωμεν, ἀδελφοί,
καί τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς·
συγχωρήσωμεν
πάντα τῇ ἀναστάσει·
καί οὕτω βοήσωμεν·
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος. 

Ἑρμηνευτική ἀπόδοση

Σήμερον
εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως!
Ἄς γίνωμεν λαμπροί καί ἀκτινοβολοῦντες
πρός χάριν
τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς,
καί ἄς ἐναγκαλισθῶμεν
ὁ εἷς τόν ἄλλον.
Ἄς εἴπωμεν, ἀδελφοί,
καί εἰς αὐτούς πού μᾶς μισοῦν:
Ἐμπρός, ἄς συγχωρήσωμεν
τά πάντα
χάριν τῆς Ἀναστάσεως (τοῦ Χριστοῦ)·
καί τότε
(ἀφοῦ πράξωμεν αὐτό
καί συμφιλιωθῶμεν μέ τούς ἐχθρούς μας)
ἄς κραυγάσωμεν (χαρμοσύνως):
Ὁ Χριστός ἀνέστη ἐκ τῶν νεκρῶν,
ἀφοῦ μέ τόν θάνατόν Του
κατενίκησε τόν θάνατον,
καί ἐχάρισε ζωήν
εἰς τούς ἐντός τῶν μνημάτων
εὑρισκομένους νεκρούς.
 
 
 
 
Πηγή: http://www.imkby.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου