Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

H ακτινοβολία του Ήλιου «τρελαίνει» τον χειμώνα

 Η υπεριώδης ακτινοβολία του Ήλιου είναι πολύ πιθανό να συνδέεται με την ένταση του χειμώνα στη Γη. Έρευνα Βρετανών επιστημόνων που χρησιμοποίησαν τον δορυφόρο SORCE της NASA δείχνει ότι οι μεταβολές στις εκπομπές υπεριώδους ακτινοβολίας από τον Ήλιο
επηρεάζουν το κλίμα στον πλανήτη μας και ειδικά τον χειμώνα ο οποίος σε ορισμένες περιοχές εμφανίζεται πολύ βαρύς ενώ σε άλλες όχι.

Η ένταση της συνδέεται με την ένταση του χειμώνα από περιοχή σε περιοχή

H υπεριώδης ακτινοβολία του Ήλιου επηρεάζει τον χειμώνα στη Γη.

Ασθενής ακτινοβολία, «τρελός» χειμώνας

Ομάδα ερευνητών της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Μ.Βρετανίας χρησιμοποίησε τον δορυφόρο SORCE που εδώ και οκτώ χρόνια μελετά τον Ήλιο. Ένα από τα όργανα του δορυφόρου, το SIM (Spectral Irradiance Monitor) δίνει στους επιστήμονες λεπτομερή εικόνα για τις εκπομπές υπεριώδους ακτινοβολίας του Ήλιου στο διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην αντιστροφή των μαγνητικών πόλων του μητρικού μας άστρου.

Πρόκειται για τον λεγόμενο «ηλιακό κύκλο» η χρονική διάρκεια του οποίου είναι 11 έτη - στο χρονικό αυτό διάστημα η ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα του Ήλιου αυξομειώνεται από το ελάχιστο στο μέγιστο.

Τα τελευταία χρόνια που η ηλιακή δραστηριότητα βρισκόταν σε ύφεση παρατηρήθηκε το φαινόμενο να υπάρχει σημαντική διακύμανση στην ένταση του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο. Την ίδια στιγμή που κάποιες περιοχές της Βόρειας Ευρώπης και ορισμένα τμήματα των ΗΠΑ βίωναν πολύ ισχυρούς χειμώνες, στις χώρες της Μεσογείου αλλά και σε περιοχές όπως ο Καναδάς και η Γροιλανδία ο χειμώνας ήταν ασυνήθιστα ήπιος. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό οφείλεται στις διακυμάνσεις των εκπομπών της υπεριώδους ακτινοβολίας του Ήλιου οι οποίες έχουν μεγαλύτερο εύρος από όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Το φαινόμενο

Η υπεριώδης ακτινοβολία απορροφάται στη στρατόσφαιρα από το στρώμα του όζοντος. Κατά την περίοδο που η ηλιακή δραστηριότητα (άρα και οι εκπομπές υπεριώδους ακτινοβολίας) είναι σε ύφεση η στρατόσφαιρα έχοντας χαμηλότερη απορρόφηση υπεριώδους ακτινοβολία είναι πιο ψυχρή.

Σύμφωνα με τους ερευνητές το φαινόμενο δεν σταματά στη στρατόσφαιρα αλλά «προχωρά» και πιο χαμηλά επηρεάζοντας την ατμόσφαιρα. Συγκεκριμένα μεταβάλλει την ταχύτητα των ανέμων και ειδικά εκείνων που κινούνται γύρω από τον βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι περιορίζεται η κίνηση του αέρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά με αποτέλεσμα να μεταφέρονται ψυχρότερα ρεύματα αέρα σε κάποιες περιοχές και λιγότερο ψυχρά σε κάποιες άλλες.

«Οι διακυμάνσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό το φαινόμενο. Όπως όλα δείχνουν, η υπεριώδης ακτινοβολία μεταβάλλει την κυκλοφορία του αέρα και τον μετακινεί με διαφορετικό τρόπο από μια περιοχή σε κάποια άλλη με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές να έχουν τελικά περισσότερο κρύο και κάποιες άλλες περισσότερη ζέστη τον χειμώνα. Μοιάζει με παζλ, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι το φαινόμενο έχει τοπικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν σχετίζεται με τη συνολική αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη» δήλωσε στο BBC ο Άνταμ Σκάιφ, μέλος της ερευνητικής ομάδας. Η έρευνα δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Nature Geoscience.
 
 
Read more »

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΕ­ΛΕΥ­ΤΑΙ­ΕΣ Ε­ΠΙ­ΘΥ­ΜΙ­ΕΣ ΤΟΥ ΜΕ­ΓΑ­ΛΟΥ Α­ΛΕ­ΞΑΝ­ΔΡΟΥ


Εὐ­ρι­σκό­με­νος στά πρό­θυ­ρα τοῦ θα­νά­του, ὁ Μέ­γας Ἀ­λέ­ξαν­δρος συγ­κά­λε­σε τούς στρα­τη­γούς του καί τούς κοι­νο­ποί­η­σε τίς τρεῖς τε­λευ­ταῖ­ες ἐ­πι­θυ­μί­ες του:
  1. Θέ­λω οἱ πι­ό δι­α­πρε­πεῖς για­τροί νά ση­κώ­σουν τό φέ­ρε­τρό μου, γιά νά μπο­ροῦν νά δεί­ξουν μέ αὐ­τόν τόν τρό­πο ὅ­τι οὔ­τε ἐ­κεῖ­νοι δέν ἔ­χουν, μπρο­στά στό θά­να­το, τή δύ­να­μη νά θε­ρα­πεύ­ουν!
  2. Θέ­λω τό ἔ­δα­φος νά κα­λυ­φθεῖ ἀ­πό τούς θη­σαυ­ρούς μου, γιά νά μπο­ροῦν ὅ­λοι νά βλέ­πουν ὅ­τι τά ἀ­γα­θά πού ἀ­πο­κτοῦ­με ἐ­δῶ, ἐ­δῶ πα­ρα­μέ­νουν!
  3. Θέ­λω τά χέ­ρια μου νά αἰ­ω­ροῦν­ται στόν ἀ­έ­ρα, γιά νά μπο­ροῦν οἱ ἄν­θρω­ποι νά βλέ­πουν ὅ­τι ἐρ­χό­μα­στε μέ τά χέ­ρια ἄ­δει­α καί μέ τά χέ­ρια ἄ­δει­α φεύ­γου­με, ὅ­ταν τε­λει­ώ­σει γιά ἐ­μᾶς ὁ πι­ό πο­λύ­τι­μος θη­σαυ­ρός πού εἶ­ναι ὁ χρό­νος!
Πηγή: http://romnios.gr
Read more »

Βυζαντινή μόδαὉ Βυ­ζαν­τι­νὸς πο­λι­τι­σμὸς ἐ­πη­ρέ­α­σε τὴν ἱ­στο­ρί­α τοῦ παγ­κό­σμι­ου πο­λι­τι­σμοῦ καὶ συ­νε­χί­ζει νὰ ἐ­πη­ρε­ά­ζει καὶ νὰ ἀ­πο­τε­λεῖ ἔμ­πνευ­ση ἀ­κό­μα καὶ σή­με­ρα. Αὐ­τὴ τὴ φο­ρὰ στὸ ἐ­πί­κεν­τρο βρί­σκε­ται ἡ Βυ­ζαν­τι­νή…μό­δα!

Ἡ κομ­ψό­τη­τα, ἡ πο­λυ­τέ­λει­α καὶ ἡ αὐ­το­κρα­το­ρι­κὴ με­γα­λο­σύ­νη τῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς αὐ­το­κρα­το­ρί­ας ἀ­πο­τέ­λε­σαν τὴν πεμ­πτου­σί­α τῶν δη­μι­ουρ­γι­ῶν τοῦ οἴ­κου CHANEL γιὰ τὴ συλ­λο­γὴ 2011-12 Metiers d’Arts, δη­μι­ουρ­γι­ῶν μὲ ἔμ­φα­ση στὸ χει­ρο­ποί­η­το. Μὲ δη­μι­ουρ­γί­ες κεν­τη­μέ­νες στὸ χέ­ρι σὰν ἀ­λη­θι­νὰ ἔρ­γα τέ­χνης καὶ σὲ μί­α ἀ­τμό­σφαι­ρα ἄ­κρως βυ­ζαν­τι­νή, στὸ ἱ­στο­ρι­κὸ Couture salon τῆς ὁ­δοῦ 31 rue Cambon, ἀ­π’ ὅ­που ξε­κί­νη­σε ἡ νε­α­ρὴ τό­τε Coco, στὸ Πα­ρί­σι, ὁ χρό­νος γύ­ρι­σε 15 αἰ­ῶ­νες πί­σω καὶ οἱ κα­λε­σμέ­νοι τοῦ Karl Lagerfeld, καλ­λι­τε­χνι­κοῦ δι­ευ­θυν­τῆ τοῦ οἴ­κου, “με­τα­φέρ­θη­καν στὶς ἀ­κτὲς τοῦ Βο­σπό­ρου, ὅ­ταν ἡ Κων­σταν­τι­νού­πο­λη δὲ λε­γό­ταν Ἰν­σταμ­πούλ, ἀλ­λὰ θε­ω­ροῦνταν ἡ Με­γά­λη Πύ­λη Ἀ­να­το­λῆς-Δύ­ση­ς”.

Μὲ μού­σα τὴν αὐ­το­κρά­τει­ρα Θε­ο­δώ­ρα, οἱ δη­μι­ουρ­γί­ες ὑ­ψη­λῆς ρα­πτι­κῆς, τὰ κο­σμή­μα­τα καὶ τὰ ἀ­ξε­σου­ὰρ τοῦ οἴ­κου γιὰ αὐ­τὴν τὴν πα­ρουσί­α­ση Metiers d’Arts μὲ τί­τλο Paris-Byzance, εἶ­χαν τὴν πο­λυ­τέ­λει­α ποὺ τοὺς ἔ­πρε­πε. Μὲ δη­μι­ουρ­γί­ες κεν­τη­μέ­νες στὸ χέ­ρι μὲ πο­λύ­χρω­μους ἡ­μι­πο­λύ­τι­μους λί­θους, ἐμ­πνευ­σμέ­νες ἀ­πὸ τὴν τέ­χνη τοῦ μω­σα­ϊ­κοῦ καὶ τὰ ψη­φι­δω­τά της Ρα­βέν­νας ὑ­πῆρ­χε παν­τοῦ μί­α λάμ­ψη, μί­α αὐ­το­κρα­το­ρι­κὴ πο­λυ­τέ­λει­α, ἀλ­λὰ ὄ­χι κραυ­γα­λέ­α ἐ­πί­δει­ξη πλού­του.

Πηγή: http://romnios.gr
Read more »

Δημοψήφισμα και ψήφος εμπιστοσύνης

Τη διενέργεια δημοψηφίσματος για τη νέα δανειακή σύμβαση προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ενώ ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Ο κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος ύψιστη πράξη δημοκρατίας και πατριωτισμού. «Ας δώσουμε το λόγο το λαό και στους πολίτες. Είναι η ώρα να απαντήσει ο πολίτης υπεύθυνα. Θέλει να την υλοποιήσουμε ή να την απορρίψουμε. Αν δεν την θέλει ο λαός δεν θα εφαρμοστεί. Εάν ναι θα προχωρήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γνωστοποίησε ακόμη ότι στον χάρτη των πολιτικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης περιλαμβάνεται η πρόταση για ανανέωση της εμπιστοσύνης της Βουλής. Στην κατεύθυνση αυτή σημείωσε ότι θα ζητήσει αύριο να κινηθεί η διαδικασία για ψήφο εμπιστοσύνης, καθώς, έχουν προκύψει νέα δεδομένα από τον Ιούνιο και γιατί, όπως είπε, «είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία η έκφραση της κοινοβουλευτικής ευθύνης στην πολιτική που θα ακολουθεί η κυβέρνηση».

Την ανάγκη να υπάρξουν «πράξεις λύτρωσης και εκτόνωσης» που θα επιτρέψουν στη χώρα να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική υπογράμμισε κατά την ομιλία του στην Κ.Ο. του κυβερνώντoς κόμματος και ο υπουργός Οικονομικών, Ευ. Βενιζέλος.

«Η χώρα δεν αντέχει να βιώνει το δράμα. Πρέπει να επέλθει η κάθαρση, να ξαναγνωριστούμε ως έθνος για να οργανώσουμε τα φυγή προς τα εμπρός», τόνισε ο ΥΠΟΙΚ.

«Κανείς δεν πανηγυρίζει»

Από το βήμα της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, ο Πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε νωρίτερα των αποφάσεων των Βρυξελλών, που όπως είπε, σηματοδοτούν «μια νέα εποχή για την Ελλάδα και την Ευρώπη», απαντώντας στους «κήρυκες της μιζέριας», αλλά και όσους, όπως είπε, υπονομεύουν το δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας της χώρας.

«Κανείς δεν πανηγυρίζει, το μέλλον δεν έγινε ξαφνικά ρόδινο, αλλά έγινε πιο εύκολο», επισήμανε ο κ. Παπανδρέου, διαμηνύοντας ότι κανείς δεν θα απαγορεύσει στην κυβέρνηση να χαίρεται για το γεγονός ότι «απαλλάχθηκε ο Έλληνας φορολογούμενος από το τεράστιο βάρος του χρέους».

Ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι όσοι υπονομεύουν τη δημοκρατία κάνουν ένα ιστορικό λάθος, επισημαίνοντας ότι δεν δικαιολογεί τη βία, αν και όπως είπε συμμερίζεται την οργή του κόσμου για τα λάθη του παρελθόντος.

«Πατριωτισμός δεν είναι η απαξίωση της δημοκρατίας, είναι το να βάλουμε πλάτη για να βγούμε από την κρίση. Να δούμε την ιστορία μας και να μην επαναλάβουμε λάθη της διχόνοιας και της διαίρεσης», πρόσθεσε και έκανε έκκληση για νηφαλιότητα και ενότητα «Όλοι μαζί ας πούμε ένα μεγάλο όχι σε όσους θέλουν να διαλύσουν την προσπάθεια της Ελλάδας να σταθεί στα πόδια της», τόνισε.

Απαριθμώντας τα οφέλη από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Παπανδρέου υπογράμμισε ότι η συμφωνία των Βρυξελλών «απομακρύνει την ανασφάλεια και μας επιτρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον». «Εξασφαλίσαμε για τη χώρα μας μια σημαντική μείωση των βαρών μας ελάφρυνση που θα δώσει νέα προοπτική στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ όπως συμπλήρωσε, μας δίνεται πλέον η δυνατότητα να γίνουμε ξανά αυτοδύναμοι, να στηριχθούμε στα δικά μας πόδια.

Εκανε ακόμη λόγο για δικαίωση των προσπαθειών της χώρας και εκτίμησε ότι η αλλαγή της εικόνας της στο εξωτερικό θα σταθεί καθοριστικός παράγοντας προκειμένου να γίνουν επενδύσεις, να έρθουν νέα κεφάλαια.

«Τίποτα δεν θα είχε επιτευχθεί αν η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ δεν είχε σταθεί στο ιστορικό ύψος των στιγμών», πρόσθεσε και ευχαρίστησε τους βουλευτές που στήριξαν με την ψήφο του το πολυνομοσχέδιο.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τον αγώνα που δίνουμε μαζι, κάθε βουλευτή τον τιμούμε για την επιμονή και την αντοχή του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», είπε χαρακτηριστικά.

«Καμία ανησυχία για καταθέσεις - συντάξεις

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο τα ασφαλιστικά ταμεία και οι συντάξεις και πρόσθεσε ότι το τραπεζικό σύστημα και οι καταθέσεις είναι απολύτως διασφαλισμένα.

Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι λιγότερα χρέη σημαίνει λιγότερη λιτότητα και χαρακτήρισε αστεία τα επιχειρήματα ότι δήθεν το 2020 η Ελλάδα θα επιστρέψει στα επίπεδα χρέους του 2009.


Πηγή: http://www.naftemporiki.gr

Read more »

Στρατιωτική Παρέλαση 28 Οκτωβρίου 2011 Θεσσαλονίκη ΣΣΑΣ

Η Στατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων - ΣΣΑΣ -, παρά την ακύρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονική, παρελαύνει στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης στη τιμή της επετείου του ΟΧΙ της 28η Οκτωβρίου 1940.

Πειθαρχία Ευπραξίας Μήτηρ - Με Τιμή και Ανδρεία για την Ελλάδα μας!


Πηγή: http://www.youtube.com , filmnoir
Read more »

ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣEI

H "ΠΑΡΑΔΟΣΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ δεν είναι μόνο στους ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ.... αλλά σε όλο το σύστημα καθυπόταξης των λαών … Η Ελλάδα, ο Ελληνικός Λαός, το Ελληνικό Έθνος…είναι η δύναμη αντίστασης, η δύναμη του πνεύματος και της ψυχής … και αυτό το επέδειξαν οι πρόγονοί μας. Αν υποτάξουν εμάς …οι άλλοι λαοί είναι παιχνίδι για τη νέα τάξη …

Δυστυχώς εμείς οι νέο-Έλληνες δεν το έχουμε αντιληφθεί ακόμα… Εμείς οι νέο- Έλληνες το επιτρέπουμε και συμβαίνει... απορροφημένοι από τα μικροσυμφέροντα μας .... τα οποία συνεχίζουμε να κυνηγούμε χωρισμένοι σε "ομαδούλες" ...αντί να ενωθούμε όλοι και να φωνάξουμε ως έθνος κάτω από Μία και μόνο σημαία...: την ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣEI
 
Read more »

Η Ρωσία κρατά τη θερινή ώρα... παρεκκλίνοντας από την υπόλοιπη Ευρώπη

 
 
Από σήμερα οι Ευρωπαίοι κινούνται στους δείκτες και στους ρυθμούς της χειμερινής ώρας, ενώ οι Ρώσοι κρατούν τη θερινή ώρα, προτιμώντας να πορευτούν με αυτή τους επόμενους μήνες, σαν να μην άλλαξε δηλαδή η εποχή του χρόνου, προκειμένου να μην αγχωθούν!
Η απόφαση αυτή, να μην συμβαδίσουν οι... Ρώσοι με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ως προς την αλλαγή της ώρας, είχε ληφθεί από τον πρόεδρο της χώρας Ντμίτρι Μεντβέντεφ τον περασμένο Μάρτιο, με το σκεπτικό να απαλλάξει τους συμπατριώτες του από το στρες της προσαρμογής τους στην καινούργια ώρα, καθώς είχαν προηγηθεί σχετικές μελέτες για αύξηση των καταθλίψεων και των αυτοκτονιών στη Ρωσία.
Τώρα λοιπόν, αν και τα πρωινά του χειμώνα θα είναι για περισσότερη ώρα στο σκοτάδι, οι Ρώσοι θα μπορούν να απολαμβάνουν τα απογεύματά τους με περισσότερο φως, καθώς θα νυχτώνει αργότερα.
     Πηγή:  www.defencenet.gr
Read more »

28 OKT 2011 OI ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Πηγή: www.youtube.com
Read more »

Τη στήριξη της Ρωσίας ζητεί ο Ασαντ


Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ-Ασαντ ζήτησε σήμερα από τη Ρωσία να συνεχίσει να τον υποστηρίζει απέναντι στη Δύση, όσον αφορά τα μέτρα καταστολής των διαδηλώσεων στη χώρα του.

«Πάνω από όλα υπολογίζουμε στην υποστήριξη της Ρωσίας, μια χώρα με την οποία μάς συνδέουν στενές σχέσεις. Ο ρόλος της Ρωσίας είναι άκρως σημαντικός», τόνισε ο Ασαντ σε συνέντευξή του στη ρωσική τηλεόραση και πρόσθεσε: «Από τις πρώτες ημέρες της κρίσης βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τη ρωσική κυβέρνηση. Ενημερώνουμε τους Ρώσους φίλους μας λεπτομερώς για την εξέλιξη της κατάστασης».
Η έκκληση Ασαντ διατυπώνεται λιγότερο από ένα μήνα μετά τη δήλωση του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Μεντβέντεφ ότι ο Σύρος πρόεδρος ή πρέπει να δεχθεί μεταρρυθμίσεις ή να παραιτηθεί.
Ωστόσο, η Ρωσία συνεχίζει να υποστηρίζει τη Συρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και έχει μπλοκάρει μέχρι τώρα όλες τις προτάσεις για επιβολή κυρώσεων εναντίον της.
Η βία στη Συρία δεν μπορεί να συνεχιστεί, διεμήνυσε από την πλευρά του το Πεκίνο, με τον απεσταλμένο της Κίνας στη Μέση Ανατολή, Βου Σίκε, να προειδοποιεί το καθεστώς Ασαντ κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Δαμασκό για τον κίνδυνο από τη συνέχιση της καταστολής των διαδηλώσεων.
Όπως έκανε γνωστό σε δηλώσεις του στο Κάιρο ο Κινέζος απεσταλμένος, επεσήμανε σε ανώτερους αξιωματούχους της Συρίας τον κίνδυνο της κατάστασης, η οποία, όπως τόνισε, δεν πρέπει να συνεχιστεί. Ταυτόχρονα υπογράμμισε στο καθεστώς του Μπασάρ αλ-Ασαντ ότι πρέπει να σεβαστεί και να εκληρώσει τις προσδοκίες και τις νόμιμες διεκδικήσεις του συριακού λαού.
Ο Κινέζος απεσταλμένος που επισκέφθηκε προχθές, Πέμπτη, τη Δαμασκό, πρόσθεσε ότι η χώρα του υποστηρίζει την πρόταση του Αραβικού Συνδέσμου για διάλογο ανάμεσα στο καθεστώς και τους αντιπάλους του, ορισμένους από τους οποίους συνάντησε ο ίδιος ο Βου.
«Η Συρία πρέπει να επιδείξει κάποια διαλλακτικότητα στο θέμα αυτό για να βοηθήσει τον Αραβικό Σύνδεσμο να υλοποιήσει την πρότασή του», απάντησε ο Βου σε δημοσιογράφο, ερωτηθείς εάν εκτιμά ότι το συριακό καθεστώς πρέπει να διαπραγματευτεί με τις εξόριστες ομάδες της αντιπολίτευσης.
Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο άσκησης βέτο από την Κίνα σε άλλες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Συρία, ο Βου αφού προειδοποίησε για τον κίνδυνο από τη συνέχιση των μέτρων καταστολής, απάντησε ως εξής: «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να σεβαστεί την κυριαρχία της Συρίας και η Κίνα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της διεθνώς, αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, για την εξεύρεση λύσης».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Γαλλικό Πρακτορείο, Ναυτεμπορική


Πηγή: http://infognomonpolitics.blogspot.com
Read more »

Κίνδυνος πολύμηνης διακοπής των γεωτρήσεων στη Κύπρο!

Το Ισραήλ πιέζει τη Noble Energy να ολοκληρώσει τη γεώτρηση στο κοίτασμά του “Ταμάρ” μέσα στα χρονικά όρια που έχουν συμφωνηθεί κι αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τη διακοπή των γεωτρήσεων στο κυπριακό οικόπεδο “Αφροδίτη”,τουλάχιστον για μερικούς μήνες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος αν οι ισραηλινοί επιμείνουν στην απαίτησή τους για ακριβή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων της γεώτρησης στο “Ταμάρ”,τότε “είτε θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία στο «Αφροδίτη», με τροποποίηση των τεχνικών όρων της συμφωνίας με την Κυπριακή Δημοκρατία, είτε διακοπή της διαδικασίας με την ολοκλήρωση της γεώτρησης αλλά χωρίς την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων δοκιμών, ώστε να υπάρχουν επίσημα αποτελέσματα. Και επανέναρξή της σε μερικούς μήνες. Πράγμα που ανατρέπει ενδεχομένως τις σκέψεις της κυβέρνησης για τον δεύτερο γύρο αδειοδότησης, αφού σε διάφορες περιπτώσεις από την υπουργό Εμπορίου και όχι μόνο, δηλωνόταν ότι ο δεύτερος γύρος θα γίνει μόλις γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης της Noble”.


Η εταιρεία έχει στείλει το μήνυμα στη κυβέρνηση της Κύπρου και ζητά ουσιαστικά βοήθεια ώστε να πειστεί το Ισραήλ να δώσει παράταση. Είναι βέβαιο ότι το θέμα θα τεθεί στην επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ στην Κύπρο.

Το πρόβλημα ξεκίνησε προ μηνών, λόγω τεχνικών προβλημάτων στην άλλη πλατφόρμα - την Pride North America - που οδήγησε σε μετακινήσεις πλατφορμών, αλλαγές σημείων γεώτρησης και τις συνεπακόλουθες καθυστερήσεις. Οι δυνατότητες της άλλης πλατφόρμας, που διαθέτει στην περιοχή, της Sedco Express, αξιοποιούνται ήδη στο μέγιστο βαθμό και δεν υπάρχει περιθώριο από εκεί, ενώ είναι πρακτικά αδύνατο να εξασφαλιστεί άλλη πλατφόρμα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θέλει να τηρηθούν με ακρίβεια τα χρονοδιαγράμματα εξασφάλισης φυσικού αερίου από το Ταμάρ, για την ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, κυρίως λόγω των προβλημάτων με τον αγωγό από την Αίγυπτο. 

Να σημειωθεί ότι, κάθε φορά που διακόπτεται η παροχή από την Αίγυπτο, κυρίως λόγω δολιοφθορών, αυξάνεται το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού και στο Ισραήλ προσμετρούν τις επιπτώσεις αυτές στην οικονομία.


 
Read more »

Αυτό θα πει "Αραβική Άνοιξη" - Ο θησαυρός της Βεγγάζης από την εποχή του Μ.Αλεξανρου, εξαφανίστηκε!

 Ίσως να είναι μία από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές κλοπές της ιστορίας. Ίσως και η μεγαλύτερη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Sunday Times μια ανεκτίμητη συλλογή από 7.700 χρυσά, αργυρά και χάλκινα νομίσματα από την αρχαιότητα - γνωστά ως Θησαυρός της Βεγγάζης - έχουν κλαπεί από ένα υπόγειο θησαυροφυλάκιο της πόλης όταν μια συμμορία με τρυπάνι το διέρρηξε. Ένας εμπειρογνώμονας τη χαρακτηρίζει ως «μια από τις μεγαλύτερες κλοπές σε αρχαιολογικούς ιστορία», με πολλά από τα αντικείμενα που χρονολογούνται από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου κι αυτό είναι που δίνει “ελληνικό ενδιαφέρον” στην υπόθεση.

Είναι αδύνατο να δοθεί μία εκτίηση για το θησαυρό, αλλά ένα αρχαίο ελληνικό νόμισμα από την Καρχηδόνα πωλήθηκε αυτό το μήνα στην τιμή ρεκόρ των £ 268,000 σε δημοπρασία στο Παρίσι. Οι θυρίδες στην Εθνική Εμπορική Τράπεζα της Βεγγάζης βρέθηκαν σπασμένες και η συμμορία απ΄ ότι φαίνεται ενδιαφερόταν μόνο για τους αρχαίους θησαυρούς, αφήνοντας ανέγγιχτα τα αντικείμενα μικρότερης αξίας. Η κλοπή φαίνεται να έχει γίνει από ανθρώπους που ήξεραν τι έψαχναν. Η κλοπή προσδιορίζεται ότι έγινε τον Μάϊο,όταη η Βεγγάζη φλεγόταν. Εκτός από τα νομίσματα ο θησαυρός της Βεγγάζης που έκανε φτερά περιλαμβάνει κοσμήματα, μενταγιόν, βραχιόλια, περιδέραια, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια και χρυσά περιβραχιόνια καθώς πολλούς πολύτιμους λίθους. Σύμφωνα με τον Χαλάντ Μοχάμετ Αλ Χαντάρ, ένα καθηγητή του αρχιαολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου της Βεγγάζης “ισλαμικά και ελληνικά χρυσά νομίσματα εντοπίστηκαν να πωλούνται στην αγορά χρυσού της Βεγγάζης”.
Η νέα ηγεσία της Λιβύης δεν είχε κάνει γνωστή τη κλοπή για να αποφύγει την αρνητική δημοσιότητα,όμως πλέον έχει κινητοποιηθεί η Ιντερπόλ,η Ουνέσκο και τα Ηνωμένα Έθνη.
Σύμφωνα με εφημερίδα της Αιγύπτου,έχει συλληφθεί ένας αγρότης ο οποίος προσπάθησε να περάσει λαθραία στην Αλεξάνδρεια 503 χρυσά νομίσματα ,από τη Λιβύη. Οι αρχές πιστεύουν ότι πρόκειται για μέρος του θησαυρού της Βεγγάζης. Ιταλοί αρχιαολόγοι λένε,ότι η αξία του θησαυρού είναι ανεκτίμητη.
Τα περισσότερα ευρύματα αρχαιλογικού ενδιαφέροντος είχαν ανακαλυφθεί μεταξύ 1917 και 1922 .Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου είχαν μεταφερθεί σε μουσείο της Ρώμης και επεστράφησαν στη Λιβύη το 1961.
 
 
 Πηγή:  http://www.onalert.gr
Read more »

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Μία ώρα πίσω τα ρολόγια από τα ξημερώματα της Κυριακής

Στους χειμερινούς ρυθμούς επανέρχεται από αύριο, Κυριακή η ζωή των Ελλήνων αλλά και των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω και να δείξουν 3.

Η χειμερινή ώρα θα διαρκέσει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου του 2012.
 
Πηγή: http://news.in.gr
Read more »

Ρώσοι Πεζοναύτες παρέλασαν στην Αλεξανδρούπολη!

Λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα οι δύο μεγαλύτεροι Στρατοί της Ορθοδοξίας, ο Ελληνικός και ο Ρωσικός, ενώθηκαν πριν λίγο και παρέλασαν για πρώτη φορά, μαζί, στην ίδια διάταξη (προηγήθηκαν των Ελλήνων), σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης στους χιλιάδες κατοίκους της ακριτικής Αλεξανδρούπολης που τους αποθέωσαν (ακούστε σε αυτό το πρώτο βίντεο που αποκλειστικά φέρνει στην δημοσιότητα το... defencenet.gr, τις ουρανομήκεις επευφημίες των πολιτών την ώρα που περνούν τα τμήματα της ελληνικής 12ης Μεραρχίας και οι Ρώσοι πεζοναύτες).
Οι πεζοναύτες ανήκουν στο αποβατικό σκάφος (LST) Tsesar Kunikof, το οποίο έχει δέσει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ως προπομπός της Ομάδας Μάχης Αεροπλανοφόρου «Ναύαρχος Κουζνέτσοφ», που όπως γράφει η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ που κυκλοφορεί, έρχεται στα τέλη Νοεμβρίου στο Αιγαίο και στην Α.Μεσόγειο.
Με δύναμη 150 Ρώσων πεζοναυτών και δεκάδες τροχοφόρα ΤΟΜΑ BTR-80 διαφόρων εκδόσεων μεταξύ των οποίων και στην σπάνια έκδοση SHORAD με βλήματα SA-16, BRDM κλπ., το Tsesar Kunikof, αποτελεί ένα σχετικό σύγχρονο αποβατικό σκάφος.
Το κλίμα στην Αλεξανδρούπολη ήταν τελείως διαφορετικό από τις άλλες πόλεις της Ελλάδας. Μπορεί κι εδώ να μην έλειψαν οι αποδοκιμασίες των κυβερνητικών (όσων είχαν τολμήσει να παρευρεθούν), αλλά η παρουσία των Ρώσων πεζοναυτών λειτούργησε κατευναστικά και όλοι περίμεναν να δούν την γαλάζια «χιαστί» σημαία του ρωσικού Ναυτικού να παρελαύνει στους δρόμους της πόλης.
Με εντυπωσιακό βηματισμό και τα ΑΚ-74 χιαστί, το τμήμα των Ρώσων πεζοναυτών έστειλε ηχηρό μήνυμα στην Ανατολή.
Εμφανώς ικανοποιημένος Έλληνας αξιωματικός από την κοινή εμφάνιση Ελλήνων και Ρώσων στρατιωτών, δήλωσε στην απεσταλμένο του defencenet.gr «Πάντα τέτοια να έχουμε, παιδιά!».
Το βίντεο:

Πηγή: www.defencenet.gr

Read more »

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Ρωσικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα

Το ενδιαφέρον της ρωσικής πλευράς για επενδύσεις στην Ελλάδα και η προοπτική διεύρυνσης των ελληνορωσικών σχέσεων, σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Σταύρου Λαμπρινίδη με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Βλάντιμιρ Τιτόφ στο ΥΠΕΞ.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Τιτόφ αναφέρθηκε στην αμοιβαία επιθυμία για εμβάθυνση των ελληνορωσικών σχέσεων και στο ενδιαφέρον που υπάρχει από τη ρωσική πλευρά για επενδύσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σύγκληση Μικτής Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη συνάντηση συζητήθηκε μεταξύ άλλων η επικείμενη σύγκληση της Μικτής Οικονομικής Επιτροπής Ελλάδας – Ρωσίας στην Αθήνα, στα μέσα Δεκεμβρίου, η προετοιμασία της επίσκεψης στην Ελλάδα, εντός των επόμενων μηνών, του ειδικού απεσταλμένου του Ρώσου Προέδρου Μεντβιέντεφ για θέματα Ασφαλείας, κ. Ρογκόζεν, όπως και η πρόοδος της προετοιμασίας του “Έτους Ελλάδας στη Ρωσία και Ρωσίας στην Ελλάδα” το 2014.
Τέλος, για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε η κοινή στάση των δύο χωρών και η προσήλωσή τους για την υλοποίηση του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, καθώς και του αγωγού South Stream.
Εκτίμηση για τη ρωσική στάση σχετικά με την Κυπριακή ΑΟΖ
Κατά τις ίδιες πηγές, οι δύο άντρες συζήτησαν για περιφερειακά θέματα, για τις τρέχουσες εξελίξεις στα Βαλκάνια, αλλά και την ανατολική Μεσόγειο, ενώ εκφράστηκε, από την ελληνική πλευρά, η εκτίμηση για την ξεκάθαρη θέση της Ρωσίας σχετικά με τις έρευνες της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κυπριακή ΑΟΖ.
 
Read more »

Γιατί έγινε στρατηγός η Παναγία μας;(από το βιβλίο του π.Βασιλείου Βολουδάκη ,”Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ”). 
Όταν ένα έθνος, σαν το δικό μας, θεμελιωμένο από τα πανάρχαια χρόνια στην θρησκευτικότητα και προσδιορισμένο αποκλειστικά από αυτήν, έχει παραλύσει τόσο απόλυτα, ώστε να μη αντιδρά στην καλπάζουσα αθεοποίησή του, δηλαδή μένει παγερά αδιάφορο μπροστά στην επικείμενη εξαφάνιση της Ρωμιοσύνης του, τότε, ασφαλώς, είμαστε πολύ κοντά στα ύστερα του κόσμου!

Αυτή η διαπίστωση δεν είναι ένα στιγμιαίο συναισθηματικό ξέσπασμα, αλλά η προδιαγεγραμμένη συνέπεια της λειτουργίας του πνευματικού νόμου, που έγινε και θρυλικός παιάνας του λαού μας: «Η Ρωμιοσύνη είναι φυλή συνόκαιρη του κόσμου. Η Ρωμιοσύνη θα χαθή όντας ο κόσμος λείψη»!
Η μειωμένη εθνική αυτοεκτίμησή μας, που είναι η αιτία της απίστευτης ενδοτικότητος και απραξίας μας, είναι ένα καθαρά πνευματικό αποτέλεσμα της μακροχρόνιας σταδιακής αποξενώσεώς μας από την Πηγή της Ζωής και της Αλήθειας, η αποξένωση του λαού μας από την Εκκλησία του, πράγμα το οποίο συστηματικά καλλιεργήθηκε και καλλιεργείται από τις αμοραλιστικές κυβερνήσεις των τελευταίων 180 ετών, χωρίς καμμιά –απολύτως καμμιά– εξαίρεση αληθινά πιστού Κυβερνήτη.
Δυστυχώς, καθ’ όλο το ανωτέρω διάστημα παρουσίασε πνευματική καθίζηση και η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάποιες λιγοστές εξαιρέσεις εκκλησιαστικών ηγετών, οι οποίοι, όμως, και αυτοί περιορίσθηκαν σε κάποια πνευματικά και εθνικά παραγγέλματα, παραλείποντας το μείζον και κύριο, δηλαδή να τονίσουν και να θέσουν σαν κηρυκτική προτεραιότητα την αλήθεια ότι η πολιτική είναι κλάδος της Ποιμαντικής, αφού η καθημερινή ζωή των Χριστιανών, που καθορίζεται από την πολιτική, δεν μπορεί να διαφέρη, αλλά πρέπει να είναι ταυτόσημη με την πνευματική ζωή της Εκκλησίας.
Είναι σημαντική και αποδεικτική των λόγων μας η υπενθύμιση του σπουδαίου θεολόγου π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ ότι «ο Χριστιανισμός εισήλθε στην ιστορία σαν νέα κοινωνική τάξη, σαν νέα κοινωνική διάσταση» και γι’ αυτό «από την πρώτη αρχή ο χριστιανισμός δεν ήταν κυρίως δόγμα αλλά κοινότητα»!
Φαίνεται, όμως, πως δεν αρκεί στο μεγάλο πλήθος των χριστιανών αυτή η υπενθύμιση, ούτε τα όσα έχουμε μέχρι σήμερα γράψει για να καταδείξουμε ότι ο χριστιανός δεν μπορεί να διχοτομή τη ζωή του σε ζωή στην Εκκλησία και σε καθημερινή ζωή, παρεκτός και αν ο χριστιανός ζει σε αθεϊστικό ή αλλόθρησκο κράτος, οπότε, τότε και μόνο τότε είναι υποχρεωμένος να υπομένη σαν μαρτύριο τη δημόσια ζωή, προσπαθώντας να ζήση με διάκριση και σύνεση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της «Προς Διόγνητον» Επιστολής.
Δεν μπορούν να καταλάβουν οι χριστιανοί μας, αλλά ούτε και πολλοί από τους Ποιμένες, ότι ο χριστιανός που ζει σε χριστιανικό κράτος και έχει την δυνατότητα να επιλέγη και να ψηφίζη τους κυβερνήτες του, είναι αδιανόητο να ακολουθή την μοιρολατρική τακτική των ανθρώπων που ζουν σε καθεστώς που δεν το επιλέγουν αλλά τους επιβάλλεται. Και, επίσης, δεν συνειδητοποιούν ότι με το να επιλέγουν άρχοντες χωρίς πνευματικά κριτήρια, αφ’ ενός μεν αυτό είναι πνευματικός μαζοχισμός (αφού αυτοί οι ίδιοι δίνουν εξουσία στους πολιτικούς οι οποίοι εν συνεχεία με την πολιτική τους δυσκολεύουν ή και ακυρώνουν την πνευματική ζωή των ψηφοφόρων τους), αφ’ ετέρου δε έχουν βαρειά πνευματική ευθύνη έναντι των συνανθρώπων του έθνους τους γιατί με την ψήφο τους δίνουν εξουσία σε ανθρώπους με ανύπαρκτη πίστη και ξένους ή και πολεμίους του φρονήματος και του πολιτεύματος της Εκκλησίας μας, με αποτέλεσμα να αφανίζεται η Πίστη του Έθνους μας, να αφανίζεται η Ρωμιοσύνη.
Αυτή η δυσκολία να αντιληφθούμε τα αυτονόητα είναι, νομίζω, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας. Είναι αυτό που, τελικά, αφανίζει την Ρωμέϊκη Πίστη στον Θεό μας.
Ο μακαριστός π. Φλωρόφσκυ έγραψε, απευθυνόμενος σε όλες τις φυλές της γης, πως «για να γίνουμε πραγματικοί Χριστιανοί πρέπει να γίνουμε περισσότερο Έλληνες»! Το δικό μας, λοιπόν, δράμα οφείλεται στο ότι πάψαμε να είμαστε πραγματικοί Έλληνες, γι’ αυτό εξατμίζεται συνεχώς και ο Χριστιανισμός μας.
Αυτό δεν πρέπει να ηχήση παράξενα, δίδοντας την εντύπωση πως βάζουμε πάνω από την Πίστη μας στον Χριστό την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη. Κάτι τέτοιο θα ήταν βλάσφημο, αθεολόγητο και ανιστόρητο. Πρόθεση του μεγάλου Ρώσου θεολόγου π. Φλωρόφσκυ, αλλά και δική μας, είναι να τονίσουμε ότι η ένδειξη Έλληνας δεν προσδιορίζει τον πολίτη μιας χώρας, αλλά τον άνθρωπο που, αφ’ ενός μεν, θεωρεί εντελώς παράλογο να ζη ως άθεος στον κόσμο και, αφ’ ετέρου, θεωρεί αδιανόητο να χωρίση την πνευματική του ζωή από την καθημερινότητά του. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στον κόσμο και γι’ αυτό ο χαρακτηρισμός Έλληνας ήταν μέχρι σήμερα ταυτόσημος με τον βαθύτατα θρησκευόμενον άνθρωπο και την Ορθοδοξία!
Μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του λαού μας από τα πανάρχαια χρόνια θα μας βεβαιώση ότι Έλληνας άθεος δεν υπήρξε ποτέ, παρά μόνο σαν ασήμαντη μειοψηφία. Ακόμα και σήμερα, που η χριστιανική μας Πίστη έχει απίστευτα συρρικνωθεί –υπαιτιότητι πρωτίστως των Ποιμένων– οσάκις τίθεται σε ψηφοφορία το φρόνημα του Έλληνα στις Εθνικές εκλογές, τα πολιτικά κόμματα που έχουν εξαγγείλει στον λαό ότι δεν πιστεύουν στον Θεό, λαμβάνουν ποσοστό από 3 έως 8%! Καί να σκεφθή κανείς ότι στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνονται και πολλοί αφελείς χριστιανοί ψηφοφόροι που νομίζουν πως είναι ακίνδυνο να ψηφίζουν δεδηλωμένους αθέους! Αυτό το γνωρίζουν οι πολιτικοί και γι’ αυτό η πλειοψηφία τους αποκρύπτει από τον λαό την αθεΐα τους, με σκοπό η αποσιώπηση αυτή να παραπλανήση τον λαό και να τους δώση την εξουσία.
Από τα πανάρχαια χρόνια οι πρόγονοί μας ένοιωθαν την ανάγκη να έχουν τον Θεό σε κάθε δραστηριότητα και ενέργειά τους. Ποτέ δεν ένοιωσαν τον Θεό σαν φόβητρο, σαν αυτόν που βρίσκεται έξω από την ζωή τους και έχει μόνο απαιτήσεις. Και, αφού δεν είχαν ακόμη την Αποκάλυψή του, έπλασαν με την επιθυμία τους μια πολυποίκιλη θεότητα, ικανή να καλύψη όλες τους τις ανάγκες, ώστε να είναι οι θεοί στη ζωή τους και όχι στο περιθώριο της ζωής, δηλαδή έξω από την πολιτική, όπως θέλουν και επιμένουν και επιβάλλουν οι πολιτικοί της πατρίδος μας, που ισχυρίζονται μεν πως είναι Έλληνες αλλά δεν είναι!
Έτσι, οι πρόγονοί μας, δημιούργησαν το δωδεκάθεο. Μια συναγωγή θεών με την μορφή υπουργικού συμβουλίου, ώστε κάθε θεός-μέλος του συμβουλίου αυτού να καλύπτη κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο Δίας σαν Πρωθυπουργός και συντονιστής των θεών, η Αθηνά σαν υπουργός Παιδείας, ο Άρης σαν υπουργός Αμύνης και Πολέμου, η Δήμητρα σαν υπουργός Γεωργίας, ο Ερμής σαν υπουργός Μεταφορών, ο Ποσειδώνας σαν υπουργός Ναυτιλίας, κλπ.
Ο Πλούταρχος περιγράφει με συντομία αλλά και με σαφήνεια την απόλυτη θεοσέβεια όλων των Ελληνικών Πόλεων-Κρατών: «Εύροις δ’ αν επιών πόλεις ατειχίστους, αγραμμάτους, αβασιλεύτους, αοίκους, αχρημάτους, νομίσματος μη δεομένας, απείρους θεάτρων και γυμνασίων· ανιέρου δε πόλεως και αθέου, μη χρωμένης ευχαίς, μήδ’ όρκοις, μηδέ μαντείαις, μηδέ θυσίαις επ’ αγαθοίς, μηδ’ αποτροπαίς κακών, ουδείς εστιν γεγονώς θεατής ουδ’ έσται». Αυτά που λέει ο Πλούταρχος σημαίνουν ότι ο κάθε περιηγητής των Ελληνικών Πόλεων-Κρατών της αρχαιότητος «μπορούσε να συναντήση πόλεις χωρίς τείχη, χωρίς παιδεία, χωρίς διοίκηση, χωρίς σπίτια, χωρίς χρήματα, πόλεις που δεν χρειάζονται νόμισμα, που δεν έχουν θέατρα ή γυμναστήρια, ούτε γνωρίζουν αν υπάρχουν τέτοια, πόλη, όμως, που είναι άθεη και δεν έχει ιερά, που δεν κάνει προσευχές, ούτε όρκους, ούτε μαντείες, ούτε θυσίες για ευόδωση καλών αιτημάτων, ούτε για την αποτροπή των συμφορών, τέτοια πόλη κανείς δεν συνάντησε ούτε πρόκειται να συναντήση». Που να ζούσε ο Πλούταρχος στις μέρες μας!…
Η απόλυτη θεοσέβεια των αρχαίων προγόνων μας αποδεικνύεται και από την έκφραση-λυδία λίθο, με την οποία δοκίμαζαν το ποιός έχει τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθή Έλληνας: Έπρεπε να είναι «όμαιμος», «ομόγλωσσος» και «ομόθρησκος». Στο κριτήριο του χαρακτηρισμού δεσπόζει το «ομόθρησκος» ως ενσυνείδητη και εκούσια προσωπική επιλογή, ενώ το μεν «όμαιμον» το αποκτά κανείς με τη φυσική του γέννηση χωρίς προσωπική του επιλογή, το δε «ομόγλωσσον» δεν είναι πάλι προσωπική επιλογή, αφού η γλώσσα είναι μόνο μέσον επικοινωνίας και όχι τρόπος ζωής.
Αυτή η συνυφασμένη με τον Έλληνα θρησκευτικότητα κορυφώθηκε και βρήκε το πλήρωμά της στην αποκεκαλυμμένη από τον Ουρανό και Σαρκωθείσα στον Χριστό Αλήθεια. Οι Πατέρες μας πλέον δεν ζούσαν έχοντας στο πλευρό τους φανταστικούς θεούς με πάθη και έχθρες αλλά ζούσαν ενωμένοι ασυγχύτως και αδιαιρέτως με τον Τριαδικό Θεό μας, την Υπεραγία Θεοτόκον και τους Αγίους μας, στους οποίους ο Θεός έδωσε πολυποίκιλα χαρίσματα ώστε να συμπαρίστανται και να συντρέχουν τους ανθρώπους σε όλες τις κατά Θεόν δραστηριότητές τους και στην επίλυση των προβλημάτων τους. Το Ευχολόγιο της Εκκλησίας μας είναι μάρτυρας.
Εξαιρέτως έλαβε δύναμη και χάρη η Πανάχραντος Μητέρα του Θεού μας, η Παναγία μας, η οποία είναι η μόνη μετά Θεόν που γνωρίζει τόσο βαθειά πως, αν εκλείψη η θεοσέβεια του λαού μας, θα χαθούμε ολοτελώς, ώστε έγινε και Υπέρμαχος Στρατηγός για να καταστήση πασιφανές ότι η με θεοσέβεια ενασχόληση με την πολιτική διακυβέρνηση του Ορθοδόξου λαού, όχι μόνο δεν είναι αμαρτία αλλά είναι έργο Ουράνιο και Πανάγιο.
Η Παναγία έγινε Στρατηγός και μεις ακόμη διστάζουμε να πολιτευθούμε, μήπως και αμαρτήσουμε!
Δεν έγινε Στρατηγός ο Χριστός, γιατί δεν επιτρέπει στους κληρικούς του κοσμικές διακονίες, επειδή δεν είναι καλόν να αφήσουν τον λόγο του Θεού και «να διακονούν τραπέζαις». Έγινε όμως Στρατηγός η Παναγία Μητέρα Του για να μήν έχη κανείς μας δικαιολογία, όταν παραθεωρή την δημόσια ζωή και την εγκαταλείπει σε χέρια άνομα και ασεβή, που μετατρέπουν την ζωή των πιστών σε μαρτύριο και διαμορφώνουν τα ήθη των νεωτέρων με πρότυπα την ασέβεια, την ασέλγεια και την σκληροκαρδία.
Το συγκλονιστικό μήνυμα της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι τόσο κραυγαλέο, ώστε όχι μόνο δεν άφησε την Βυζαντινή Αυτοκρατορία να λησμονήση ότι η πολιτική διακυβέρνηση των χριστιανών είναι ιερή Διακονία, ισότιμη με την εκκλησιαστική, αλλά διατηρήθηκε αναλλοίωτο το μήνυμα και στα τετρακόσια χρόνια της μετέπειτα σκλαβιάς, και έφθασε ως την Παλιγεννεσία, όπως μαρτυρεί το πρώτο Σύνταγμα της ελεύθερης Ελλάδος, στο οποίο τίθεται ως αποκλειστική προϋπόθεση της Ελληνικότητος η εις Χριστόν Πίστις: «Πάντες οι πιστεύοντες εις Χριστόν, εισίν Έλληνες»!
Αυτή τη θεοσέβεια υπηρέτησε ο πρώτος και ο μόνος ευλαβής Κυβερνήτης της Πατρίδος μας, Ιωάννης Καποδίστριας, έως ότου τον δολοφόνησαν εκείνοι, που μόνο το όνομα του Έλληνα είχαν και όχι την ψυχή και το φρόνημα. Αυτοί κυβερνούν από τότε μέχρι σήμερα.
Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Η Ρωμέϊκη φυλή βρίσκεται στην κρισιμώτερη καμπή της από τα πρωτοελληνικά χρόνια. Αν χαθή η πίστη μας, όπως με πυραυλοκίνητη ώθηση επιχειρούν να την απωθήσουν από την ζωή μας οι πολιτικοί, ημών κοιμωμένων, τότε σίγουρα θα χαθή το Γένος μας, αφού θα έχη χάσει τη συστατική του δύναμη, που, όπως δείξαμε, είναι η αδιαίρετη σχέση του με τον Δημιουργό του.
Και, αν χαθή το Γένος μας, τότε μαζί με αυτό, μόνο ο Θεός γνωρίζει το τι θα παρασυρθή στην άβυσσο!…
π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Ενοριακή Ευλογία” τον Μάρτιο 2010 , τεύχος 93
Read more »

Ενδιαφέρον από 11 χώρες για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα

Κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς και επιχειρήσεις από 11 χώρες του κόσμου έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις έρευνες υδρογονανθράκων (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) στη χώρα μας ανέφερε απόψε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του πρώτου ανοιχτού φόρουμ για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων.

Ο χώρες αυτές είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νορβηγία, η Γαλλία, η Ρωσία, η Ιταλία, η Μ. Βρετανία, η Δανία, το Ισραήλ, η Κύπρος και η Ινδία.

Στην ομιλία του ο Γ. Μανιάτης παρουσίασε τα βήματα που έγιναν τους τελευταίους μήνες για να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος στη διεξαγωγή ερευνών για κοιτάσματα.

"Βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο της εθνικής προσπάθειας για την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας", τόνισε και πρόσθεσε: "Οι επόμενοι μήνες θα προσδιορίσουν τις δυνατότητες και προοπτικές μας για την παραγωγή νέου πλούτου στη χώρα από τις αναξιοποίητες μέχρι σήμερα πλουτοπαραγωγικές πηγές του. Χρειαζόμαστε τη συστράτευση ολόκληρου του ελληνισμού εντός και εκτός Ελλάδας. Καλούμε δημόσια όλους τους Έλληνες επιστήμονες, να συμβάλουν σ' αυτή την προσπάθεια".

Πηγή: http://www.ethnos.gr
Read more »

Άγνωστες μαρτυρίες για τις εμφανίσεις της Παναγίας στον πόλεμο του 1940Άγνωστες μαρτυρίες για τις εμφανίσεις της Παναγίας στα βουνά της Πίνδου στον πόλεμο του 1940

Επιμέλεια: πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου
Απόσπασμα από την εργασία «Ἡ τιμή της Θεοτόκου στην Ήπειρο»

Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά στην πρώτη γραμμή του πολέμου, στα ελληνοαλβανικά σύνορα και την Πίνδο, η Παναγία ήταν η προστάτιδα και οδηγός των στρατιωτών. Οι στρατιώτες την έβλεπαν με τα μάτια της πίστης τους να τους εμψυχώνει και να τους «σκεπάζει», καθώς πολεμούσαν στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου και της Αλβανίας.

Ενδεικτική είναι η μαρτυρία της Β. Μπούρη σύμφωνα με την οποία ο θείος της, Σπυρίδων Χουλιάρας, που πολέμησε στα ελληνοαλβανικά σύνορα, μέχρι το τέλος της ζωής του συνήθιζε να αφηγείται το εξής θαύμα της Παναγίας: ενώ οι στρατιώτες πολεμούσαν κάτω από πραγματικά αντίξοες συνθήκες, εμφανίστηκε μπροστά τους η Παναγία που ως προστάτιδα τους «σκέπασε» με το πέπλο της και σαν οδηγός τους οδήγησε μπροστά στον εχθρό, έτοιμους να τον αντιμετωπίσουν.Το θαύμα αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλους στρατιώτες που πολέμησαν στα βουνά της Πίνδου. Κατά μήκος όλου του μετώπου έβλεπαν το ίδιο όραμα: τις νύχτες μια γυναικεία μορφή βάδιζε ψηλόλιγνη, με την καλύπτρα της ριγμένη από το κεφάλι στους ώμους. Ήταν η Παναγία, η υπέρμαχος στρατηγός των Ελλήνων.

Ο Τάσος Ρηγόπουλος, πολεμιστής του 1940 γράφει από το μέτωπο:

«Σου γράφω από μία αετοφωλιά, τετρακόσια μέτρα ψηλότερη από την κορυφή της Πάρνηθας. Η φύση τριγύρω είναι πάλλευκη. Σκοπός μου […]είναι να σου μεταδώσω αυτό που έζησα, αυτό που είδα με τα μάτια μου και που φοβάμαι μήπως, ακούγοντάς το από άλλους, δεν το πιστέψεις. Λίγες στιγμές πριν ορμήσουμε για τα οχυρά της Μόροβας, είδαμε σε απόσταση περίπου δεκατριών μέτρων μια ψηλή μαυροφόρα να στέκει ακίνητη. Ο σκοπός φώναξε: «τις ει;». Μιλιά δεν ακούστηκε. Φώναξε ξανά θυμωμένος. Τότε, σαν να μας πέρασε όλους ηλεκτρικό ρεύμα, ψιθυρίσαμε: «η Παναγία!». Εκείνη όρμησε εμπρός σα να είχε φτερά αετού. Εμείς από πίσω της. Συνεχώς αισθανόμασταν να μας μεταγγίζει αντρειοσύνη.

Ολόκληρη εβδομάδα παλέψαμε σκληρά για να καταλάβουμε τα οχυρά Ιβάν-Μόροβας. […] Εκείνη ορμούσε πάντα μπροστά. Και όταν πια νικητές ροβολούσαμε προς την ανυπεράσπιστη Κορυτσά, τότε η Υπερμάχος έγινε ατμός, νέφος απαλό και απλά χάθηκε» .

Ένα θαύμα έζησαν και οι στρατιώτες του 51ου τάγματος στην κορυφογραμμή Ροντένη.

Από τις 22 Ιανουαρίου και κάθε βράδυ στις εννέα και είκοσι ακριβώς, το βαρύ πυροβολικό των αντιπάλων άρχιζε βολή εναντίον του τάγματος. Ο εκνευρισμός και οι απώλειες ήταν πολλές. Οι τολμηροί ανιχνευτές δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τα εχθρικά πυροβόλα, προφανώς γιατί κάθε βράδυ οι αντίπαλοι τα μετακινούσαν. Η κατάσταση ήταν πιεστική. Ένα βράδυ του Φεβρουαρίου ακουστήκανε πάλι τα εχθρικά κανόνια.

«Παναγιά μου, βοήθησέ μας, σώσε μας», φώναξε εντελώς αυθόρμητα ο ταγματάρχης Πετράκης. Αμέσως στο βάθος πρόβαλε ένα φωτεινό σύννεφο και σιγά-σιγά δημιουργήθηκε κάτι σαν φωτοστέφανο και εμφανίστηκε η μορφή της Παναγίας, η οποία άρχισε να γέρνει προς τη γη και στάθηκε σε ένα φαράγγι. Όλοι στο τάγμα μόλις είδαν το θαύμα, ρίγησαν.

«Θαύμα!»,φώναξαν και έκαναν το σταυρό τους. Αμέσως στάλθηκε μήνυμα στην ελληνική πυροβολαρχία, τα ελληνικά κανόνια βρόντηξαν και λίγο μετά τα αντίπαλα σίγησαν. Οι οβίδες των Ελλήνων είχαν πετύχει τον απόλυτο στόχο .

«Η πίστη κατά την διάρκεια του πολέμου, το σίγουρο είναι ότι βοηθάει τον δοκιμαζόμενο στρατιώτη. Και η εικόνα της προστάτιδας του φέρνει ελπίδα και αισιοδοξία. … οι Αρτινοί στο μέτωπο μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς δεν φοβόνταν ούτε όλμους, ούτε τις εχθρικές σφαίρες…» .

Ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης ζωγράφισε πάνω στο καπάκι ενός κιβωτίου ρέγγας τη Παναγία της Νίκης, η οποία απέκτησε τη φήμη ότι είναι θαυματουργή.

«Σε έξαλλη θρησκευτική έκσταση απαιτούσαν (ενν. οι έλληνες στρατιώτες από την Άρτα) η θαυματουργή εικόνα να μείνει ένα βράδυ τουλάχιστον στην κατασκήνωση τους. Άκουγες φωνές από παντού. Όλοι οι στρατιώτες φωνάζανε: «Η Παρθένα, η Παρθένα. Να την αφήσετε μια βραδιά». Εκείνη την ώρα βάρεσε συναγερμός […] πέσαμε μπρούμυτα σύμφωνα με τις διαταγές που είχαμε. Κανένας Αρτινός δεν έκανε το ίδιο. «Βρε συνάδελφε», μου είπε ένας, «βαστάς την Παρθένα και φοβάσαι»;» .

Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι οι ταυτότητες των στρατιωτών έφεραν, δίπλα ακριβώς από τα στοιχεία τους, μια εικόνα της Παναγίας. Και λίγο πριν απo την επίθεση έκαναν το σταυρό τους, αναφωνούσαν τρεις φορές «Παναγία μου!» και ύστερα ξεκινούσαν.Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, αναγνωρίστηκε η σπουδαιότητα των θαυματουργών επεμβάσεων της Παναγίας. Για το λόγο αυτό η γιορτή της Αγίας Σκέπης, που είχε καθιερωθεί από το 626, όταν με τη θαυματουργή της επέμβαση έσωσε την Κωνσταντινούπολη από τους Αβάρους, να γιορτάζεται προς τιμήν της Παναγίας την 1η Οκτωβρίου, μεταφέρθηκε από το 1952 στις 28 Οκτωβρίου για να ενθυμούνται όλοι τη θαυματουργή βοήθειά της στη δυσκολότερη, ίσως, περίοδο του 
 
Read more »

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ Β' ΠΑΓΚ. ΠΟΛΕΜΟ -ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940

Read more »

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940-41


Του Ανχου (ΤΘ) Λαλούση Χαράλαμπου


Ο ηρωικός αγώνας της Ελλάδος εναντίον του Άξονα, κατά τους επτά συνολικά μήνες του ελληνοϊταλικού και του ελληνογερμανικού πολέμου (28 Οκτωβρίου 1940- 31 Μαΐου 1941) αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις ενδοξότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Έχει όμως και ιστορική σημασία ευρύτερη, γιατί επηρέασε πολλαπλά την εξέλιξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και συνέβαλε κρίσιμα στην έκβασή του.

Ο πόλεμος αυτός, υπήρξε από άποψη ασφάλειας και προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος, σταθμός μείζονος σημασίας στην ιστορία των διακρατικών σχέσεων της χώρας. Ο ελληνο-ιταλικός πόλεμος ήταν «παράπλευρος» πόλεμος της μεγάλης ευρωπαϊκής σύγκρουσης, η οποία ακόμα δεν είχε γίνει παγκόσμια· ήταν ένα δευτερεύον μέτωπο αυτής της σύγκρουσης, στο οποίο, η μεν Ιταλία προσπαθούσε να κερδίσει μία εύκολη επιτυχία, και δι’ αυτής να αναδειχθεί σε ρυθμιστική δύναμη της Νότιας Βαλκανικής, η δε Βρετανία επιθυμούσε να καθηλώσει και να φθείρει μία δύναμη που απειλούσε την θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδίως στην Αίγυπτο.
Αφετηρία του ελληνο-ιταλικού πολέμου αποτελεί η άνοιξη του 1939, όταν τα ιταλικά στρατεύματα κατέλαβαν την Αλβανία και διαφάνηκαν ξεκάθαρα τα επεκτατικά σχέδια του Μουσολίνι. Την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η πολιτική και στρατιωτική ισορροπία στα Βαλκάνια διαταράχθηκε. Το Βαλκανικό Σύμφωνο και τα διάφορα σύμφωνα που είχε συνομολογήσει η Ελλάδα δεν τέθηκαν σε ενέργεια, ούτε βέβαια υπήρξε εξαρχής τέτοιο ζήτημα. Τόσο το Βαλκανικό Σύμφωνο, όσο και τα Σύμφωνα με την Γιουγκοσλαβία και την Τουρκία κάλυπταν το ενδεχόμενο πολέμου με την Βουλγαρία.
Η Ελλάδα βρισκόμενη στο χώρο, στον οποίο απέβλεπε η επεκτατική πολιτική της Ιταλίας και σταθερά αποφασισμένη να παραμείνει ουδέτερη αλλά και ελεύθερη, δε δίστασε να αντιταχθεί σ' αυτή. Σ' ολόκληρο το δεκαοκτάμηνο χρονικό διάστημα κατά το οποίο διάρκεσαν οι απειλές, οι προκλήσεις και οι πράξεις βίας της Ιταλίας εναντίον της, η Ελλάδα κάτω από το προσωπείο φαινομενικής ηρεμίας, κατέβαλε συνεχείς προσπάθειες ν' αποφύγει τον πόλεμο, αλλά παράλληλα λάμβανε όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά μέτρα και σφυρηλατούσε το εθνικό φρόνημα. Χαρακτηριστική είναι η προσπάθεια του Μεταξά για τήρηση ουδετερότητας ώστε να μην προκαλέσει την Ιταλία. Κατά τον τορπιλισμό της Έλλης στο λιμάνι της Τήνου και ενώ γνώριζε από την πρώτη στιγμή, έδωσε αυστηρές οδηγίες στον τύπο να μην γίνει καμία αναφορά. Επιπλέον ο Μεταξάς επιδίωκεμεσολάβηση της Γερμανίας ώστε να ανατρέψει την διαφαινόμενη ενέργεια των Ιταλών έναντι της Ελλάδος. Η επίσημη στάση της ουδετερότητας της Ελλάδας απέναντι στον άξονα και τη Μ. Βρετανία δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια επίσημη κάλυψη για την προετοιμασία της Ελλάδας ενόψει της συμμετοχής στο πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων.
Έτσι κατόρθωσε η Ελλάδα, παρά την αιφνιδιαστική από απόψεως χρόνου εκτόξευση της ιταλικής επιθέσεως, να ισορροπήσει την κατάσταση κατά την πρώτη περίοδο και στη συνέχεια να πάρει την πρωτοβουλία ενέργειας.
Καθοριστικός παράγοντας των επιλογών του Μεταξά στο διπλωματικό επίπεδο ήταν η πρόταξη του γεωπολιτικού παράγοντα. Πίστευε απόλυτα ότι η ικανοποίηση της πρωταρχικής φροντίδας για την κατοχύρωση της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της χώρας δεν ήταν δυνατόν να διασφαλιστεί ερήμην της σύμπραξης με την Μ. Βρετανία. Εάν και δεν κατόρθωσε μέχρι την έναρξη του ελληνο-ιταλικού πολέμου να εξασφαλίσει μια συμβατικά κατοχυρωμένη εγγύηση για την ασφάλεια της χώρας από τους Βρετανούς, ο Μεταξάς πίστευε ότι η εμμονή του στην πολιτική της συνεργασίας με τους Βρετανούς, θα εξασφάλιζε για την Ελλάδα την συμμετοχή της στο πλευρό των επίδοξων νικητών αυτής της αναμέτρησης.
Οι έντονες προσπάθειες από τον Μεταξά για να εξασφαλίσει την στρατιωτική βοήθεια των Βρετανών πριν την διαφαινόμενη ιταλική επίθεση, συνάντησαν την απροθυμία τους, διότι θεωρούσαν την Τουρκία στους στρατηγικούς τους υπολογισμούς πολύ πιο σημαντική πιθανή σύμμαχο, γι’ αυτό και υπογράφθηκε με την τελευταία το 1939 Σύμφωνο αμοιβαίας βοήθειας. Για την Βρετανία το κρίσιμο θέατρο επιχειρήσεων ήταν η Βόρειος Αφρική και η Ιταλική εμπλοκή στα Βαλκάνια, εφόσον δεν απειλούσε την Τουρκία και τα στενά αποτελούσε ένα αντιπερασπισμό και δεν υπήρχε ανάγκη για μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή στην Ελλάδα.
Με το τελεσίγραφο που επέδωσε στον Μεταξά ο Ιταλός πρεσβευτής απαιτούσε η ιταλική κυβέρνηση να επιτραπεί στον ιταλικό στρατό να καταλάβει διάφορες στρατηγικές θέσεις, χωρίς να κατονομάζονται αυτές. Με το ¨ΟΧΙ¨ που είπε ο Μεταξάς διερμήνευσε τη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων, απόφαση που στηρίχθηκε στην ορθολογιστική εκτίμηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της χώρας. Αποκαλυπτική για τις σκέψεις του είναι μυστική ενημέρωση που πραγματοποίησε ο Μεταξάς προς τους συντάκτες του Αθηναϊκού τύπου την 30 Οκτωβρίου 1940. Χαρακτηριστικά ανέφερε τις προσπάθειες που έκανε να κρατήσει την χώρα μακριά από την παγκόσμια σύρραξη και τις συμβουλές του Χίτλερ να εντάξει την Ελλάδα στην «Νέα Τάξη» αφού πρώτα ικανοποιούσε τις εδαφικές βλέψεις της Ιταλίας και της Βουλγαρίας σε βάρος της χώρας. Μια τέτοια ενέργεια σύμφωνα με τον Μεταξά θα ανάγκαζε τους Άγγλους να καταλάβουν την Κρήτη και άλλα νησιά με σκοπό να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους στην περιοχή της Μεσογείου. Τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε την χώρα σε ένα νέο διχασμό.
Ο Ιωάννης Μεταξάς είπε χαρακτηριστικά:«Δηλαδή θα έπρεπε δια ν’ αποφύγωμεν τον πόλεμον να γίνωμεν εθελονταί δούλοι και να πληρώσωμεν αυτήν την τιμήν με το άπλωμα του δεξιού χεριού της Ελλάδος προς ακρωτηριασμόν από την Ιταλίαν, και του αριστερού από την Βουλγαρίαν. Φυσικά δεν ήτο δύσκολον να προβλέψη κανείς ότι εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν οι Άγγλοι θα έκοβαν και αυτοί τα πόδια της Ελλάδος. Και με το δίκαιόν των. Κυρίαρχοι πάντοτε της θαλάσσης δεν θα παρέλειπαν, υπερασπίζοντες πλέον τον εαυτόν των έπειτα από μίαν τοιαύτην αυτοδούλωσιν της Ελλάδος εις τους εχθρούς των, να καταλάβουν την Κρήτην και άλλας νήσους μας τουλάχιστον…»
Η άρνηση της Ελλάδας να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Ιταλίας προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ιταλία. Η αξιοσύνη και η λεβεντιά των Ελλήνων άσκησε τεράστια επίδραση στη ψυχολογία των λαών και είναι από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η σημασία του ελληνο-ιταλικού πολέμου συνίστατο κυρίως στον αντίκτυπο που είχε στον κόσμο γενικά. Ήταν το παράδειγμα μιας φτωχής χώρας που πολέμησε για την τιμή και την αξιοπρέπειά της καθώς και για βασικές αξίες του πολιτισμένου κόσμου, γεγονός που έδινε θάρρος στους χειμαζόμενους λαούς που είχαν χάσει την ελευθερία τους.
Οι απόψεις των Άγγλων στρατιωτικών αρχικά ήταν απαισιόδοξες σχετικά με την δυνατότητα αποτελεσματικής αντίστασης από τον Ελληνικό στρατό. Δόθηκαν έτσι οδηγίες στον τύπο να μην καλλιεργούνται μεγάλες προσδοκίες για την Άμυνα της Ελλάδος, προς αποφυγή απογοήτευσης σε περίπτωση κάμψης της χώρας. Ακόμη και ο Μεταξάς στο προσωπικό του ημερολόγιο στην 29 Οκτωβρίου 1940 γράφει: «Με ανησυχεί η υπεραισιόδοξη κοινή γνώμη».
Αξίζει να αναφέρουμε τον ενθουσιασμό και τον πόθο που διακατείχε τους Έλληνες στο κάλεσμα της πατρίδος να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πεδίο της μάχης παρά τα πενιχρά μέσα που διέθετε η Ελλάδα. Ποτέ πριν οι Έλληνες δεν έσπευσαν στο μέτωπο με τόσο ενθουσιασμό. Χαρακτηριστικές είναι φωτογραφίες της εποχής στις οποίες παρατηρούμε τους Έλληνες με το χαμόγελο στα χείλη και με υψηλό ηθικό να τρέχουν να στρατευθούν για να υπερασπίσουν τα ιδανικά της φυλής μας. Ήταν σαν ένα πανηγύρι…
Οι ανέλπιστες ελληνικές επιτυχίες τον Νοέμβριο του 1940 είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην πολιτική της Αγγλίας ώστε άρχισε να προσανατολίζεται στην ενίσχυση του ελληνικού μετώπου. Οι Άγγλοι απέβλεπαν στην ενίσχυση της Ελλάδος, με σκοπό την χρησιμοποίησή της ως βάση από όπου θα καταφέρουν σοβαρό πλήγμα κατά της Ιταλίας και μελλοντικά κατά των ρουμανικών πετρελαιοπηγών, που κατείχε και εκμεταλλευόταν η Γερμανία. Έτσι, το μέτωπο της Ελλάδας πρόσφερε την ευκαιρία στην Αγγλία να μεταφέρει το θέατρο επιχειρήσεων κατά της Ιταλίας στην Ελλάδα με απώτερο σκοπό την δημιουργία Βαλκανικού μετώπου κατά τον άξονα.
Στη φάση αυτή του πολέμου υπήρχε συμφωνία απόψεων ελληνικής και αγγλικής κυβερνήσεως στο θέμα αντιμετώπισης των Γερμανών με την διαφορά ότι οι Άγγλοι ενδιαφέρονταν για την διατήρηση του Αλβανικού μετώπου και της Ελλάδος ως εμπόλεμου, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία βαλκανικού μετώπου κατά της Γερμανίας, όταν το επέτρεπε η στρατιωτική κατάσταση στη Μ. Ανατολή, η ελληνική ηγεσία επιθυμούσε την υποστήριξη της Αγγλίας κυρίως για την αντιμετώπιση των Ιταλών και κατά δεύτερο λόγο για το ενδεχόμενο γερμανικής επίθεσης.
Οι ελληνικές νίκες στο μέτωπο της Αλβανίας είχαν σοβαρές επιπτώσεις στο ιταλικό στρατόπεδο με αποτέλεσμα τις παραιτήσεις στρατηγών. Ο Μουσολίνι προσπάθησε να επιρρίψει την ευθύνη της αποτυχίας στη στρατιωτική ηγεσία. Οι Ιταλοί πολέμησαν εξίσου γενναία με τους Έλληνες, διεκδικώντας με πείσμα κάθε σπιθαμή του ελληνικού εδάφους, υπέκυψαν όμως γιατί οι αντίπαλοί τους πέραν από την γενικότητα διέθεταν και πίστη στο δίκαιο του αγώνα τους.
Αξίζει να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο μέτωπο της Ηπείρου το 1940. Ο μεγαλύτερος εχθρός δεν ήταν ο αντίπαλος αλλά ο χειμώνας και το υπερβολικό ψύχος που δοκίμαζε την θέληση και την αντοχή των αντιμαχόμενων. Ο Ελληνικός Στρατός λόγω του υψηλού ηθικού του αντιμετώπιζε αυτή τη δοκιμασία με καρτερία και χωρίς γογγυσμό παρά την έλλειψη πολλές φορές σε τρόφιμα και σε άλλα αποθέματα.

Διεξαγωγή Επιχειρήσεων Οκτ-Νοε 1940


Οι Ιταλοί, κατά την επίθεση τους εναντίον της Ελλάδας, άσκησαν ισχυρή πίεση κατά των ελληνικών δυνάμεων στην Ήπειρο και στην Πίνδο και τήρησαν αμυντική στάση στην περιοχή της Βορειοδυτικής Μακεδονίας.
Στο μέτωπο της Ηπείρου, η VIII Μεραρχία πέτυχε να συγκρατήσει τον αντίπαλο και να συντρίψει τις επανειλημμένες ισχυρές επιθέσεις του. Εξαίρεση αποτέλεσε ο τομέας Θεσπρωτίας, όπου οι εκεί ολιγάριθμες ελληνικές δυνάμεις εξαναγκάστηκαν μπροστά στη μεγάλη υπεροχή των Ιταλών να συμπτυχθούν νοτιότερα. Αφού όμως ενισχύθηκαν, απεκατέστησαν την τοποθεσία του Καλαμά ποταμού μέχρι την Ηγουμενίτσα.
Στον Τομέα Πίνδου, επίσης οι ελληνικές δυνάμεις αναγκάστηκαν κάτω από τη συντριπτική υπεροχή του αντιπάλου, να συμπτυχθούν σε μεγάλο βάθος, με αποτέλεσμα οι Ιταλοί να διεισδύσουν ταχέως σε αρκετό βάθος, απειλώντας να υπερκεράσουν από τα ανατολικά τις δυνάμεις στην Ήπειρο. Με την εσπευσμένη όμως συγκέντρωση των διαθέσιμων δυνάμεων, που βρίσκονταν κοντά στην Πίνδο, φράχτηκε το ρήγμα, εξασφαλίστηκε από τα βορειοανατολικά η τοποθεσία Ελαίας—Καλαμά και επιπλέον κατέστη δυνατό, ύστερα και από τον επιτυχή αμυντικό αγώνα στην Ήπειρο, οι ελληνικές δυνάμεις να αναλάβουν επιθετική ενέργεια για την εξάλειψη του ιταλικού θύλακα.
Η 13η Νοεμβρίου 1940 βρήκε τις ελληνικές δυνάμεις στην Ήπειρο και στην Πίνδο, να έχουν ανακαταλάβει το μεγαλύτερο τμήμα του εθνικού εδάφους. Στη βορειοδυτική Μακεδονία μάλιστα, να έχουν καταλάβει σημαντικά εδαφικά σημεία πέρα από τα σύνορα και έτοιμες να επιτεθούν για την κατάληψη του ορεινού όγκου της Μόροβας και του κόμβου συγκοινωνιών της Κορυτσάς.
Το ιταλικό σχέδιο επιχειρήσεων είχε ήδη ανατραπεί. Η ιταλική διείσδυση στην Πίνδο, δεν υποστηρίχτηκε με επαρκείς δυνάμεις τόσο κατά την έναρξη της εισβολής, όσο και μετά τις πρώτες επιτυχίες της, με αποτέλεσμα να ανακοπεί και τελικά να ματαιωθεί η απειλή της υπερκεράσεως και αποκοπής των δυνάμεων Ηπείρου. Παντού ο Ιταλικός Στρατός μετέπεσε σε άμυνα.
Η δράση της εχθρικής αεροπορίας δεν υπήρξε συγκεντρωτική αλλά γενικά κατά κύματα και ασυντόνιστη προς την ενέργεια του Ιταλικού Πεζικού, το οποίο δεν μπόρεσε να εκμεταλλευθεί τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.
Το Ιταλικό Πυροβολικό έβαλε μεγάλο αριθμό βλημάτων κάθε διαμετρήματος, κατάνεμε τα πυρά του σε όλα τα ορατά αμυντικά έργα και διέσπειρε την βολή του κατά πλάτος και βάθος ώστε σπάνια να επιτυγχάνει πυκνές συγκεντρώσεις επί των φίλιων θέσεων και δεν κατόρθωσε να προσβάλει τις θέσεις των ελληνικών Πυροβολαρχιών.
Η δράση των αρμάτων επί των οποίων ο αντίπαλος βασιζόταν κυρίως ότι θα διασπούσε την ελληνική τοποθεσία αμύνης, υπήρξε χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, διότι συμμετείχαν στην επίθεση χωρίς να προηγηθεί η επιβεβλημένη αναγνώριση για την βατότητα του εδάφους και των υπαρχόντων φυσικών και τεχνητών κωλυμάτων και χωρίς την υποστήριξη του Πυροβολικού.

Οι αγώνες, που διεξήχθησαν κατά την υπόψη περίοδο, παρουσιάζουν τα παρακάτω ουσιώδη χαρακτηριστικά για τους Έλληνες μαχητές :

Για πρώτη φορά ο Ελληνικός Στρατός αντιμετώπισε Στρατό μεγάλης ευρωπαϊκής δυνάμεως, εφοδιασμένο με σύγχρονα μέσα και ιδιαίτερα με άρματα μάχης και ισχυρή αεροπορία, εναντίον των οποίων η ελληνική άμυνα διέθετε εντελώς περιορισμένα μέσα.

Στους αγώνες αυτούς έλαβαν μέρος, εκτός από τις λίγες Μονάδες του Ελληνικού Στρατού που είχαν επιστρατευτεί πριν από την έναρξη του πολέμου, και πολλές άλλες Μονάδες που επιστρατεύτηκαν μετά την κήρυξη του πολέμου και μεταφέρθηκαν επειγόντως στο μέτωπο, ύστερα από νυχτερινές πορείες, σε αποστάσεις 250 μέχρι 400 χιλιομέτρων. Αντίθετα, οι ιταλικές Μεραρχίες είχαν επιστρατευτεί και συμπληρωθεί σε προσωπικό και υλικό πριν από πολύ χρόνο.

Τα ελληνικά τμήματα αντιμετώπισαν κατά τους αγώνες τους στο Τομέα Πίνδου εξαιρετικές δυσχέρειες ανεφοδιασμού σε πυρομαχικά και τρόφιμα. Τα προωθούμενα εσπευσμένα, αμέσως μετά την επιστράτευση τους, τμήματα στερούνταν των προβλεπόμενων κτηνών ή άλλων μέσων μεταφοράς.
Αυτοκίνητα για τον ανεφοδιασμό των τμημάτων μπορούσαν να προωθηθούν μόνο μέχρι ορισμένες περιοχές που και αυτές ήταν μακριά από το μέτωπο. Οι δρόμοι έγιναν άβατοι σε τροχό αμέσως μετά τις πρώτες βροχές του Νοεμβρίου.
Για την αντιμετώπιση των δυσχερειών του ανεφοδιασμού των μαχόμενων τμημάτων, χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ των άλλων και ομάδες από χωρικούς, γυναίκες και παιδιά, που προσέρχονταν αυθόρμητα και μετέφεραν τους φόρτους στους ώμους τους κινούμενοι σε δύσβατα εδάφη κάτω από πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Έτσι οι κάτοικοι της Πίνδου παρουσίασαν στους μαχητές ένα λαμπρό παράδειγμα πατριωτισμού και υψηλής αντιλήψεως του καθήκοντος.

Η Δεύτερη- Τρίτη Περίοδος Νοε-Μαρ 1941

Οι επιχειρήσεις, που διεξήχθησαν από τις 14 Νοεμβρίου 1940 μέχρι τις 26 Μαρτίου 1941, αποτελούν τη δεύτερη και την τρίτη περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέμου.
Κατά τη δεύτερη περίοδο, από τις 14 Νοεμβρίου 1940 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 1941, ο Ελληνικός Στρατός αφού αναχαίτισε την προέλαση των Ιταλών ανέλαβε γενική αντεπίθεση για την πλήρη αποκατάσταση της ακεραιότητας του εθνικού εδάφους. Αντιμετωπίζοντας αντίξοες συνθήκες, που οφείλονταν στην υπεροχή του αντιπάλου σε οπλισμό και αεροπορία, στο δύσβατο του εδάφους, στις μεγάλες δυσχέρειες του ανεφοδιασμού του και στη δριμύτητα του πρόωρου χειμώνα, κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες, τα αποτελέσματα των οποίων υπερέβησαν κάθε προσδοκία.
Στο Νότιο Τομέα, το Α' Σώμα Στρατού, αφού κατέλαβε στις 6 Δεκεμβρίου το λιμένα των Αγίων Σαράντα και στις 8 Δεκεμβρίου το Αργυρόκαστρο, συνέχισε τις επιθετικές του επιχειρήσεις και μέχρι τις 6 Ιανουαρίου κατέλαβε τη γραμμή Χειμάρα—Βράνιτσα—Μπολιένα, δημιουργώντας έτσι ευνοϊκές προϋποθέσεις για την πλήρη διάνοιξη της κοιλάδας του Σιουσίτσα ποταμού και τη συνέχιση της προελάσεως προς τον Αυλώνα.
Στον Κεντρικό Τομέα, το Β' Σώμα Στρατού, αφού κατέλαβε στις 5 Δεκεμβρίου την Πρεμετή και εξασφάλισε ευρέως την ελεύθερη χρησιμοποίηση της αμαξιτής οδού Λεσκοβίκι—Κορυτσά, πέτυχε παρά την πείσμονα αντίσταση του εχθρού να φτάσει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου δεκαπέντε περίπου χιλιόμετρα ανατολικά της οδού Κλεισούρα—Χάνι Μπαλαμπάν, έτοιμο να καταλάβει τον κόμβο της Κλεισούρας.
Στο Βόρειο Τομέα, το ΤΣΔΜ (Γ' και Ε' Σώματα Στρατού), αφού κατέλαβε στις 21 Νοεμβρίου τον ορεινό όγκο της Μόροβας—Ιβάν και την επομένη τον κόμβο της Κορυτσάς, προωθήθηκε στα δυτικά αυτής σε βάθος 40 περίπου χιλιομέτρων στη γραμμή Ουγιανικού—Σουχαγκόρα όρος—Γκράμποβα—Καμία όρος—Πόγραδετς, εξασφαλίζοντας από τα δυτικά και βορειοδυτικά το υψίπεδο της Κορυτσάς.
Κατά τις επιχειρήσεις της δεύτερης περιόδου, η Ιταλική Διοίκηση ενέπλεξε οκτώ νέες Μεραρχίες Πεζικού, καθώς και μεγάλο αριθμό διάφορων άλλων μονάδων δυνάμεως συντάγματος ή τάγματος.
Η Ελληνική Διοίκηση, στην ίδια περίοδο, ενέπλεξε επτά νέες Μεραρχίες Πεζικού (II, ΙΙΙ, IV, Χ, XI, XIII και XVII).
Συνολικά οι ιταλικές δυνάμεις στο Αλβανικό θέατρο Επιχειρήσεων ανήλθαν σε 15 Μεραρχίες Πεζικού και μία Μεραρχία Αρμάτων, έναντι 11 Μεραρχιών Πεζικού, μιας Ταξιαρχίας Πεζικού και μιας Μεραρχίας Ιππικού των ελληνικών δυνάμεων. Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη η συντριπτική αριθμητική υπεροχή της Ιταλικής Αεροπορίας και η παντελής έλλειψη αρμάτων στον Ελληνικό Στρατό.
Παρόλα αυτά, οι επιθετικές επιχειρήσεις των ελληνικών δυνάμεων στέφθηκαν με επιτυχία. Δεν κατέστη όμως δυνατή η πραγματοποίηση ευρείας εκμεταλλεύσεως των επιθετικών ενεργειών, αν και παρουσιάστηκαν ευκαιρίες, οι οποίες μπορούσαν να αποδώσουν σημαντικά αποτελέσματα και αυτό γιατί ο Ελληνικός Στρατός στερούνταν τεθωρακισμένων και ταχυκίνητων μέσων. Η αδυναμία αυτή ανάγκαζε τις ελληνικές δυνάμεις να αποφεύγουν τις πεδινές ζώνες και να κινούνται και να ελίσσονται κυρίως από ορεινές κατευθύνσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση των φαλαγγών, την επαύξηση της κοπώσεως των αντρών και κτηνών καθώς και τη δημιουργία δυσχερειών στους ανεφοδιασμούς.
Αντίθετα, ο αντίπαλος, χάρη στα μέσα που διέθετε, κατόρθωνε στις πεδινές ζώνες, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα, να αποσύρεται γρήγορα και να εγκαθίσταται οπουδήποτε αλλού με σχετική άνεση, ενώ στις ορεινές περιοχές να επιβραδύνει την ελληνική προχώρηση, με λίγες σχετικά δυνάμεις. Επιπλέον, οι νεοεμπλεκόμενες στον αγώνα ιταλικές μονάδες μεταφέρονταν γρήγορα στο μέτωπο με αυτοκίνητα, ενώ οι αντίστοιχες ελληνικές στερούνταν τέτοιων μεταφορικών μέσων και έφταναν στο μέτωπο ύστερα από μακρινές νυχτερινές πορείες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επέμβουν γρήγορα στον αγώνα.
Τα ελληνικά στρατεύματα με υψηλό φρόνημα και εμπνεόμενα από πνεύμα αυτοθυσίας, αψηφώντας τις κακουχίες και τη μειονεκτική θέση τους έναντι του αντιπάλου, κατόρθωσαν μέσα σε ενάμισι μήνα όχι μόνο να εκδιώξουν τον εισβολέα, αλλά και να τον απωθήσουν μέσα στο βορειοηπειρωτικό έδαφος, σε βάθος κυμαινόμενο από 30 μέχρι 80 χιλιόμετρα.
Η τρίτη περίοδος, από τις 7 Ιανουαρίου μέχρι τις 26 Μαρτίου 1941, περιλαμβάνει τις επιθετικές επιχειρήσεις του Β' Σώματος Στρατού προς Κλεισούρα—Βεράτι, την τοπική ιταλική επίθεση για την ανακατάληψη της Κλεισούρας και τη μεγάλη «Εαρινή» επίθεση των Ιταλών.
Το Β' Σώμα Στρατού, επιδιώκοντας την κατάληψη του συγκοινωνιακού κόμβου της Κλεισούρας και την προώθηση του προς την κατεύθυνση του Βερατίου κατέλαβε, ύστερα από σκληρούς αγώνες, στις 10 Ιανουαρίου την Κλεισούρα και μέχρι τις 25 Ιανουαρίου προωθήθηκε στη γενική γραμμή ύψ. 1308 (Τρεμπεσίνας)—Μπούμπεσι—Μάλι Σπαντάριτ, όπου και διέκοψε τις παραπέρα επιχειρήσεις του εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των δυσχερειών ανεφοδιασμού των μονάδων του.
Οι Ιταλοί, αφού σταθεροποίησαν κάπως τις θέσεις τους, επιχείρησαν στις 26 Ιανουαρίου να ανακαταλάβουν το συγκοινωνιακό κόμβο της Κλεισούρας, στον οποίο απέδιδαν μεγάλη σημασία. Η ιταλική επίθεση εκτοξεύτηκε από τη Μεραρχία «Λενιάνο», ενισχυμένη με ένα τάγμα Αλπινιστών και τμήματα της ημιτεθωρακισμένης Μεραρχίας «Κενταύρων» και υποστηριζόμενη από ισχυρή αεροπορική δύναμη. Η επίθεση σημείωσε μικρές μόνο τοπικές επιτυχίες κατά την πρώτη ημέρα.
Το Β' Σώμα Στρατού αντιλαμβανόμενο το σοβαρό κίνδυνο από τυχόν απώλεια της Κλεισούρας, έσπευσε να προωθήσει ισχυρές δυνάμεις προς την κατεύθυνση αυτή και να απωθήσει τους Ιταλούς με σκληρούς αγώνες, που διάρκεσαν μέχρι τις 30 Ιανουαρίου, οπότε και τερματίστηκε η ιταλική προσπάθεια, η οποία τους στοίχισε σοβαρές απώλειες τόσο σε έμψυχο, όσο και σε άψυχο υλικό.
Το σημαντικότερο όμως γεγονός της περιόδου αυτής του Ελληνοϊταλικου Πολέμου, υπήρξε η τρίτη φάση, η μεγάλη «Εαρινή» επίθεση του Ιταλικού Στρατού. Η Ανώτατη Ιταλική Ηγεσία, μετά τη σταθεροποίηση και την ουσιαστική διακοπή των επιχειρήσεων εξαιτίας του δριμύτατου χειμώνα, επιδίωκε να καταφέρει κάποιο σοβαρό πλήγμα κατά των Ελλήνων, για να εξευμενιστεί απέναντι στον ίδιο το λαό της και στους συμμάχους της Γερμανούς, για τις μέχρι τότε αποτυχίες της.
Ο Μουσολίνι, γνωρίζοντας ότι οι Γερμανοί ετοιμάζονταν να επέμβουν στην Ελλάδα, αγνοώντας όμως το χρόνο που θα εκδηλωνόταν η ενέργεια αυτή, διακατεχόταν από την αγωνία, μήπως τον προλάβει ο σύμμαχος του και βρεθεί έτσι η Ιταλία στην ιδιαίτερα ταπεινωτική θέση, να οφείλει στους Γερμανούς την απαλλαγή της από το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει, εξαιτίας της οικτρής αποτυχίας της στο αλβανικό μέτωπο.
Το πρωί της 9ης Μαρτίου, εκτοξεύτηκε η αναμενόμενη ιταλική επίθεση. Σε μέτωπο έξι περίπου χιλιομέτρων μόνο, διατέθηκαν συνολικά πέντε μεραρχίες και μία λεγεώνα Μελανοχιτώνων σε πρώτο κλιμάκιο και πέντε μεραρχίες ως εφεδρικές.
Ο Μουσολίνι, γεμάτος ελπίδες, εγκαταστάθηκε από το πρωί στο παρατηρητήριο πάνω στο ύψωμα Καμάριτ (Γκλάβα), από όπου μαζί με τον Αρχιστράτηγο και την Ηγεσία των επιτιθέμενων δυνάμεων, παρακολούθησε την εξέλιξη της επιθέσεως. Αυτή, συνεχίστηκε με αμείωτη σφοδρότητα μέχρι τις 14 Μαρτίου, χωρίς όμως να σημειώσει επιτυχία, χάρη στο ακατάβλητο θάρρος και την αυτοθυσία των Ελλήνων στρατιωτών, οι οποίοι δεν παραχώρησανούτε σπιθαμή εδάφους στους επιτιθέμενους Ιταλούς.
Από τις 15 Μαρτίου, η ιταλική προσπάθεια άρχισε να ατονεί για να εκφυλιστεί τελείως από τις 25 του ίδιου μήνα. Ο Μουσολίνι απογοητευμένος αναχώρησε στις 21 Μαρτίου από τα Τίρανα για την Ιταλία, σχεδιάζοντας να επαναλάβει την επίθεση στο τέλος του μήνα. Η προσχώρηση όμως, στο μεταξύ, της Γιουγκοσλαβίας στους Συμμάχους δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση της νέας αυτής απόπειρας. Η γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδας, που επακολούθησε, ματαίωσε πια οριστικά την ελπίδα των Ιταλών να παρουσιάσουν οποιαδήποτε επιτυχία εναντίον της Ελλάδας.
Η Γερμανία αποφασισμένη να εισβάλει στην Σοβιετική Ένωση την άνοιξη του 1941, προσπάθησε να εξουδετερώσει την πολεμική εστία στην Ελλάδα, που μπορούσε να εξελιχθεί σε μέτωπο υπό την αιγίδα της Αγγλίας. Η δημιουργία ενός Βαλκανικού μετώπου όπως το Μακεδονικό κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, επηρέασε σοβαρά την γερμανική πολιτική έναντι της Ελλάδας. Η επέμβαση της Γερμανίας στα Βαλκάνια θεωρούνταν πλεονεκτική από την Αγγλία γιατί θα οδηγούσε σε διασπορά των γερμανικών δυνάμεων λόγω της δημιουργίας πολεμικού θεάτρου στα Βαλκάνια με αποτέλεσμα την μείωση της πίεσης των Γερμανών στην μητροπολιτική Αγγλία.
Η στάση της Γερμανίας προς την Ελλάδα είχε περισσότερο σχέση με τις πολεμικές επιδιώξεις της παρά με την επιθυμία της να βοηθήσει την Ιταλία να βγει από το αδιέξοδο του Αλβανικού μετώπου. Η σχεδιαζόμενη επίθεση κατά της Ελλάδας από την Γερμανία αποτελούσε «συμπληρωματική» στρατιωτική ενέργεια στο πλαίσιο της γενικότερης πολεμικής προσπάθειας που αναλάμβανε εναντίον της Ρωσίας. Η εξουδετέρωση της πολεμικής εστίας στο μέτωπο της Αλβανίας, την οποία εκμεταλλευόταν η Αγγλία και που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μέτωπο και να απειλήσει τη προσπάθεια των Γερμανών εναντίον των Ρώσων, αποτελούσε ουσιαστική βοηθητική επιχείρηση ενόψει της μεγαλύτερης επίθεσης που ετοίμαζε ο Χίτλερ.
Αξίζει να αναφέρουμε την μεσολαβητική προσπάθεια των Γερμανών για κατάπαυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, που στερούσε θεωρητικά τους λόγους της στρατιωτικής παρουσίας της Αγγλίας στην Ελλάδα, κάτι που απέρριψε ο Μεταξάς.

Συμπεράσματα

Η αποτυχία των Ιταλών οφειλόταν στην πεποίθηση του Μουσολίνι ότι η επιχείρηση θα κρινόταν στον πολιτικό παρά στον στρατιωτικό τομέα. Άλλη βασική αιτία της αποτυχίας των Ιταλών ήταν η ελλιπής πολιτική προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Ελλάδα, με συνακόλουθη την στρατιωτική ανεπάρκεια καθώς και οι άσχημες κλιματολογικές συνθήκες.
Το βασικό λάθος του Μουσολίνι είναι ότι υπολόγιζε την έκβαση της ιταλικής επίθεσης με καθαρά στρατιωτικά κριτήρια, χωρίς να λάβει υπόψη τον παράγοντα ότι οι Έλληνες θα πολεμούσαν με αποφασιστικότητα και αυτοθυσία λόγω του δίκαιου του αγώνα τους.
Το γενικό σχέδιο των Ιταλών για επίθεση στην Ελλάδα ήταν καλό ως σύλληψη όμως πολύ αισιόδοξο ως προς τη δυνατότητα επιτυχίας του. Το βασικό λάθος των Ιταλών είναι ότι υποτίμησαν σε μεγάλο βαθμό τον αντίπαλό τους. Για την επιτυχή έκβαση μιας μάχης δεν αρκεί μόνον να εκπονηθεί ένα άρτιο και πλήρες σχέδιο επιχειρήσεων, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και όλοι οι λοιποί παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την αποτελεσματική διεξαγωγή της.

Συνέπειες της εσφαλμένης εκτίμησης της Ιταλικής Ανώτατης Διοίκησης για τις δυνατότητες των Ελλήνων ήταν:

Εκδήλωσε κατά της Ελλάδος επίθεση την παραμονή της χειμερινής περιόδου με αποτέλεσμα την μειωμένη απόδοση τόσο της αεροπορίας όσο και των αρμάτων μάχης, μέσω των οποίων στήριζε κυρίως την επιτυχία του σχεδίου της.

Δεν προικοδότησε με ανάλογες δυνάμεις την κυρία της προσπάθεια, διαθέτοντας από τις 9 υπάρχουσες Μεραρχίες, 5 μόνο για την επίθεση στην Ήπειρο και διατήρησε 4 από αυτές στην περιοχή έναντι της Β. Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία το σχέδιο προέβλεπε την τήρηση αμυντικής στάσεως.

Συνέβαλε στον αιφνιδιασμό των στρατευμάτων της, δεδομένου ότι προετοίμαζε αυτά περισσότερο για στρατιωτικό περίπατο, παρά για αγώνες σκληρούς, πεισματώδεις και αποφασιστικούς. Αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα την διστακτικότητα της εκπλήρωσης των αποστολών τους και την παροχή χρόνου στην ελληνική πλευρά για επιστράτευση και ενίσχυση της άμυνας της.
Ένα άλλο σοβαρό σφάλμα της ιταλικής Ανώτατης Ιταλικής Διοίκησης υπήρξε η εφαρμογή του σχεδίου της κατά τρόπο άκαμπτο, δηλαδή επέμενε και κατέβαλε συνεχείς προσπάθειες για την ευόδωση της κυρίας προσπάθειας προς Καλπάκι και με τις αρχικές διατεθείσες δυνάμεις και δεν εκμεταλλεύθηκε την επιτυχία της στις δευτερεύουσες κατευθύνσεις, τόσο επί του παραλιακού τομέα όσο και προς Μέτσοβο, με συνέπεια την φθορά και πλήρη αποτυχία.
Η επιμονή του Κατσιμήτρου να αμυνθεί στη τοποθεσία Καλπάκι –Καλαμάς ποταμός (γραμμή ΙΒα) και παρά την δυσμενή εξέλιξη του αγώνα στον τομέα της Πίνδου, τον δικαίωσε απόλυτα, δείχνοντας διορατικότητα και εμμονή στις αποφάσεις του. Η τοποθεσίας ΙΒα, πλην της εξασφάλισης της πόλης των Ιωαννίνων και της ευρύτερης κάλυψης της ζωτικής περιοχής Μετσόβου, διέθετε και ικανοποιητική οργάνωση εδάφους, αλλά και περισσότερο γνώριμη ήταν στο Στρατηγείο της Μεραρχίας και στις Μονάδες της.
Η Ελληνική ηγεσία κατόρθωσε, παρά την αιφνιδιαστική από απόψεως χρόνου εκτόξευση της ιταλικής επιθέσεως, να ισορροπήσει την κατάσταση κατά την πρώτη περίοδο και στη συνέχεια να πάρει την πρωτοβουλία ενέργειας.
Τρεις κυρίως παράγοντες συνέβαλαν στην επιτυχία των ελληνικών όπλων.

Το υψηλό φρόνημα του Ελληνικού Στρατού και ολόκληρου του Ελληνικού Λαού αμυνόμενου κατά μιας άδικης και τελείως απρόκλητης επιθέσεως.

Η άρτια επιτελική προπαρασκευή, σαφήνεια και απλότητα όλων των πολεμικών σχεδίων της χώρας. Αυτό καταφάνηκε από την πρώτη στιγμή του πολέμου, όταν ολόκληρος ο πολεμικός μηχανισμός τέθηκε αυτόματα σε λειτουργία τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 με ένα απλό και λακωνικότατο σήμα του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Η υποτίμηση από την Ιταλική Ηγεσία του βαθμού προπαρασκευής, της ετοιμότητας για πόλεμο, του ηθικού των ένοπλων ελληνικών δυνάμεων και της αξίας των στελεχών.
Παρά τις αντιξοότητες καιρού και εδάφους και την ασύγκριτη υπεροχή των αντιπάλων του σε δύναμη και πολεμικά μέσα, ο Ελληνικός Στρατός διεξήγαγε, για ένα εξάμηνο περίπου νικηφόρο αγώνα κατά των Ιταλών στη Βόρεια Ήπειρο και προέβαλε ηρωική αντίσταση κατά των Γερμανών στη Μακεδονία και στην Κρήτη, προκαλώντας έτσι τον θαυμασμό τόσο των Συμμάχων, όσο και των ίδιων των αντιπάλων του.
Τα επιτεύγματα του Ελληνικού Στρατού δεν ήταν τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα της άρτιας προπαρασκευής και του υψηλού ηθικού του. Όλες οι πιθανές εχθρικές ενέργειες είχαν μελετηθεί και αντιμετωπιστεί υπεύθυνα, ενώ τα σχέδια επιστρατεύσεως και επιχειρήσεων διακρίνονταν για την απλότητα και το ρεαλισμό τους.
Είναι απαραίτητο να επισημάνουμε την τεράστια συμβολή της Ελλάδας στον αγώνα των Συμμάχων κατά τον Άξονα. Εκτός από τις συνέπειες εναντίον του Άξονα στο διπλωματικό πεδίο, που είχε ο πόλεμος της Ελλάδος ήδη κατά τους δύο πρώτους μήνες, το Νοέμβριο δηλαδή και το Δεκέμβριο 1940, το γεγονός ότι παρατάθηκε άλλους πέντε μήνες και μάλιστα ότι παρασύρθηκε σε ανάμιξη και η Γερμανία, με άμεσο αποτέλεσμα τη δέσμευση ισχυρότατων ιταλικών και γερμανικών δυνάμεων, που διαφορετικά θα ήταν δυνατό να είχαν διατεθεί σε άλλα μέτωπα, έδωσε τη δυνατότητα στους Βρετανούς να σταθεροποιήσουν τη θέση τους στην Αφρική και στην Εγγύς Μέση Ανατολή, με επιπτώσεις σπουδαιότατες στην εξέλιξη του όλου πολέμου.
Επιπλέον, σπουδαιότατη υπήρξε η συμβολή του πολέμου της Ελλάδος για την ήττα των Γερμανών στο ανατολικό μέτωπο. Η εμπλοκή ειδικά της Γερμανίας στον πόλεμο αυτό και οι ευρύτερες επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, που υποχρεώθηκε να διενεργήσει, ήταν η κυριότερη αιτία για την αναβολή της ενάρξεως της επιθέσεως εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως κατά πέντε ως έξι εβδομάδες. Οι συνέπειες της αναβολής αυτής υπήρξαν κρισιμότατες για τους Γερμανούς, καθώς επήλθε ο βαρύτατος ρωσικός χειμώνας, πριν προφτάσουν να επιτύχουν αποφασιστικά αποτελέσματα. Έκτοτε ο χρόνος εργαζόταν εις βάρος τους ως την τελική ήττα.
Αξίζει τέλος να αναφερθεί η εθελοντική προσφορά των Κυπρίων αδελφών για τη συμμετοχή τους στον αγώνα των Ελλήνων. Στην Ελλάδα, οι πρώτοι Κύπριοι στρατιώτες έφθασαν στις αρχές του 1941. Μέχρι την είσοδο των Γερμανών τον Απρίλιο 1941 στην Ελλάδα, είχαν φθάσει 5000 – 6000 άνδρες του Κυπριακού Συντάγματος. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για περίπου 40 φοιτητές που σπούδαζαν στην Ελλάδα που πολέμησαν από την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου στο Αλβανικό μέτωπο.


Βιβλιογραφία
1.
Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού(1923-19440), Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), Αθήνα 1963
2.
Αίτια και Αφορμαί του Ελληνοϊταλικού Πολέμου(1940-1941), ΓΕΣ, Αθήνα 1959
3.
Η Ιταλική Εισβολή, ΓΕΣ, Αθήνα 1959
4.
Η Ελληνική Αντεπίθεσις (1940-1941), ΓΕΣ, Αθήνα 1963
5.
Χειμεριναί Επιχειρήσεις – Ιταλική Επίθεσις, Μάρτιος 1941, ΓΕΣ, Αθήνα 1966
6.
Το Τέλος μιας Εποποιίας, Απρίλιος 1941, ΓΕΣ, Αθήνα 1958
7.
Επίτομη Ιστορία του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού Πολέμου 1940-1941, ΓΕΣ, Αθήνα 1984
8.
Κατσιμήτρος, Χ., Η Ήπειρος προμαχούσα, ΓΕΣ, Αθήνα 1954
9.
Koliopoulos, J.S., Greece and the British Connection, 1935 -1941, Oxford 1977
10.
Θ. Βερέμης- Ι. Κολιόπουλος, Ελλάς Η Σύγχρονη Συνέχεια από το 1821 μέχρι Σήμερα, Αθήνα 2006
11.
Α. Ψαρομηλίγκος, Η στρατηγική Όξυνσης, άρθρο από τεύχος 54 Ιστορικά της Ελευθεροτυπίας, 28 Οκτωβρίου 1940 Scripta mament, Αθήνα 2000
12.
Ζ. Ν. Τσιρπανλής, Ιταλικά Αρχεία για τον πόλεμο 1940-41, άρθρο από τεύχος 106 Ιστορικά της Ελευθεροτυπίας, Η 28η Οκτωβρίου από τα ξένα Αρχεία, Αθήνα 2001
13.
Κ. Σβολόπουλος, Η στάση του Μεταξά, άρθρο από τεύχος 106 Ιστορικά της Ελευθεροτυπίας, Η 28η Οκτωβρίου από τα ξένα αρχεία, Αθήνα 2001
15
14.
Π. Παπαπολυβίου, Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και Εθνική Αντίσταση, άρθρο από τεύχος 143 Ιστορικά της Ελευθεροτυπίας, Κύπριοι Εθελοντές, Αθήνα 2002

Read more »

Συμφωνία για "κούρεμα" 50% στο ελληνικό χρέος

 
Φαίνεται ότι έπιασαν τόπο οι πιέσεις Μέρκελ-Σαρκοζί στους τραπεζίτες, καθώς επιτεύχθηκε τελικά συμφωνία για "κούρεμα" στο 50%.Η τελική συμφωνία ανακοινώθηκε στις 5:37 τα ξημερώματα της Πέμπτης από τον πρόεδρο της Ε.Ε Χέρμαν Βαν ΡόμπεϊΣε οριστική συμφωνία κατέληξαν τα ξημερώματα τράπεζες και ΕΕ σχετικά με το ύψος του κουρέματος του ελληνικού χρέους, που κλείδωσε στο 50%.

Βάσει της ενημέρωσης από την ελληνική πλευρά, το νέο δάνειο θα είναι περίπου στα 130 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το κούρεμα έχει κλείσει στο 50% και οι τράπεζες θα συνεισφέρουν περίπου 90 με 100 δισεκατομμύρια ευρώ, συμμετέχοντας εθελοντικά.

Τα ταμεία, μετά το κούρεμα θα χρειάζονται ενίσχυση περίπου 1 δισ. ευρώ το χρόνο.

Επίσης, το πακέτο προβλέπει καλύτερα επιτόκια για την Ελλάδα, ενώ είναι πολύ προσεκτική η διατύπωση σχετικά με την "εποπτεία".

Συγκεκριμένα το κείμενο των αποφάσεων αναφέρει, ότι η εφαρμογή του προγράμματος επαφίεται στην ελληνική κυβέρνηση, στην οποία θα παρασχεθεί τεχνική υποστήριξη.

Σε 400 δισ. δολάρια ΗΠΑ προσδιόρισε ο Γάλλος πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζί, την οικονομική αξία των αποφάσεων που έλαβε σήμερα η μαραθώνια, περιπετειώδης Σύνοδος Κορυφής του Eurogroup.

Ο ίδιος, χαρακτήρισε «εξαιρετικά κρίσιμες» τις αποφάσεις που κατέστη δυνατόν να ληφθούν, μετά και από τη συμφωνία με τους ιδιώτες πιστωτές της Ελλάδος για εθελοντικό "κούρεμα" της ονομαστικής αξίας των ελληνικών ομολόγων κατά 50%. Ο ίδιος, ανέφερε, ότι η πολυπλοκότητα των ζητημάτων που συζητήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του Eurogroup και η αναγκαιότητα να υπάρξει συμφωνία, είχαν ως αποτέελσμα να υπάρξει μια μακριά νύχτα διαπραγματεύσεων. "Μπορούμε τώρα να ανακουφιστούμε", πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη Γερμανίδα καγκελάριο, Άγγελα Μέρκελ, το νέο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδος, τελικά θα προβλέπει ενισχυμένη εποπτεία της Ελλάδος, με μόνιμη παρουσία ελεγκτών εφαρμογής του προγράμματος.

Τη σύνταξη του νέου προγράμματος θα συνδράμει η τελευταία έκθεση της τρόικας, ενώ στόχος είναι η μείωση του χρέους της Ελλάδος στο 120% του ΑΕΠ της μέχρι το 2020, ούτως ώστε η χώρα να καταφέρει να επιστρέψει ρεαλιστικά στις αγορές. Η κα Μέρκελ επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η Ιταλία δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα περιορισμού του χρέους της στο 113% του ΑΕΠ της.

"Αποφασίσαμε να πολλαπλασιάσουμε τους πόρους του EFSF. Αυτός ο τρόπος θα επιτρέψει να τετραπλασιάσουμε ή να πενταπλασιάσουμε τους διαθέσιμους πόρους του ταμείου" (μόχλευση), είπε ο κ.Σαρκοζί. "Θα υπάρξει στενότερη συνεργασία και με το ΔΝΤ σε αυτό το πλαίσιο, για την υλοποίηση των αποφάσεων". Ο κ.Σαρκοζί χαρακτήρισε «πολύ σημαντικές» τις εξελίξεις, για την αποτροπή της μετάδοσης της κρίσης χρέους στην ευρω-ζώνη.

Η σημερινή απόφαση για την Ελλάδα επιτυγχάνει το στόχο να καταστεί διαχειρίσιμο το δημόσιο χρέος, δήλωσε ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Ενα νέο πρόγραμμα θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του έτους. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης και των διαρθρωτικών αλλαγών, που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός

Σε δηλώσεις του ο πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου στις 6 τα ξημερώματα είπε πως σήμερα ξημερώνει μια καινούργια μέρα. “Έχουμε τώρα τη δυνατότητα να κλείσουμε τους λογαριασμούς με το παρελθόν. Πολλοί στο εσωτερικό της χώρας καλλιεργούσαν συνειδητά ένα κλίμα ηττοπάθειας”, είπε.

Πρόσθεσε ότι “παρά τις πρωτοφανείς αντιξοότητες καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο μας. Αίρονται βάρη από τον ελληνικό λαό και μεταφέρονται στις τράπεζες. Σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία πρέπει να ξέρουν οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι ότι δεν κινδυνεύουν οι συντάξεις τους. Η σημερινή απόφαση δεν θίγει τις συντάξεις αντιθέτως διευκολύνεται η άσκηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων".

Διαπραγματεύσεις μέχρι τελικής πτώσης

Προηγήθηκε θρίλερ ωρών με τις τράπεζες να αντιστέκονται σθεναρά στην πρόταση της ΕΕ για γενναίο "κούρεμα".

Λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης ολοκληρώθηκε η Σύνοδος των 27 ηγετών της ΕΕ, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργου και ακολούθησε η κρίσιμη συνεδρίαση των "17" της Ευρωζώνης.

Οι διαπραγματεύσεις ΕΕ-τραπεζών για το ύψος του κουρέματος συνεχίζονταν μέχρι και λίγες ώρες πριν τη Σύνοδο, ενώ κάποια στιγμή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, σημειώθηκε και διακοπή καθώς δεν τα έβρισκαν.

Υπό τον κίνδυνο, να μην υπάρξει συμφωνία, ο πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί και η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ αποφάσισαν να πάρουν το θέμα "πάνω τους".

Μέρκελ και Σαρκοζί ήταν αποφασισμένοι για οριστική λύση στο "ελληνικό πρόβλημα" και προχώρησαν σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για να τις πιέσουν να δεχθούν "κούρεμα" υψηλότερο του 40%, στο οποίο επέμεναν.

Παπανδρέου: "Να βάλουμε τέλος στην κρίση"

Προσερχόμενος στη Σύνοδο ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε ότι "η Ευρώπη αποφάσισε να διασώσει το ευρώ και να διασφαλίσει την σταθερότητα του".

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι "ο ελληνικος λαός κάνει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να βάλει τάξη. Ήρθε η ώρα για την ευρωπαϊκή ηγεσία να λάβει αποφάσεις ώστε να βάλει τέλος στην κρίση, να γυρίσει σελίδα και να δημιουργήσει ένα πιο σίγουρο μέλλον για τους λαούς της Ευρώπης".

Νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης, ο Χέρμαν βαν Ρομπάι παρέδωσε το προσχέδιο της Συνόδου κορυφής στον Γιώργο Παπανδρέου, το οποίο προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στην Αθήνα.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε η κυβερνητική τηλεδιάσκεψη. Ο Ευ. Βενιζέλος ενημέρωσε τα μέλη της κυβερνητικής επιτροπής για τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες και διαβεβαίωσε τους υπουργούς ότι οι τεχνοκράτες θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο και δεν θα έχουμε να κάνουμε με "επιτροπεία".

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Οικονομικών τηλεφώνησε δύο φορές και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.

Την Τετάρτη, η καγκελάριος Μέρκελ, μιλώντας στη γερμανική Βουλή, προανήγγειλε νέα σκληρά μέτρα και τόνισε ότι μια "επιτροπεία" της Ελλάδας για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων θα ήταν επιθυμητή.

Ελληνικές διπλωματικές πηγές σημείωναν, από τις Βρυξέλλες, ότι οι διαπραγματεύσεις είναι διαρκείς, ότι η μια πρόταση διαδέχεται την άλλη, ενώ παράλληλα τόνιζαν ότι η όλη συζήτηση αφορά κυρίως τις τράπεζες και ότι για τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία δεν θα δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα.

Συμφωνία της ΕΕ για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των "27", δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

"Συμφωνήσαμε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που πρέπει να είναι ένας από τους κύριους στόχους μας", δήλωσε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.

Πυρετός διαβουλεύσεων και για τον EFSF

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της ενίσχυσης των πόρων και των εργαλείων του Ευρωμηχανισμού (EFSF) ούτως ώστε να δύναται να προστατέψει μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, η Ιταλία και η Ισπανία, αναμένεται να δεχτούν τα πρώτα κύματα από τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, που αναμφισβήτητα θα προκαλέσει το "κούρεμα" του ελληνικού χρέους.

Οι ίδιοι αναλυτές εκτιμούν ότι η δανειοδοτική ικανότητα του Μηχανισμού θα πρέπει να αυξηθεί από τα 440 δισ. ευρώ σε τουλάχιστον 1 τρισ. ευρώ. Ωστόσο, η Γερμανία, η οποία συνεισφέρει περίπου το 30% των πόρων του Ταμείου, αντιστέκεται στη μόχλευση άνω του 1 τρισ. ευρώ.
 
 
Read more »

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Σεβασμός στους Ιάπωνες! Τους λυπόμασταν τον Μάρτιο..... Δείτε !!!


Πάνω από 23.500 ανθρώπινες ψυχές θρήνησε μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι στην Φουκουσίμα ο ιαπωνικός λαός, ενώ μέχρι και σήμερα, πάνω από 8.000 άνθρωποι αγνοούνται. Η καταστροφή όμως, δεν άφησε αμέτοχους τους Ιάπωνες, οι οποίοι "ζωντάνεψαν" ό,τι γκρέμισε τόσο τα σπίτια τους, όσο και τα όνειρά τους.

Ο χρόνος λειτούργησε υπέρ των περιοχών που επλήγησαν από το φονικό σεισμό, καθώς, περίπου επτά μήνες μετά, η άνθιση στις υποδομές, τους δρόμους και τις θαλάσσιες περιοχές είναι εμφανείς.
Πριν από μερικές εβδομάδες, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Kyoto κυκλοφόρησε μια καταπληκτική συλλογή φωτογραφιών η οποία αποτυπώνει το πριν και το μετά.

Πιο συγκεκριμένα, στις εικόνες απεικονίζονται διάφορα μέρη της Ιαπωνίας, -όπως το λιμάνι της πόλης Kesennuma, πολλές κατοικημένες περιοχές, το αεροδρόμιο της πόλης Sendai, -τα οποία φωτογραφήθηκαν σε τρία "στάδια".

Το πρώτο δείχνει την "επόμενη μέρα" της καταστροφής, το δεύτερο τρεις μήνες μετά και το τελευταίο, μισό χρόνο μετά.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους:


1,2: Kesennuma, βορειοανατολική Ιαπωνία3. Ishinomaki, Miyagi, βορειοανατολική Ιαπωνία


4. Otsuchicho, Iwate, βόρεια της Ιαπωνίας


5. Kesennuma, βόρεια Ιαπωνία


6. Matsukawaura, Fukushima, βορειοανατολική Ιαπωνία


7. Higashimatsushima, βόρεια Ιαπωνία


8. Sendai, βόρεια Ιαπωνία
 
Read more »

Τουρκία: Συμφωνία για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν
Συμφωνία για την αγορά φυσικού αερίου και τη μεταφορά του από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία, υπέγραψαν σήμερα στη Σμύρνη ο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας Τανέρ Γιλντίζ και ο Αζέρος ομόλογός του Νατίκ Αλίγιεφ. Πρόκειται για το σχέδιο “Σάχντενιζ 2″ που είναι υπό συζήτηση εδώ και καιρό. Αρχικά το Αζερμπαϊτζάν είχε ανακοινώσει ότι η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2014, αλλά πέρσι το Φεβρουάριο ανακοινώθηκε ούτι αυτό θα συμβεί το 2016-2017.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία δεν ανακοινώθηκαν. Η υπογραφή έγινε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Τουρκίας – Αζερμπαϊτζάν που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Σμύρνη με επικεφαλής τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ και τον πρωθυπουργό της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

“Πέραν της ενέργειας, έχουμε σχέσεις στο εμπόριο, στη άμυνα και τον τουρισμό” είπε ο Ερντογάν μετά την υπογραφή, αναφερόμενος στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ο Αλίγιεφ υπογράμμισε ότι “με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν, μεταφέρουμε τη συνεργασία μας σε άλλο επίπεδο” και τόνισε ότι “οι συμφωνίες θα ενώσουν ακόμη πιο πολύ τις χώρες μας”.

Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση υπογράφηκαν και άλλες συμφωνίες και πρωτόκολλα για συνεργασία στις επικοινωνίες, τη μετεωρολογία και την εκπαίδευση των αστυνομικών. Μαζί με τη συμφωνία φυσικού αερίου που υπέγραψαν οι δύο υπουργοί, υπογράφηκαν άλλες δύο συμφωνίες περί αγοράς και περί μεταφοράς του αερίου.
 
Read more »