Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Η Προφητεία για τους ανθρώπους του «όγδοου» αιώνος


Προφητικά και Σωτήρια (1651 †) 

Οι άνθρωποι εκείνοι που θα περπατούν εις τα μέσα του ογδόου αιώνος (7.500 από κτίσεως κόσμου) θα συγκαταβαίνουν εις την φθοράν της πορνείας, τότε θέλει γίνη ταραχή μεγάλη να φιλονικούν ακαταπαύστως, και δεν θέλουν εύρη ούτε την αρχήν ούτε το τέλος.

Ύστερον θέλει γίνη η ογδόη Σύνοδος…, και τότε θα ειρηνεύσουν ολίγον καιρόν οι άνθρωποι, και πάλιν θέλουν να μετατρέψουν την γνώμην τους εις το πονηρόν, εις την απώλειαν, και να μη γνωρίζουν τι εστι το στέφανον του γάμου, μόνον θα έχουν μίαν απώλειαν και συγκατάβασιν εις την ασωτείαν χειρότεροι από τα Σόδομα και Γόμορρα…,και άλλα μύρια κακά θα πολιτεύωνται, και όσαι κακίαι θα πολιτεύωνται, τόσαι δυστυχίαι θα έλθουν, … και τας κακίας οπού έκαμνον οι παλαιοί άνθρωποι πριν του κατακλυσμού, διπλασίως θα εργάζωνται αυτοί χειρότερα… θα αποφασίζουν, ότι εκείνος οπού εργάζεται την κακίαν θα είναι καλός…και όσον θα πλεονεκτούν οι άνθρωποι, τόσον δυστυχία θέλει είναι εις τον κόσμον…Η φιλαργυρία είναι πάθος ακόρεστον… Η πλεονεξία είναι οδηγός της απωλείας και η ακτημοσύνη είναι οδηγός της σωτηρίας. Επλεονέκτησες; απώλεσας την σωτηρίαν σου, διότι η σωτηρία του ανθρώπου κινδυνεύει να χαθή από την πλεονεξίαν.

Αυτή η κατηραμένη θα φέρη εις τον κόσμον την δυστυχίαν και θα απωλεσθή η ευτυχία, αυτή εκατάστησε την διχόνοιαν εις τον κόσμον, και εις την μοναδικήν πολιτείαν…Η πλεονεξία είναι θρόνος του αντίχριστου…Η πλεονεξία επρόσφερε το ψεύδος εις τον κόσμον, και ελκύζονται με το ψεύδος και ανομούν με την αρπαγήν της αδικίας, και η αλήθεια εχάθη, και εις το ψεύδος πείθονται όλοι. Η αλήθεια είναι η ένσαρκος οικονομία του Χριστού και το κήρυγμα του Ευαγγελίου, και το ψεύδος είναι η έλευσις του αντιχρίστου και η βασιλεία του, όπου θέλει να φέρη την παγκόσμιον δυστυχίαν και απώλειαν εις όλον τον κόσμον, και καθώς οι Προφήται προέλεγον την έλευσιν του Κυρίου, έτσι και η πολυφρόντισις θα σκοτίζη την διάνοιαν των ανθρώπων, θα γίνωνται αναίσθητοι εις την σωτηρίαν τους, από την πολλήν φροντίδα οπού θα έχουν, και η σωτηρία σώζεται μόνον εις όσους δεν πείθονται εις την εργασίαν του αντίχριστου, και η εργασία του αντίχριστου είναι η μέριμνα του κόσμου και ο θησαυρισμός…και την σήμερον οι άνθρωποι εδόθησαν εις την πολυθησαύρισιν και μέριμναν, και παρεδόθησαν εις την απώλειαν με αρπαγάς, προδοσίας, ψεύδη, αρρενομανίας, γαστριμαργίας, υπερηφανείας, με την σκληρότητα της καρδίας, και με την πλεονεκτικήν φιλαργυρίαν…

…Όταν θα δυστυχεύση ο κόσμος από την χάριν του παναγίου Πνεύματος, τότε θα έλθουν εις τον κόσμον όλαι αι δυστυχίαι να τον περικυκλώσουν. Και πρώτον θα δυστυχεύση ο κόσμος από την αγάπην, ομόνοιαν και σωφροσύνην, δεύτερον θα δυστυχεύση κάθε χώρα και να χαθούν τα υποκείμενα κεφάλαια από τας χώρας, και θέλει δυστυχεύση και η Εκκλησία του Χριστού από αρχιερείς και ποιμένες και πνευματικούς

Ύστερον από αυτήν την δυστυχίαν θα γεννηθή ο ακάθαρτος από την κοιλίαν της ακαθαρσίας, και θα ποιή σημεία και τέρατα με δαιμονικάς φαντασίας, υποκρινόμενος εις τον κόσμον πως είναι πράος και ταπεινός τη καρδία, αλλά θα είναι αλώπηξ εις την καρδίαν και λύκος εις την γνώμην. Και τροφή του θα είναι η ταραχή των ανθρώπων, όταν θα ταράσσωνται οι άνθρωποι, τότε θα ζωοτρέφεται ο αντίχριστος.

Και η ταραχή των ανθρώπων θέλει είναι η κατάκρισις, ο φθόνος , η μνησικακία, το μίσος, η έχθρα, η πλεονεξία, η αρρενομανία, η μοιχεία, η πορνεία, η λήθη της πίστεως και η αλαζονεία, αυτά είναι η τροφή του αντιχρίστου, και θα είναι κεφαλή επάνω εις τας χώρας…, και εξουσιαστής εις τον κόσμον. Και θα εξουσιάση την αίσθησιν του ανθρώπου, και όλοι θα πείθονται εις αυτόν, διότι αυτός θα είναι νομοκράτωρ και αυτοκράτωρ, και θέλει ενεργεί όλων την απώλειαν, και όποιος ευρίσκεται εις την απώλειαν εκείνος θα νομίζη πως εργάζεται την σωτηρίαν του.

Τότε θα καταφρονηθή το Ευαγγέλιον της Εκκλησίας, διότι η απώλεια θέλει φέρη τότε μεγάλην δυστυχίαν εις τον κόσμον, και θέλει γίνουν σημεία και φοβερά εν μέσω της δυστυχίας. Πείνα φοβερά θέλει γίνη οπού να μην χορταίνη ο άνθρωπος, διότι τότε θα τρώγη επτά φορές περισσότερον από ότι τρώγει τώρα και πάλιν να μην χορταίνη, και θα είναι πανταχού μεγάλη δυστυχία… Τότε, όσοι σφραγισθούν με την σφραγίδα του αντιχρίστου πολλοί θα πεθάνουν εις τους δρόμους, και η καρδία τους περισσότερον θα λιγώνεται, και μη δυνάμενοι να βαστάσουν την πείναν και την λιγούραν, θα αρπάζουν να τρώγουν τους νεκρούς… και η σφραγίς του θα γράφη, εδικός μου είσαι, ναι εδικός σου είμαι, θεληματικώς μου έρχομαι και όχι δυναστικώς και αλλοίμονον εις όποιον σφραγισθή με αυτήν, τότε θα γίνη μεγάλη ταραχή εις τον κόσμον… και βλέποντας ο Θεός την ταραχήν των ανθρώπων, θέλει προστάξη την θάλασσαν να λάβη την πρώτην της ουσίαν οπού ήτον θερμοτάτη… και όταν καθίση ο αντίχριστος εις τον κατηραμένον του θρόνον, θέλει βράση η θάλασσα ωσάν χάλκωμα, και θέλει στειρεύση η γη τα βότανα και δένδρα από την θερμότητα της θαλάσσης και αι φλέβαι των πηγών θα ξηρανθούν και τα ζώα και πετεινά να αποθάνουν από τον χνώτον της θαλάσσης. Και τότε θα γίνη η ημέρα ωσάν ώρα, η εβδομάδα ωσάν ημέρα, και ο μήνας ωσάν εβδομάδα, διότι από την πονηρίαν του ανθρώπου θα γίνουν τα στοιχεία βιαστικά, δια να τελειώση γρήγορα ο καιρός, οπού ελάλησεν ο Θεός…

Τότε θα έλθουν να κηρύττουν ο προφήτης Ηλίας και ο δίκαιος Ενώχ…και να λέγουν. Όποιος κάμη υπομονήν και δεν σφραγισθή με την σφραγίδα του αντίχριστου, θέλει σωθή, και εξάπαντος θα τον δεχθή ο Θεός εις τον Παράδεισον, μόνον να μην σφραγισθή, αλλά να κάμνη τον σταυρόν του, διότι η σφραγίδα του σταυρού ελευθερώνει τον άνθρωπον από τα βάσανα του άδου, και η σφραγίδα του αντιχρίστου τον παραδίδει εις τα βάσανα του άδου. Και αν πεινούν, να μην ζητούν τροφήν, μόνον να έχουν υπομονήν, και βλέποντας ο Θεός την υπομονήν τους, θα στείλη εξ ύψους βοήθειαν… Τα παγκάκιστα δε τέκνα του αντιχρίστου είναι η πορνεία, η μοιχεία, η αρσενοκοιτεία, ο φόνος, η αρπαγή, η κλεψιά, η αδικία, το ψεύδος, η τυραννία, η πώλησις και αγόρασις του ανθρώπου…,τόσον πονηρά θέλει γίνη η ανθρώπινος φύσις τότε…,και θα ενεργήσουν την πονηρίαν τους περισσότερον από τους δαίμονας…και βλέποντας ο αντίχριστος πως θα γίνη η ανθρώπινος φύσις πονηροτέρα από τους δαίμονας, θέλει χαρή κατά πολλά…

Read more »

Στρατηγικές συνέπειες της προμήθειας των S-400 από την Τουρκία


Σε συνέχεια του άρθρου της Παρασκευής για το μείζον ζήτημα της προμήθειας του πυραυλικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, και αναφερόμενοι στον προβληματισμό που επικρατεί στην Τουρκία αλλά και στο ΝΑΤΟ για το θέμα, ο Τούρκος αρθρογράφος Ντενίζ Ζεϊρέκ αναφέρει ότι στο παρελθόν, σε άλλους διαγωνισμούς που είχε προκηρύξει η Τουρκία, είχαν απορριφθεί τα συστήματα S-400 και το κινεζικής κατασκευής FD2000, επειδή κατασκευάζονται από χώρες που θεωρούνται ως «απειλή» από το ΝΑΤΟ.

Το σκεπτικό ήταν το εξής: Οι κωδικοί που θα δοθούν για την ενσωμάτωση του συστήματος S-400 στο ΝΑΤΟϊκό LINK 16 εκ των πραγμάτων θα περάσουν στα χέρια της Ρωσίας, η οποία έτσι θα αποκτήσει τον έλεγχο του πιο κρίσιμου συστήματος άμυνας του ΝΑΤΟ.

Όσον αφορά τους Eλληνικούς S-300, ο ίδιος ο Τούρκος αρθρογράφος αναφέρει ότι «το σύστημα αυτό το προμηθεύτηκε η Ελλάδα μετά την αντίδραση της Τουρκίας να εγκατασταθεί στην Κύπρο», και συνεχίζει λέγοντας ότι παραμένουν σε ένα νησί και δεν είναι ενεργοποιημένοι. «Ακόμα και αν ενεργοποιηθούν, η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να τους ενσωματώσει στο LINK 16».

Συνεχίζοντας ο Ντενίζ Ζεϊρέκ, και απαντώντας στο ερώτημα αν η Τουρκία μπορεί να προμηθευτεί το ρωσικό σύστημα, λέει τα εξής: «Η Τουρκία ασφαλώς και έχει κάθε δικαίωμα να προμηθευτεί τους S-400. Όμως δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε τα δεδομένα που συλλέγει το [αμερικανικό] ραντάρ που είναι εγκατεστημένο στο Κιουρετζίκ της Μαλάτειας. Για να μπορέσει η Τουρκία να χρησιμοποιήσει τους S-400 αποτελεσματικά, θα πρέπει να εγκαταστήσει ένα δικό της εθνικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο θα πρέπει να αποτελείται από δορυφόρους, ραντάρ και αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης. Και αυτό θα εκτοξεύσει το κόστος, πέραν του ότι αυτό το εθνικό σύστημα είναι δυνατόν να αποκλείσει την Τουρκία από το σύστημα του ΝΑΤΟ».

Με άλλα λόγια, αυτό που τονίζεται είναι ότι η Τουρκία μπορεί να εγκαταστήσει ένα δικό της, εθνικό σύστημα αεράμυνας, όπως το Ισραήλ, και να αγνοήσει την «ομπρέλα» του ΝΑΤΟ.

Κι εδώ ακριβώς είναι το μεγάλο ζήτημα, με σοβαρές γεωπολιτικές διαστάσεις που «αγγίζουν» την Ελλάδα και την Κύπρο.

Λέει λοιπόν ο Τούρκος αρθρογράφος επί λέξει, εκφράζοντας προφανώς κύκλους του κράτους και των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων: «Τα εδάφη αυτά από το 1952 προστατεύονται από πυρηνική απειλή που δυνητικά προέρχεται από τη Σ. Ένωση (μετά το 1990 από τη Ρωσία), από την ομπρέλα και την αποτρεπτικότητα του ΝΑΤΟ. Στις μέρες μας η Β. Κορέα, το Ιράν, η Ρωσία κάνουν δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων μακρού βεληνεκούς υψηλής τεχνολογίας. Οι χώρες πρώην μέλη του Σιδηρού Παραπετάσματος και τι δεν έκαναν για να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ.

»Η Γαλλία, αν και είναι “πυρηνική δύναμη”, δεν άντεξε εκτός του στρατιωτικού σκέλους του ΝΑΤΟ και ξαναμπήκε κάτω από την ομπρέλα της “πυρηνικής αποτρεπτικότητας”του ΝΑΤΟ».

Ολοκληρώνοντας το άρθρο του, ο Τούρκος αρθρογράφος επισημαίνει τον κίνδυνο η Τουρκία με την επιλογή της αυτή να τεθεί υπό την εξάρτηση της Ρωσίας, επιχειρηματολογώντας ως εξής: Η Τουρκία μπορεί να οδηγηθεί στην προμήθεια των S-400, επειδή θεωρεί ότι αδικείται από τα δύο μέτρα και δύο σταθμά των Ευρωπαίων συμμάχων της. Αυτό μπορεί να φανεί ελκυστικό σε τακτικό επίπεδο. Όμως η Τουρκία πρέπει να σκεφτεί στρατηγικά στο θέμα της άμυνάς της. Η ιεραρχία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων το γνωρίζει καλύτερα αυτό το θέμα από μας τους πολίτες. Είδαμε πόσο επικίνδυνη ήταν η εξάρτηση της Τουρκίας από τη Ρωσία στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας και του εξωτερικού εμπορίου, μετά την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους. Σκεφθείτε εσείς πόσο επικίνδυνο είναι να εξαρτηθούμε από τη Ρωσία στο θέμα της αεροπορικής άμυνας της πατρίδας μας.

Καλή τροφή για σκέψη για τους Έλληνες στρατιωτικούς, πολιτικούς, αναλυτές, και όσους ενδιαφέρονται για τα γεωπολιτικά και την άμυνα της Κύπρου και της Ελλάδας.
 
Read more »

Μετά τη Γαλλίδα και η Ιταλίδα υπουργός Άμυνας στην Κύπρο: Με τα ενεργειακά έχει σχέση η επίσκεψη


Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί αύριο η Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας Roberta Pinotti ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού Άμυνας Χριστόφορου Φωκαΐδη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας από κυπριακή πηγή, είναι βέβαιο ότι η επίσκεψη έχει σχέση με τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ιταλικής εταιρείας ENI.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου ‘Αμυνας, η κυρία Pinotti θα τύχει επίσημης υποδοχής από τον Υπουργό Άμυνας Φωκαΐδη στο ΓΕΕΦ, όπου θα γίνει κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ των δύο υπουργών και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης αναμένεται να υπογραφεί Συμφωνία Ανταλλαγής και Αμοιβαίας Προστασίας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών.

Η Ιταλίδα Υπουργός Άμυνας θα γίνει επίσης δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.
 
Read more »

Σε διάβημα προς την Ουάσιγκτον προχωρά η Κύπρος


Σε διάβημα προς την Ουάσιγκτον προβαίνει η κυπριακή κυβέρνηση, μετά τη «Naftex» της Τουρκίας, η οποία φέρεται να εκδόθηκε για τη δραστηριοποίηση πλοίου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.
Η περιοχή, η οποία δεσμεύτηκε για αύριο, περιλαμβάνει τμήματα των τεμαχίων 5 και 6 της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, με στόχο το αμερικανικό σκάφος να ρυμουλκήσει υποβρύχια συσκευή.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης, εξέφρασε την έκπληξή του για τις πληροφορίες περί συμμετοχής των ΗΠΑ στις ενέργειες της Τουρκίας.

Από την πλευρά της, πάντως, η αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία δήλωσε άγνοια για το συμβάν.

Πηγή: http://infognomonpolitics.blogspot.gr
Read more »

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Ένωση 133 χωρών εναντίον της Νέας Τάξης Πραγμάτων – Τα αμερικάνικα κι ευρωπαϊκά ΜΜΕ έκαναν τα πάντα ώστε να εξαφανιστεί αυτή η είδηση!


Ένωση 133 χωρών εναντίον της Νέας Τάξης Πραγμάτων! Τα αμερικάνικα κι ευρωπαϊκά ΜΜΕ έκαναν τα πάντα ώστε να εξαφανιστεί αυτή η είδηση!

Τα αμερικάνικα κι ευρωπαϊκά ΜΜΕ έκαναν τα πάντα ώστε να εξαφανιστεί αυτή η είδηση!

Γράφει ο Νίκος Κλειτσίκας

Κι εκείνο που είναι πλέον φανερό, είναι πως στο «παιχνίδι» της απόκρυψης ειδήσεων έχουν μπει πολιτικά κόμματα και κινήματα που δήθεν εκφράζουν την ρεαλιστική «αριστερά». Αφού έχει αποκαλυφθεί ο ρόλος της «σοσιαλιστικής» διεθνούς στην υπηρεσία των τραπεζιτών, έχουν μπει μπροστά εξαγορασμένα κόμματα, δήθεν ανανεωτικής, ή ρεαλιστικής αριστεράς.

Στις 14 και 15 Ιούνη, στην Σάντα Κρούζ της Σιέρας, στη Βολιβία, συγκεντρώθηκαν 133 ηγέτες κι αντιπρόσωποι χωρών (μεταξύ αυτών η Κίνα και η Ινδία), όπου αποφάσισαν τη δημιουργία μιαςσυμμαχίας εναντίον της Νέας Τάξης πραγμάτων, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σκιώδους παγκόσμιας κυβέρνησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όπως και του ρόλου του ΟΗΕ.

Ενάντια σ” όλους αυτούς συντονίζουν τις δυνάμεις τους οι 133 χώρες, που επισήμως έχουν ονομαστεί: ‘Ομάδα των 77 και της Κίνας‘, αν και στην πραγματικότητα συμμετέχουν 113 χώρες.
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικόλας Μαδούρο, του Ισημερινού Ραφαέλ Κορρέα, ο Ραούλ Κάστρο με μια χαρισματική οικονομική ανάλυση έθεσε ωμά το ζήτημα: «Είναι αναγκαίο να αναζητήσουμε μια νέα οικονομική και χρηματοδοτική πολιτική, έξω από τον έλεγχο των υπερασπιστών του νεοφιλελευθερισμού, το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα, τον παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου που προσπαθούν να μας διαιρέσουν…».

Επισημάνθηκε στη Σύνοδο των 133 χωρών, η επίθεση που δέχονται από τις ΗΠΑ και τη μυστική υπηρεσία της CIA, δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις και χώρες, όπως το πραξικόπημα στην Ουκρανία, η επίθεση στη Συρία κ.ο.κ.

Ο πρόεδρος της Βολιβίας Έβο Μοράλες, έστειλε σαφές μήνυμα (το είδαμε μόνον στους Times of India): «Αν ο Ομπάμα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον του λαού της Βενεζουέλας, είμαι σίγουρος πως μπροστά σ” αυτές τις προβοκάτσιες κι επιθέσεις, η Βενεζουέλα κι η Λατινική Αμερική, θα είναι ένα δεύτερο Βιετνάμ για τις ΗΠΑ»!

Το γενικό συμπέρασμα αυτής της Συνόδου Ανεξαρτησίας είναι η θέληση λαών και δημοκρατικών κυβερνήσεων να ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στη επικρατούσα σημερινή «παγκόσμια τάξη» και να επισημάνουν πως «η σημερινή αδικία κι εκμετάλλευση όχι μόνον δεν είναι “νόμιμη”, αλλά είναι και ανήθικη»!

Πηγή: http://thesecretrealtruth.blogspot.com
Read more »

Οι "Κανόνες" της υποταγής.


Σύμφωνα με "Τα Νέα του Κόσμου", (The New World News), οι "Κανόνες" της υποταγής έχουν ως εξής:

Διαφθείρετε τους νέους.
Απομακρύνετε τους από τη θρησκεία.
Να ενδιαφέρονται για το σεξ.
Κάντε τα παιδιά επιφανειακά.
Καταστρέψτε την αντοχή τους.

Πάρτε τον έλεγχο όλων των μέσων δημοσιότητας, ως εκ τούτου:

Απομακρύνετε το μυαλό των πολιτών από την κυβέρνησή εστιάζοντας την προσοχή τους στο στίβο, το σέξ, τα παιχνίδια και σε ανήθικες ταινίες.

Διαχωρίστε τους ανθρώπους σε εχθρικές ομάδες για να είναι συνεχώς ασχολούμενοι με αμφιλεγόμενα θέματα που δεν έχουν σημασία.

Καταστρέψτε την πίστη των ανθρώπων στους φυσικούς ηγέτες τους κρατώντας τους τελευταίους σε περιφρόνηση, γελοιοποίηση και περισπασμό.

Πάντα να κηρύττετε την αληθινή δημοκρατία, αλλά να εκμεταλλευτείτε την εξουσία τόσο γρήγορα όσο και αδυσώπητα.

Ενθαρρύνοντας την κρατική υπερβολή, καταστρέψτε τις τράπεζες, παράγετε χρόνιο πληθωρισμό με αυξανόμενες τιμές και γενική δυσαρέσκεια.

Να ενθαρρύνετε περιττές απεργίες σε ζωτικής σημασίας βιομηχανίες, να ενθαρρύνετε τις αστικές διαταραχές και να προωθείτε μια επιεική και ήπια στάση εκ μέρους της κυβέρνησης προς τέτοιες αναταραχές.

Προκαλέστε την διάσπαση των παλαιών ηθικών αξιών - την τιμιότητα, τον αυτοπεριορισμό, την πίστη, την τραχύτητα.

Προκαλέστε την καταγραφή όλων των πυροβόλων όπλων με κάποιο πρόσχημα, με σκοπό τη δήμευση τους και αφήστε τον πληθυσμό αβοήθητο.

Πηγή: .http://thesecretrealtruth.blogspot.com
Read more »

Επιτέλους οριοθετείται η ελληνική ΑΟΖ – Τι δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Πετρελαίου


Οπως αναμενόταν μετά το πράσινο φως των ΗΠΑ και την είσοδο της Τουρκίας στη ρωσική σφαίρα επιρροής, η χώρα μας οριοθετεί ΑΟΖ.

Το επόμενο διάστημα οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές. Σε αυτό συγκλίνουν τόσο οι δηλώσεις Αιγύπτιου υπουργού αρμόδιου για τα πετρέλαια όσο και η αναφορά του υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Τάρεκ Ελ Μόλα, υποστήριξε σε δηλώσεις του ότι η Αίγυπτος θα έχει σύντομα την τελική οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Σύμφωνα με τον Αιγύπτιο αξιωματούχο έχει ήδη ολοκληρωθεί η οριοθέτηση των συνόρων της χώρας του με την Κύπρο και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων με την χώρα μας.

Σχετική είναι και η αναφορά του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα σε ιστοσελίδα αμυντικού περιεχομένου ότι «Το θέμα της ΑΟΖ είναι πολύ κοντά».

Η κινητικότητα πάντως έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Νοέμβριο στο ταξίδι αστραπή του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας ο κ. Κοτζιάς σε αυτό το ταξίδι κατέθεσε στον ομόλογό του Σαμέχ Σούκρι συγκεκριμένες προτάσεις επί χάρτου, για την άμεση οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

Όπως αναφέρει το armynow.net, για τον αντίκτυπο που θα έχουν στην Αίγυπτο οι προειδοποιήσεις που απηύθυνε η Τουρκία στην Κύπρο, όσον αφορά τις έρευνες για το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Αιγύπτιος υπουργός δήλωσε ότι η Αίγυπτος είναι μακριά από κάθε τακτική πίεσης ή απειλών που ασκεί η Τουρκία στην Κύπρο εξαιτίας των συνόρων.

Διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην Κύπρο, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν την εγχώρια κατανάλωση στην Αίγυπτο.

Επίσης, θα γίνεται υγροποίηση του φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκε στην Κύπρο, ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Αιγύπτου στον τομέα των κοιτασμάτων και της παραγωγής φυσικού αερίου.

Την έναρξη προετοιμασίας των συζητήσεων με τις γειτονικές χώρες για τον καθορισμό της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και την άρση της απαγόρευσης ερευνών πέραν των έξι μιλίων είχε ζητήσει πρόσφατα και ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ Στάθης Τσοτσορός σήμερα σε Συνέδριο για τις έρευνες υδρογονανθράκων που έγινε τον Ιούνιο στην Αθήνα.

Ο κ. Τσοτσορός τόνισε ότι, έστω και καθυστερημένα, καθώς επί μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπήρχε προγραμματισμός και στρατηγικός σχεδιασμός, οι προοπτικές είναι ελπιδοφόρες και ζήτησε άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για την παραχώρηση των τριών χερσαίων περιοχών της Δυτικής Ελλάδας και της θαλάσσιας περιοχής νοτιοδυτικά της Κρήτης που διεκδικεί ο όμιλος από κοινού με την ExxonMobil και την Total.
 
Read more »

«ΤΡΕΜΟΥΝ» ΜΗΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑΞΕΙ… ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ !


Μια πρόσφατη έκθεση του ΝΑΤΟ παρουσιάζει μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την χώρα μας, που θα πρέπει να τα… «κατανοήσουν» πρώτα και καλύτερα οι πολιτικοί ηγέτες της.

Η έκθεση αφού αναλύει την εξαιρετική γεωστρατηγική σχέση της Ελλάδας και τη σημασία που έχει για τη Δύση τονίζει ότι η Ελλάδα και η Σουηδία είναι οι δύο χώρες οι οποίες έχουν στην κατοχή τους νησιά τα οποία έχουν τεράστια γεωστρατηγική αξία. Και η αξία αυτή χρησιμεύει ως μια σημαντική κινητήρια δύναμη σε σχέση με την μεγάλη προσοχή της Ρωσίας ειδικά σε αυτές τις δύο χώρες.

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί διαφορετικά μέτρα και σταθμά, ανοίγματα προς την Ελλάδα και απειλές για την Σουηδία, η γεωγραφία είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε γιατί οι δύο χώρες διαδραματίζουν το πιο σημαντικό ρόλο στην τρέχουσα διαμάχη μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ.

Η γεωστρατηγική σημασία της διατήρησης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, αλλά και η παραγωγική συνεργασία της ως μέλος της συμμαχίας, είναι ζωτικής σημασίας για ολόκληρη την δύση. Η σημασία αυτή αποκτά τελευταία μεγαλύτερη αξία από την αντιδυτική στάση της Τουρκίας του αλλοπρόσαλλου Ερντογάν.

Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί φοβερές περικοπές στον προϋπολογισμό τους που φθάνουν στο 54 τοις εκατό από το 2009, ο ελληνικός στρατός εξακολουθεί να αποτελεί μια τρομερή δύναμη .

Το πιο σημαντικό είναι , ότι η χώρα κατέχει την βάση «κλειδί» του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στον κόλπο της Σούδας, στο νησί της Κρήτης.

Αυτή η βάση είναι ένα κρίσιμο συστατικό της συμμαχίας και της στρατιωτικής επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Μεσογείου, και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ έχει περίπου 380 άτομα προσωπικό στην βάση Ναυτικής Υποστήριξης της Σούδας, η οποία αποτελείται από μια ναυτική βάση , ναύσταθμο, και αεροπορική βάση.

Για επιχειρήσεις όπως «Desert Shield/Storm» στο Ιράκ και «Enduring Freedom» Αφγανιστάν και άλλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, η βάση αυτή είχε θεμελιώδη σημασία για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ , ειδικά σε αποστολές αναγνώρισης και ανεφοδιασμού .

Η βάση αυτή επίσης , μαζί με την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, στην Τουρκία, αποτελούν τις μοναδικές μεγάλες βάσεις του ΝΑΤΟ στη νοτιοανατολική πλευρά του.

Η Ελλάδα κατέχει μακρόχρονους ιστορικούς και θρησκευτικούς δεσμούς με την Ρωσία. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και οι Ρως του Κιέβου ήταν μέρος της Ανατολικής Ορθόδοξης βυζαντινής αυτοκρατορίας, καθώς επίσης η Ρωσία βοήθησε την Ελλάδα στον πόλεμο της ανεξαρτησίας της εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Το τελευταίο αντηχεί έντονα τώρα, διότι πολλοί Έλληνες βλέπουν την ΕΕ και την τρέχουσα κρίση ως μια ακόμη μορφή αποικιοκρατίας. Η Ελλάδα βασίζεται, επίσης, εκτενώς σε ρωσικά οπλικά συστήματα και εξοπλισμό για τον στρατό της.

Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι δύο κοινές συνιστώσες και με γνώμονα μια πιθανή ελληνική γκρίζα ζώνη στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ή στην Σουηδία, θα αποτελούσε μείζων πρόβλημα για την βόρειο ατλαντική συμμαχία και στο τομέα λήψεως αποφάσεων.

Αν η Ρωσία εισχωρήσει έστω και λίγο με επιτυχία στην Ελλάδα , αυτό θα διαιρέσει την Ευρώπη, και θα συντρίψει την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ, διαβρώνοντας την ενότητα της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Όσο για την Ελλάδα, θα πρέπει να ενισχυθεί η αμερικανική παρουσία στον κόλπο της Σούδας, και να «θυμίζουν» οι ΗΠΑ στην Ελλάδα, τα σημαντικά οφέλη που απολαμβάνει η χώρα ως πλήρες μέλος της συμμαχίας. Ενώ η στενότερη συνεργασία της Ελλάδος με την ΕΕ θα κρατήσει την Αθήνα από μια πιθανή «κίνηση» προσχώρησης στην Ανατολική συμμαχία της Ρωσίας.

Αυτές οι προληπτικές κινήσεις θα επιτρέψουν στην συμμαχία να ανακτήσει ελαφρώς την πρωτοβουλία και να αποκαταστήσει την σταθερότητας στην Ευρώπη.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
 
Read more »

Τουρκία: Έντονη κινητικότητα στη βάση του Ιντσιρλίκ

Στη βάση του Ιντσιρλίκ (İncirlik), στα Άδανα, σημειώθηκε έντονη δραστηριότητα- προσγειώσεις και απογειώσεις- αεροσκαφών που χαρακτηρίζονται ως ‘κυνηγοί αρμάτων μάχης’ και τα οποία χρησιμοποιούνται για την καταστροφή θωρακισμένων οχημάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης του ‘Ισλαμικού κράτους’(Daesh).

Πρόκειται για τα αμερικανικά αεροσκάφη τύπου A10, τα οποία η αμερικανική πολεμική αεροπορία χρησιμοποιεί για να αφοπλίσει τα θωρακισμένα οχήματα των τρομοκρατών, σημειώνει το τούρκικο δημοσίευμα.
Τα κορυφαία αυτά πολεμικά αεροσκάφη από τις πρωινές ώρες ανεφοδιάσθηκαν και άρχισαν να απογειώνονται διαδοχικά. Τα αεροσκάφη A10 έχουν τη δυνατότητα να πετούν σε χαμηλά ύψη και να εντοπίζουν στόχους από κοντά. Στη βάση Ιντσιρλίκ τέτοιου τύπου αεροσκάφη για ‘κυνήγι αρμάτων μάχης’ υπάρχουν γύρω στα δέκα πέντε.
Σημειώνεται ότι στην αεροπορική βάση των Αδάνων βρίσκονται αεροσκάφη των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σαουδικής Αραβίας, σημειώνεται χαρακτηριστικά.
 
Read more »

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Ο.Η.Ε. και Πάπας θέλουν την Ιερουσαλήμ – Ραγδαίες οι εξελίξεις – Τι απαντά η Ρωσία

Του Κίμωνα Χαραλάμπους

Να λοιπόν που το θέμα της Ιερουσαλήμ πάει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει πολύ σύντομα να πάρει στα χέρια του την κατάσταση, προκειμένου να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το Όρος του Ναού, εκεί όπου θα αναγερθεί ο Τρίτος Ναός και θα ανακηρυχθεί ο παγκόσμιος ηγέτης της Νέας Τάξης.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινητοποιείται και η Καθολική Εκκλησία του Πάπα Φραγκίσκου!

Η σύγκληση του Συμβουλίου γίνεται, τα βίαια επεισόδια που έχουν ξεσπάσει μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων μετά την εγκατάσταση ανιχνευτών μετάλλου στην είσοδο της Πλατείας των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ.

Σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, της Σουηδίας και της Αιγύπτου, το Συμβούλιο αναμένεται να εξετάσει «τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υποστηριχθούν οι εκκλήσεις για αποκλιμάκωση».

Για το ενδεχόμενο επέκτασης της κρίσης που ξέσπασε στην Πλατεία Τεμενών στην Ιερουσαλήμ, προειδοποίησε ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για την Μέση Ανατολή Νικολάι Μλαντένοφ, τονίζοντας πως μπορεί να προκαλέσει «δυνητικά καταστροφικές συνέπειες πέρα από τα τείχη της Παλιάς Πόλης».

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να βρεθεί έως την Παρασκευή μια λύση στην υπάρχουσα κρίση», τόνισε.

Το Ισραήλ δέχεται πιέσεις μετά την αναζωπύρωση της βίας που ακολούθησε έπειτα από την εγκατάσταση των νέων μέτρων ασφαλείας γύρω από την Πλατεία των Τεμενών και ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στην πρεσβεία του στο Αμμάν της Ιορδανίας, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για τον κίνδυνο επέκτασης των επεισοδίων πέρα από τα παλαιστινιακά εδάφη.

Με άλλα λόγια ολόκληρη η Μέση Ανατολή κινδυνεύει να τυλιχτεί στις φλόγες και ως «λύση» επιδιώκεται η «ειρηνευτική» δύναμη του ΟΗΕ να αναλάβει δράση.

Η Καθολική Εκκλησία του Πάπα Φραγκίσκου, που έχει οριστεί ως επικεφαλής της Πανθρησκείας, η οποία επιδιώκεται να αντικαταστήσει όλες τις θρησκείες στο όνομα του νέο παγκόσμιου ηγέτη (φυσικά και την εβραϊκή) πήρε θέση κατά του Ισραήλ, το οποίο κατηγόρησε πως δεν έχει καμία δουλειά στο Όρος του Ναού.

Συγκεκριμένα το καθολικό Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ, εξέδωσε ανακοίνωση, υπογεγραμμένη από 13 χριστιανικές κοινότητες της «ιερής πόλης», στην οποία καταδικάζει την κλιμάκωση της βίας, αφήνοντας όμως να εννοηθεί πως για αυτήν ευθύνεται το Ισραήλ.

Η ανακοίνωση αναφέρεται δε στο Όρος του Ναού με τις αραβικές ονομασίες, αποκλείοντας από αυτό τόσο την εβραϊκή όσο και την χριστιανική δικαιοδοσία.

Η επιστολή αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Ανησυχούμε σχετικά με την όποια αλλαγή του ιστορικού Status Quo στο τέμενος al-Aqsa και στον γύρο χώρο καθώς και στην ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ. Οποιαδήποτε απειλή στην συνέχεια και ακεραιότητα της ισχύουσας κατάστασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές και απρόβλεπτες συνέπειες.(…)

Αναγνωρίζουμε (μόνο) την διαρκή επιμέλεια του Βασιλείου της Ιορδανίας στο τέμενος Al-Aqsa και στα ιερά μέρη της Ιερουσαλήμ και των Άγιων Τόπων, η οποία διασφαλίζει το δικαίωμα των μουσουλμάνων για ελεύθερη πρόσβαση και λατρεία στο Τέμενος al Aqsa, σύμφωνα με το ισχύον Status Quo».

Θυμίζουμε πως η Νέα Τάξη (Ο.Η.Ε., Καθολική Εκκλησία, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.α.) δεν επιθυμεί καμία αλλαγή του Status Quo στην Ιερουσαλήμ μέχρι την ανέγερση του Τρίτου Ναού, ακόμα και από το ίδιο Ισραήλ, το οποίο, όπως πολλάκις έχουμε αναφέρει στο el.gr, δεν αποτελεί την κινητήριο δύναμη της Νέας Τάξης. Ως εκ τούτου, εν προκειμένω, στηρίζει τους μουσουλμάνους εκεί.

Αντίθετα η Εθνική Δεξιά, η οποία στηρίζει Πούτιν και Τραμπ, προσπαθεί να εμποδίσει την εκπλήρωση των σχεδίων της Νέας Τάξης στην ιερή πόλη, έχοντας προσεγγίσει τους ορθόδοξους Εβραίους, οι οποίοι και απαιτούν την πλήρη ιουδαϊκή κυριαρχία στην Ιερουσαλήμ και στο Όρος του Ναού και όχι την «λύση» του Παλαιστινιακού, στα πρότυπα μιας δήθεν «παγκόσμιας ειρήνης» που προωθούν οι παγκοσμιοποιητές της Δύσης.

Η Ρωσία από την πλευρά της παρακολουθεί με ψυχραιμία της εξελίξεις, μην αποκλείοντας το ενδεχόμενο να επέμβει, ακόμα και στρατιωτικά, σε περίπτωση που η Ιερουσαλήμ τεθεί με το «έτσι θέλω» υπό δυτική κηδεμονία.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της χώρα, Βλαντίμιρ Πούτιν, φρόντισε να ανακαινίσει την «Αυλή του Σεργκέι» (φωτο), έναν παλιό πολυτελή ξενώνα για Ρώσους αριστοκράτες προσκυνητές που βρίσκεται στην καρδιά της Ιερουσαλήμ, επενδύοντας μάλιστα το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 10 εκατ. δολαρίων.

Κατά αυτόν τον τρόπο το Κρεμλίνο στέλνει το μήνυμα πως η «Αρκούδα» ενδιαφέρεται άμεσα για την Ιερουσαλήμ και τις όποιες εξελίξεις αναφορικά με αυτήν.

Πηγή: http://www.el.gr
Read more »

"Το μέλλον της Ρωσίας καθορίζει η Ιερά Μονή Βαλαάμ και όχι η Ουάσιγκτον"


"Το μέλλον της Ρωσίας καθορίζει η Ιερά Μονή Βαλαάμ και όχι η Ουάσιγκτον" δήλωσε ο δημοσιογράφος Lepehin Vladimir με αναφορά σε πηγές του στην ρωσική κυβέρνηση..έδωσε το στίγμα της εθνικοθρησκευτικής προσέγγισης του Β.Πούτιν για την πορεία της Ρωσίας σε βάθος χρόνου..
 
 
Read more »

Ηγούμενος Ι.Μ. Δοχειαρίου: Το Βατικανό προστατεύεται από σκοτεινές δυνάμειςΤο κάστρο της Φραγκιάς-Όταν διερχώμαστε την ιστορία, βρίσκουμε εκατοντάδες κάστρα: των Ασσυρίων, των Αιγυπτίων, των Εβραίων, των αρχαίων Ελλήνων, των Βυζαντινών… Όλα αυτά έμειναν μόνον στην ιστορία, μόνον από περιγραφές τα γνωρίζουμε η από ελάχιστα λείψανα που έχουν απομείνει από αυτά τα μνημεία.

Πες οι εχθροί, πες οι απολίτιστοι και βάρβαροι κατακτητές, τα ρήμαξαν, τα κατέστρεψαν, δεν μπορούνε πιά να χρησιμοποιηθούν για ακροπόλεις, αλλά μόνον τόποι να τους περιδιαβαίνουν οι τουριστάδες. Το κάστρο όμως της Φραγκιάς, που λέγεται Βατικανό, προστατευόμενο πάντοτε από τις σκοτεινές δυνάμεις, έμεινε άσειστο και εμείς, η χιλιοματωμένη ρωμιοσύνη, ενώ πραγματικά σουβλιστήκαμε από την παπική ρομφαία, σαν τάχατες να είμαστε οι καλοί χριστιανοί, οι αμνησίκακοι, τα ξεχνάμε όλα, επισκεπτόμαστε τους αιώνιους εχθρούς μας και ανοίγουμε κουβέντες για ένωση.
Ο Θεός, μετά την πτώση του διαβόλου, δεν έκανε κανένα διάλογο μαζί του για την επαναφορά του. Κι εμείς σήμερα πάμε να γίνουμε ανώτεροι από τον Θεό της αγάπης και συνάπτουμε διαλόγους, που χαρακτηρίζονται «θεολογικοί».

Στην αρχή, σχεδόν όλοι είχαμε παρασυρθή. Λησμονήσαμε τα συγγράματα που κυκλοφόρησε η Δύση μετά το σχίσμα, «απαλλαγή από τις ελληνικές βλακείες». Κι αφού, κατά κάποιον τρόπο απηλλάγησαν από τις ελληνικές «βλακείες», από τις ελληνικές παραδόσεις, από την ορθόδοξη παράδοση, μετρήστε μόνοι σας πόσες εκατοντάδες βλακείες έκανε η Ρώμη με τα συγχωροχάρτια, με το καθαρτήριο πυρ, με την ιερά εξέταση, με την ανάληψη της Παναγίας, και τόσα άλλα φρικτά και φοβερά, που δεν έχουμε τον χρόνο να τα μνημονεύσουμε. Ξεχάσαμε τις καταραμένες σταυροφορίες. Ξεχάσαμε ότι οι Φράγκοι, όταν μπήκαν στην Αγια-Σοφιά, όπως λέγει ο ιστορικός του ελληνικού έθνους, επάνω στην αγία Τράπεζα ασέλγησαν και εβίασαν τις Ρωμιοπούλες, ενώ ο Μωάμεθ ο κατακτητής, εισερχόμενος στην Αγία Σοφία, ανέβηκε πάνω στην αγία Τράπεζα και προσευχήθηκε στον θεό του, που τον αξίωσε να καταπλακώση την ρωμιοσύνη.

Υπήρξε μεγάλη συσκότιση από αυτήν την οικουμενική κίνηση, έως ότου το αγιασμένο στόμα του Ιουστίνου Πόποβιτς ήρθε και είπε: «Ο οικουμενισμός είναι η παναίρεσις όλων των αιώνων». Αναρτούσαν εικόνες, στην μέση ο Χριστός και δεξιά κι αριστερά ο πάπας κι ο Αθηναγόρας να τους ευλογή ο Θεός! Όταν πήγαινα να προσκυνήσω τις άγιες εικόνες, βλέποντας κι αυτήν την εικόνα, δεν μου πήγε ποτέ να την προσκυνήσω.

Αν η σύνοδος της Κρήτης μας έλεγε τι καρπώθηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία από αυτόν τον «θεολογικό» διάλογο όλα αυτά τα χρόνια, θα λέγαμε κάτι έγινε. Τώρα αναφωνούμε: «Τίποτα δεν βγήκε ποτέ από τον θεολογικό αυτόν διάλογο για την Ορθόδοξη Εκκλησία». Ο ποντίφικας του Βατικανού ούτε μια πατησιά δεν υποχώρησε από την φρικώδη θεολογία του. Γιατί λοιπόν αγκαλιές και ασπασμούς από τους ορθοδόξους με τον αληθινά μεταμορφωμένο διάβολο της Δύσης; Είπε ποτέ έστω κι ένα ελάχιστο «σφάλλαμε που απομακρυνθήκαμε από την Ανατολική Εκκλησία»;
Εκείνα τα χρόνια ένας καρδινάλιος κακόφημος από την Δύση κι ένας επίσκοπος από την Ανατολή έσερναν τον χορό. Ο μακαριστός Ρόδου Σπυρίδων είπε γι᾽ αυτούς: «Κοιτάξετε βρε, που δύο θηλυδρίες θα ενώσουνε την Δύση με την Ανατολή!».

Όχι, δεν το ᾽χουμε χαμένο, ούτε τους ζηλωτές παριστάνουμε. Αλλά αυτόν τον θεολογικό διάλογο ήδη μέσα μας τον έχουμε απορρίψει ως ορθόδοξοι και Ρωμιοί. Δεν θέλουμε τέτοια ένωση ούτε ευχόμαστε για τέτοια ένωση. Εδώ που είμαστε, εδώ θα μείνουμε. Δεν θέλουμε στα δίπτυχά μας τον μέγα καταστροφέα μας. Δυό υπήρξαν οι πολέμιοι της ρωμιοσύνης: ο παπισμός και ο μουσουλμανισμός. Αυτά όχι απλώς τα ᾽χουμε σημαία, αλλά στην καρδιά μας πυρωμένα καρφιά, γι᾽ αυτό δεν θέλουμε στον τόπο μας ούτε παπιστές ούτε ισλαμιστές. Ισλαμικές σπουδές στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης! Πράγματι, αυτή η Σχολή έχει εισέλθει στον οικουμενισμό από πολλά χρόνια και κολλάει μπρίκια κολοβά. Πως μετά από αυτήν την πτώση να μη δεχθή και ισλαμικές σπουδές μέσα στους κόλπους της; Και αυτοί που συμμετέχουν στην οικουμενική κίνηση έχουν να μας δείξουν κάτι από την ζωή τους που να είναι προσαρμοσμένο στην ορθόδοξη παράδοση; Και τι κακό είναι αυτό, να γίνωνται οι συνεδριάσεις αυτές εκεί που δεν υπάρχει σχεδόν κανένας ορθόδοξος; Τι μιζέρια κι αυτή, να μιλάμε περί Ορθοδοξίας σε ξένα χώματα, σε ξένους τόπους και σε ξένα δώματα. Ο τόπος μας είναι αγιασμένος και μαρτυρικός και δεν χρειάζεται επεμβάσεις από τους κοσμοκράτορες αυτού του αιώνα.

Παρακαλώ πολύ την αγία μου Εκκλησία -να μου επιτρέψη εμένα τον άσημο και μικρό- ας μείνη ο οικουμενισμός μια σκιά στην ιστορία μας κι ας σταματήση η Ορθόδοξη Εκκλησία να παιανίζη αυτό το πικρό τραγούδι του οικουμενισμού. Ξεχάστε το για την ειρήνη της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Ούτε να το ψιθυρίζετε. Κουραστήκαμε να ακούμε την φράση «οικουμενική κίνηση». Ας την αφήσουμε στον Θεό, γιατί αυτός είναι το μεγάλο κουμάντο στην Εκκλησία και σε ολόκληρη την οικουμένη. Ξεθολώστε επιτέλους τα νερά και καθαρίστε την ατμόσφαιρα, για να δούμε τον βυθό της θάλασσας και τον έναστρο ουρανό, και μη μας ρίχνετε στην πραγματικά άβυσσο του οικουμενισμού. Κουραστήκαμε. Δεν έχουμε μάτια να δούμε την Δύση. Εμείς την Ανατολή κοιτάζουμε και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία φωλιάζουμε. «Δεν θέλουμε τις πτέρυγές σου, ποντίφικα της Ρώμης. Κράτησέ τες για την ρημαγμένη Ευρώπη. Έχουμε πτέρυγες να μας σκεπάσουν, είναι οι απ᾽ αιώνος άγιοι Πατέρες και Διδάσκαλοι.»

Ένας φοιτητής πήγε στο Βατικανό για σπουδές, Κάθε πρωί σε παράταξη οι φοιτητές ασπάζονταν το δακτυλίδι του πάπα. Αλήθεια, πόσο μεγάλα είναι αυτά τα παραμύθια της Ρώμης! Αυτός ο φοιτητής δεν ασπαζόταν το δακτυλίδι του πάπα. Τον προσκάλεσε στο γραφείο του και του λέγει: «Νομίζεις ότι τα πέντε εκατομμύρια ορθοδόξων θα αλλάξουνε τον κόσμο;» και τον εκδίωξε από την Σχολή. Αυτός είναι και αυτός θα μείνη ο ποντίφικας του Βατικανού.
Ο μακαριστός καθηγητής μας Καρμίρης είπε από την έδρα της Θεολογικής Σχολής: «Να πήτε στον πατριάρχη ότι η ένωσις των Εκκλησιών δεν είναι αγκαλιές και ασπασμοί. Είναι πίστις και αλήθεια. Όποιος την αρνηθή διακυβεύει την σωτηρία του».

Ανεξάντλητο το πηγάδι του οικουμενισμού. Όποτε και να ρίξης κάδο, βούρκο θα ανασύρης.
Μένουμε στην Εκκλησία μας. Από το δεύτερο αυτό παράθυρο φωνάζουμε και βοώμεν: «Ρύσαι ημάς, Κύριε, από των παπικών και οικουμενιστικών παγίδων».
Γρηγόριος ο Αρχιπελαγίτης

Πηγή: https://amethystosbooks.blogspot.gr
Read more »

Η αμαρτωλή κοσμοκρατορία που μολύνει τη Γη


Στην Αποκάλυψη επίσης έχουμε την περιγραφή της«μεγάλης_πόρνης_Βαβυλώνας», η οποία θα κυριαρχήσει επί των βασιλέων της Γης (Αποκ. ΙΔ΄8, ΙΖ΄1-5, 18).
Κυρίως συμβολίζεται η παγκόσμια υπερδύναμη των εσχάτων ημερών, η «μεγάλη_πόλη» (ΙΖ΄18) που «πότισε όλα τα έθνη με το μεθυστικό κρασί της πορνείας της» (ΙΔ΄8, ΙΗ΄3) η οποία κάθεται κυριαρχικά (ΙΖ΄15). Μαζί της «πορνεύουν» οι ηγέτες της Γης και αυτή αποκτά εξουσιαστική δύναμη επάνω τους (ΙΖ΄18), ενώ οι αχόρταγοι έμποροι πλουτίζουν από τη χλιδή της ακολασίας της (ΙΗ΄3).

Τα στοιχεία αυτά φωτογραφίζουν σαφώς τη σύγχρονη Αμερικανική Κοσμοκρατορία που μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο επιβλήθηκε οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά στην υφήλιο.

Η Αμερική (που χρησιμοποιείται για την επίτευξη της παγκόσμιας κυριαρχίας) είναι «πόρνη», γιατί με αισχρό τρόπο αντλεί και απομυζεί επί δεκαετίες τον πλούτο των ξένων λαών.

Επίσης είναι «βασιλεύουσα_επί_των_βασιλέων_της_γης», καθώς στο άρμα της πολιτικής της επιρροής έχουν προσδεθεί πρωθυπουργοί και κυβερνήτες τόσων χωρών, που γαλουχούνται στα πανεπιστήμιά της και επιλέγονται για να την υπηρετούν από τις θέσεις της εξουσίας τους.

Η Αμερική είναι καθισμένη επάνω σε λαούς, γιατί η παντοδυναμία του δολαρίου χτίστηκε με την καθυποταγή και εξαθλίωση λαών που καταληστεύθηκαν, άλλοτε με την συναίνεση των κυβερνήσεών τους και άλλοτε με πόλεμο εναντίον τους. Είναι το μόνο κράτος που διαφεύγει της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, ενώ αποδεδειγμένα οδηγεί με ψευδείς προφάσεις το ΝΑΤΟ σε ανθρωποσφαγές.

Επίσης είναι θρονιασμένη επάνω σε γλώσσες, καθώς η αγγλοαμερικανική γλώσσα επικράτησε αδιαμφισβήτητα ως διεθνής έναντι κάθε άλλης.

Ως αφετηρία και μέσο για την παγκοσμιοποίηση ανήλθε στη κορυφή της παγκόσμιας οικονομίας, καθιερώνοντας διεθνώς το καπιταλιστικό πρότυπο της αμερικανικής ζωής.

Πόλεμος διάλυσης των χριστιανικών αξιών!

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκαν μεταπολεμικά και μέχρι σήμερα από τη σιωνιστική κεφαλαιοκρατία των Εβραίων ως όχημα για την επίτευξη της ενοποίησης του Κόσμου κάτω από τη δική τους εξουσία.

Έτσι επιτράπηκε η αμερικανική οικονομική παντοδυναμία που κατέστησε την Αμερική μοναδική παγκόσμια υπερδύναμη. Παράλληλα όμως, ξεκίνησε από την Αμερική μια παγκόσμια εκστρατεία αποδόμησης ιδεών και πεποιθήσεων για να αντικατασταθούν με άλλες.

Η Αμερική ομοιάζει λοιπόν στην αρχαία Βαβυλώνα και ως τόπος μετοικεσίας του ισραηλιτικού λαού, αφού κατά τον 20ό αιώνα έγινε η έδρα της μεγαλύτερης εβραϊκής κοινότητας και του ισχυρότερου εβραϊκού λόμπυ παγκοσμίως.

Το γεγονός ότι το σκοτεινό δίκτυο του Σιωνισμού δραστηριοποιήθηκε από νωρίς στους χώρους των ΜΜΕ, της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και μουσικών ακουσμάτων, έχει άμεση σχέση με την επιτηδευμένη διάλυση των χριστιανικών αξιών, που επιτεύχθηκε με τη βοήθεια αυτών των μέσων.

Δεν είναι ασφαλώς τυχαίο το ότι το παραδοσιακό πρότυπο της χριστιανικής οικογένειας, η παρουσία προσωπικού Θεού, οι έννοιες του εκκλησιασμού, της προσευχής, απουσίαζαν εξ’ αρχής στα κόμικς και τα καρτούνς που απευθύνονται στα παιδιά και εξοβελίστηκαν σταδιακά από τον αμερικανικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. [...]

 
Read more »

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Μυστικά της γιαγιάς…


Έχομε τηγανίσει ψάρια. Για να μη μυρίζει το σπίτι σε ένα μπρίκι βράζομε κανέλα.

· Για να μην κολλάνε τα καινούργια σκεύη βράζω πρώτα γάλα.

· Για να είναι μαλακά τα ρούχα μία κουταλιά σόδα φαγητού.

· Για να μην γλιστρούν τα παπούτσια κόψτε μία πατάτα και περάστε τα από κάτω.

· Κρασί κόκκινο αν πέσει στο χαλί ρίξτε ψιλό αλάτι.

· Για να διατηρηθούν οι πατάτες σκληρές 2-3 μήλα ανάμεσά τους.

· Τα φρούτα στην φρουτιέρα διατηρούνται αν βάζομε και λεμόνια.

· Για να καθαριστούν τα παράθυρα, βράζομε σε μία κατσαρόλα με νερό δύο φακελάκια τσάι.

· Το μπάνιο καθαρίζει με άσπρο ξύδι και οι βρύσες με λεμόνι. · Τον μαϊδανό για να διατηρηθεί όλο τον χειμώνα τον βάζομε σε βάζο με ελαιόλαδο. Το λάδι χρησιμοποιείται στις σαλάτες.

· Το κόκκινο κρασί στα υφάσματα βγαίνει αν τριφτεί ο λεκές πριν από το πλύσιμο με σόδα. Όχι με αλάτι γιατί θα τρυπήσει το ύφασμα ύστερα από μερικά πλυσίματα.

· Αν στα ρούχα πέσει κόκα – κόλα βγαίνει με ένα πανάκι βουτηγμένο σε οινόπνευμα και αμέσως να πλυθεί.

· Αν ο νεροχύτης σας έχει άσχημες μυρωδιές ρίχνετε μία φορά τον μήνα βραστό νερό που έχομε βάλει 1 φλιτζάνι του καφέ αλάτι.

· Το κιτρίνισμα στο ύφασμα από το σίδερο καθαρίζει με ένα πανάκι βουτηγμένο σε οξυζενέ.

· Ο στόκος από τα ξύλινα έπιπλα βγαίνει με νερό και αμμωνία.

· Η μούχλα από το σπίτι ή τα ρούχα βγαίνει με χυμό λεμονιού.

· Η όζα από τα ρούχα βγαίνει με νερό και αμμωνία.

· Μέσα σε ξινισμένο κρασί προσθέστε ψωμί και αφήστε λίγες μέρες στον ήλιο. Έτσι θα φτιάξετε ξύδι.

· Αν έχει στεγνώσει το κέικ βουτήξτε σε γάλα και κατόπιν να ζεσταθεί σε μέτριο φούρνο.

· Αν ξεβάφουν τα ρούχα το ένα αναμεταξύ με το άλλο να το πλύνετε με γάλα.

· Για ψείρες στα λουλούδια. Σε ένα κιλό ζεστό νερό ρίχνομε ½ μπουκάλι οινόπνευμα και μία χούφτα σαπούνι αρκάδι. Αυτό ύστερα από μέρες γίνεται ζελές. Το επάνω μέρος το πετάμε. Το υπόλοιπο το βάζομε σε ένα μπουκάλι από αζαξ και ψεκάζουμε τα λουλούδια που έχουν ψείρες.

· Για να καθαρίσουν οι γιακάδες των κουστουμιών βάζομε σε ένα φλιτζάνι του καφέ μία κουταλιά αμμωνία και αφού βουτήξουμε ένα πανί τρίβουμε τον γιακά.

· Αν στο βάζο έχομε τριαντάφυλλα ή άλλα λουλούδια και βάλομε στο νερό αμμωνία θα αλλάξουν χρώμα.

· Αν σας πέσει περισσότερο ξύδι στο φαγητό, τοποθετήστε στην κατσαρόλα ένα ολόκληρο άβραστο αυγό για 15’.

· Για να μη μυρίζουν τα παπούτσια περάστε το εσωτερικό με ένα βαμβάκι βουτηγμένο σε βενζίνη.

· Για λεκέδες από καφέ ή τσάι βουτήξτε το ύφασμα στο ξύδι και βουρτσίστε το μετά με μία βούρτσα βουτηγμένη σε νερό και αλάτι.

· Οι μολυβιές από στυλό πάνω σε πλαστικό αφαιρούνται με οινόπνευμα ανακατεμένο με άσπρο ξύδι.

· Αν θέλετε να κάνετε μία δική σας λάκ, ανακατέψτε τρεις κουταλιές της σούπας ζάχαρη, δύο φλιτζάνια νερό, μισό ποτήρι χυμό λεμονιού και βράστε το μείγμα.

· Για τα τσιμπήματα από έντομο τρίψτε κρεμμύδι ή πράσο στο δέρμα.· Θέλετε να γυαλίσετε το πάτωμα, βάλτε στο νερό λίγη χλωρίνη, τον χυμό από 2 λεμόνια, ενός πορτοκαλιού και λίγο ξύδι.

· Για να εξουδετερώσετε τις μυρωδιές τις μπογιάς σε ένα φρεσκοβαμμένο δωμάτιο, βάλτε στην μέση του δωματίου ένα πανεράκι με ψίχα ψωμιού ή 1 κρεμμύδι κομμένο.

· Όταν καπνίζεις και δεν θέλεις να μυρίζουν τα ρούχα βάλτε στην ντουλάπα 1 κουτάκι με γαρύφαλλα.

· Όταν μυρίζει το τηγάνι ή η κατσαρόλα από ψάρια που μαγειρέψατε βάλτε 4 κουταλιές ξύδι και αφήστε το σκεύος πάνω στη φωτιά μέχρι να εξατμιστεί το ξύδι.

· Για πιο αφράτους κεφτέδες βάλτε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του.

· Πριν χρησιμοποιήσετε ένα λεμόνι καλό είναι να το βάλετε μέσα σε ζεστό νερό για 5’. Έτσι θα έχετε περισσότερο χυμό.

· Σε παράθυρο που έχει φουσκώσει και δεν κλείνει περνάμε την βάση με σαπούνι.

· Επίσης όταν ένα φερμουάρ δεν κλείνει το περνάμε με σαπούνι και γλιστράει.

· Η σκουριά από τις βρύσες βγαίνει με νερό και λεμόνι.

· Για να καθαρίσετε το σίδερο με νερό και ξύδι.

· Αν έχομε ιδρώσει και ο λεκές από τα ρούχα δεν βγαίνει το τρίβομε με νερό και ξύδι. 3 ποτήρια νερό και 1 ξύδι.

· Η πίσσα όπως ξέρομε βγαίνει μόνο με πετρέλαιο αλλά μυρίζει. Γι’ αυτό βάλτε λίγο λάδι σε ένα πανάκι και τρίψτε την. Θα βγει αμέσως.

· Για να ξεπαγώσετε κατεψυγμένο ψάρι βάλτε το σε μια λεκάνη με λίγο γάλα και αλάτι. Το γάλα θα πάρει την άσχημη μυρωδιά και θα γίνει σαν φρέσκο.

· Οι λεκέδες από γράσο στα χέρια και στα ρούχα βγαίνουν με σαμπουάν ή αφρόλουτρο.

· Για να καθαρίσουμε την τσαγιέρα που έχει μαυρίσει βράζομε δύο πατάτες και με αυτό το νερό την πλένομε.

· Για να ξηλώσετε ένα παλιό πουλόβερ πρώτα το βουτάμε σε σαπουνάδα.

· Αν μυρίζουν τα χέρια σκόρδο τρίψτε τα με μαϊδανό – σέλινο.

· Αν θέλετε να μακρύνετε ένα ρούχο και φαίνεται το σημάδι του στριφώματος το βουρτσίζουμε με λευκό ξύδι και σιδέρωμα με χλιαρό σίδερο.

· Εάν το σίδερο σκουριάσει αλοίψτε το με αγνό λάδι για 12 ώρες και μετά τρίψτε το με ένα πανί.

· Για να καθαρίσετε την σκουριά από την μπανιέρα, τρίψτε το σημείο με κόκκινο ξύδι ζεστό.

· Θέλετε τα σκεύη της κουζίνας να αστράφτουν, ρίξτε 3 κουταλιές της σούπας λευκαντικό ρούχων.

· Αν τα παλιά σεντόνια ή τραπεζομάντιλα έχουν κιτρινίσει βάλτε τα σε μία λεκάνη με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Εχετε βάλει σε ένα ντουλάπι ψιλοκομμένα τσόφλια αυγών και αφήστε τα όλη τη νύχτα.

· Για να βγάλετε ένα φελλό από ένα μπουκάλι, αφήστε να τρέξει ζεστό νερό στο μπουκάλι. Ο φελλός θα βγει εύκολα.

· Για να μην σας μαυρίσει η κατσαρόλα πριν βάλετε το σιρόπι για το γλυκό σας ρίξτε 5 σταγόνες λεμόνι.

· Για να φύγει ένας λεκές λαδιού από ευαίσθητα υφάσματα, βάλτε μια χαρτοπετσέτα κάτω από τον λεκέ με πολύ ταλκ.

· Τα φρούτα του καλοκαιριού μπορείτε να τα απολαμβάνετε και τον χειμώνα αν τα διατηρείτε σε βάζα που κλείνουν ερμητικά προσθέτοντας κάποιο οινοπνευματώδες ποτό όπως κονιάκ για τα δαμάσκηνα, λικέρ για τα πορτοκάλια, βότκα για τα αχλάδια.

· Θέλετε να στενέψετε το φαρδύ σας τζίν. Ρίξτε σε μία λεκάνη νερό με αλάτι και μουσκέψτε το.

· Για τα κουνούπια βάζουμε σε ένα ποτήρι ξύδι.

· Πετσετάκια, γιακαδάκια, και οτιδήποτε έχει λεπτή δαντέλα πλένεται με γάλα. Βουτήξτε τα σε χλιαρό νερό διαλύστε μία κουταλιά ζάχαρη.
 
Read more »

Το μυστικό για να σου φύγει η στενοχώρια


Κάποτε μία υποψήφια μοναχή επισκέφθηκε έναν γέροντα στο Ησυχαστήριό του.Ο γέροντας άρχισε να της περιγράφει προβλήματα υγείας που είχε και να της τα εξηγεί με ιατρικούς όρους.Την ρωτούσε εάν συνέβαιναν όπως της τα έλεγε.Η κοπέλα είχε προβλήματα με το στομάχι της.

Ο γέροντας της λέει: «Το πρόβλημά σου δεν είναι στο στομάχι, αλλά στο έντερο. Όλα αυτά σου συμβαίνουν από την στενοχώρια. Είσαι πολύ ευαίσθητη. Πιστεύεις ότι κανείς δεν σε αγαπά.Θα σου πώ όμως ένα μυστικό.

Μην ζητάς να σ’ αγαπούν, αλλά προσπάθησε εσύ να αγαπάς τους άλλους και τότε όλοι θα σε αγαπούν.Αυτό είναι το μυστικό. Αν το κάνεις, θα δεις ότι θα σου φύγει και η στενοχώρια». Η υποψήφια μοναχή έφυγε άλλος άνθρωπος.

Πηγή: http://www.vimaorthodoxias.gr
Read more »

Ο Στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης αποκαλύπτει τι πραγματικά Συμβαίνει στην Χώρα και Βάζει φωτιά...


«Η ΑΟΖ & ΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ…»

Ένα πολιτικό σύστημα διαχρονικά, που αρνείται να θωρακίσει την χώρα, αλλά πορεύεται με «ταχτοποιήσεις» ημετέρων, έχοντας καταστήσει τους Έλληνες άθυρμα στα χέρια των Ευρωπαίων , που συμπεριφέρονται ως «σαράφηδες» και αδίστακτοι τιμωροί μέχρι εξαφάνισης ενός λαού, οδηγεί ουσιαστικά την Ελλάδα σε «φιλανδοποίηση» , κάτι που αποτελεί και διακηρυγμένο στόχο της Ελλάδας, είπε σήμερα σε μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στον 9.84 ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ και πρώην υπηρεσιακός Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φραγκούλης Φράγκος.

Η ΑΟΖ και οι υδρογονάνθρακες είναι το γεωστρατηγικό κλειδί του Ελληνισμού στη περιοχή, είπε ο κ. Φράγκος, αναφερόμενος στο παράδειγμα της Κύπρου και τα επιτεύγματα της , παρότι το 40% είναι υπό Τουρκική κατοχή. Ο ίδιος μίλησε για την πραγματική κατάσταση σήμερα στον ελληνικό στρατό, τα προβλήματα της Τουρκίας αλλά και την αλήθεια γύρω από το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων της, ενώ περιέγραψε πως μια συνεκτική εθνική πολιτική , δεν έχει να φοβηθεί κανένα αντίπαλο , όσο μεγάλος κι αν φαντάζει. Μίλησε ακόμη για τεράστια τουρκική οικονομική διείσδυση στη Θράκη, ενώ αίσθηση προκαλούν τα όσα είπε για την ελληνική κοινωνία και τον «αφοπλισμό» της από το πολιτικό σύστημα και τις επιλογές του.
 
 
 
Read more »

Τέλος Παρτίδας στη Συρία.


Η αυλαία έπεσε στη Συρία. Ο κυριότερος χορηγός του πολέμου μόλις αποκαλύφτηκε στο κοινό: το Τελ Αβίβ αντιτίθεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα στις προσπάθειες των ΗΠΑ και της Ρωσίας να επιβάλουν ζώνες ηρεμίας στη Συρία, με το πρόσχημα ότι θα ενισχύσουν την ιρανική στρατιωτική παρουσία κοντά στα σύνορά του ...
Η λειτουργία τελέστηκε. Το Ισραήλ είναι ταυτόχρονα ο κύριος εμπόλεμος και ο κύριος δικαιούχος σε αυτή τη σύγκρουση και είναι εκτός θέματος να σταματήσει ο πόλεμος τώρα.

Το Τελ Αβίβ δεν εμπιστεύεται καθόλου τον Τραμπ και δεν κρύβει την ενδόμυχη απέχθειά του για τον Βλαντιμίρ Πουτίν. Του μένουν βέβαια η Σαουδική Αραβία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία στο πλευρό των τζιχαντιστών προστατευόμενων του, αλλά οι σύμμαχοι του δεν μπορούν πλέον να κάνουν τίποτα, τόσο χάλασε η μηχανή. Ο μεγάλος αμερικανός σύμμαχος είναι βουρκωμένος σε μια πολύ σοβαρή εσωτερική σύγκρουση, ενώ οι χώρες του Κόλπου σκίζονται μεταξύ τους όπως στους προ-ισλαμικόυς χρόνους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση; Το Ισραήλ πάντα τη χλεύαζε και όμως είναι η μόνη που του απομένει ... Δηλαδή τίποτα. Η αποτυχία στη Συρία σηματοδοτεί αυτή όλων των υβριδικών επιχειρήσεων που έγιναν με ισλαμιστικές ομάδες που δημιουργήθηκαν από τις ειδικές ισραηλινές και σαουδαραβικές υπηρεσίες στην περιοχή.

Παραδόξως, η CIA υποστήριζε, χρηματοδοτούσε, εξόπλιζε και εκπαίδευε τις πιο βίαιες αντιαμερικανικές και αντιδυτικές ένοπλες ομάδες ... Ένας τροπισμός που ο Τραμπ θέλει να ακυρώσει με ρίσκο του και κίνδυνους επειδή το βαθύ κράτος ποτέ δεν θα του το συγχωρέσει. 

Read more »

Ποια είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση εδώ και 40 χρόνια στην Ελλάδα; Ετοιμαστείτε για τις "no human zones"

Του Άρη Δημόπουλου

Αποφασισμένοι να εργαστούν πολύ σκληρά για την υλοποίηση όλων των παγκοσμιοποιητικών στόχων στην Ελλάδα είναι η κυβερνώντες, εισάγοντας εκτός από την "πράσινη βιώσιμη πολιτική", νέες...μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν το πρόσωπο της ελληνικής ενδοχώρας.

Ο λόγος για τους δασικούς χάρτες και την χαρτογράφηση κάθε σπιθαμής του ελληνικού εδάφους, που έχουν σαν απώτερο στόχο την τάχιστη οριοθέτηση των κατοικήσιμων και μη κατοικήσιμων περιοχών ή αλλιώς των..."no human zones" .

Ορισμένοι, όπως ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, την χαρακτηρίζουν ως την σημαντικότερη μεταρρύθμιση, την οποία οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 40 χρόνια απέφευγαν να υλοποιήσουν.

"Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο, που να λαμβάνει υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής επαρχίας. Σ’ αυτό το στόχο θα βοηθήσει καθοριστικά η ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών και αμέσως μετά το άλλο μεγάλο έργο, που είναι το δασολόγιο. Οι δασικοί χάρτες είναι ένα έργο που θα επιλύσει αρκετά χρόνια προβλήματα του αγροτικού χώρου, θα καθορίσει οριστικά τις αγροτικές και δασικές εκτάσεις, θα ρυθμίσει το ζήτημα των επιλέξιμων εκτάσεων για την καταβολή των επιδοτήσεων, όσο και την κυριότητα των εκτάσεων αυτών. Δηλαδή, είναι ένα έργο ουσιαστικής αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής σημασίας., Ένα έργο βιωσιμότητας των οικοσυστημάτων της χώρας μας".

Τα παραπάνω σημείωσε άλλος ένας υπέρμαχος των δασικών χαρτών από την ελληνική επικράτεια, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής Δημήτρης Γάκης, υπερτονίζοντας ξανά και ξανά τον όρο "βιωσιμότητα".

Σε άμεση προτεραιότητα έρχονται πλέον τα οικοσυστήματα και όχι ο ανθρώπινος παράγοντας, καθότι τα πρόστιμα και οι κυρώσεις στις περιπτώσεις μη...ασφάλισης των εκτός σχεδίου πόλης κατοικιών θα είναι εξοντωτικές.

Τόσο πολύ σε σημείο που το εκάστοτε κτίσμα θα θεωρείται "παράνομο" και η κατεδάφισή του θα είναι πλέον μονόδρομος, ακόμη και στις περιπτώσεις που αποτελεί κύρια κατοικία.

Οι δασικοί χάρτες προχωράνε, όπως προχώρησαν στην Ελλάδα του 2017 και τα σχέδια πόλης, με σχετικά μεγάλη επιτυχία και...υπακοή από τον ελληνικό λαό.

Η συνέχεια, λίγο πολύ γνωστή. Όποιος τολμά να καταπατά ακόμη και αγροτοδασικές εκτάσεις για προσωπικό του όφελος (π.χ. γεωργία) χωρίς να έχει τις απαραίτητες γνωματεύσεις από το κράτος, θα "βαφτίζεται" τρομοκράτης.
Πηγή: http://www.el.gr
Read more »

Το ύπουλο παιχνίδι που παίζουν οι ΗΠΑ στις "πλάτες" Ελλάδας και Τραμπ για το Σκοπιανό

Πως το "βαθύ" αμερικανικό κράτος αποφασίζει για το μέλλον των Σκοπίων.

Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες με το θέμα του Σκοπιανού. Όπως καταγγέλει η εφημερίδα "Δημοκρατία", ο Αμερικανός διπλωμάτης Χόιτ Μπράιαν Γι φαίνεται να κάνει «παιχνίδια εν αγνοία του Τραμπ» στο Σκοπιανό και να προωθεί την σκοπιανή ατζέντα εις βάρος των κοινών συμφερόντων ΗΠΑ και Ελλάδας στα Βαλκάνια.

Ο Γι, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ελλάδα και είχε συναντήσεις με τους κυρίους Καμμένο, Μητσοτάκη, Τζιτζικώστα και τον μητροπολίτη Άνθιμο. Σε αυτές τις συζητήσεις, ο Αμερικανός διπλωμάτης -που έχει υπάρξει Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη την περίοδο 2006-2009- φαίνεται να προώθησε τη σκοπιανή ατζέντα, μεθοδεύοντας λύση για το όνομα και την ένταξη της γειτονικής χώρας στους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ίδια εφημερίφα, τα Σκόπια έστειλαν στο NATO και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγγραφα με τα οποία ζητούν επί της ουσίας την ένταξή τους στη Συμμαχία, χωρίς να κάνουν καμία απολύτως αναφορά στο ονοματολογικό.

Με άλλα λόγια, οι Σκοπιανοί ζητούν ένταξη στο ΝΑΤΟ με προσωρινή ονομασία και χωρίς διαπραγματεύσεις, όπως είχε αναφέρει και ο ΥΠΕΞ της γείτονος, Ν. Ντιμιτρόφ, από τον Έλληνα υπουργό Νίκο Κοτζιά στην μεταξύ τους συνάντηση.

«Ρίξτε νερό στο κρασί σας για το όνομα των Σκοπίων» ήταν το μήνυμα που μετέφερε ο Χόιτ Μπράιαν Γι στους συνομιλητές του.

«Δεν μπορεί να μας ζητάς για να ευνοηθούν 1.000.000 Σλάβοι να αδικηθούν 11.000.000 Έλληνες», φημολογείται πως απάντησε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, επισημαίνοντας μάλιστα ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο που το φιλοαμερικανικό πνεύμα στην Ελλάδα είναι για πρώτη φορά σε άνοδο, λόγω των ευνοϊκών μηνυμάτων που έχει στείλει η κυβέρνηση Τραμπ στην Αθήνα.

Η όλη στάση του Γι εγείρει σαφώς αμείλικτα ερωτήματα: εκφράζει ο εν λόγω διπλωμάτης με τις κινήσεις του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και την ηγεσία των ΗΠΑ; και αν όχι, πως θα αντιδράσει ο πρόεδρος Τραμπ στις απαιτήσεις του αναπληρωτή βοηθού υπουργού Εξωτερικών του;
 
Πηγή: http://www.el.gr
Read more »

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Περίεργες Αποκαλύψεις των Εβραίων για τον Ιησού Χριστό


Γράφει η Σουλτάνα Χειλαδάκη

Είναι καταπληκτικό το γεγονός όπως αποκαλύπτει το παρακάτω βίντεο ότι τελευταία παρουσιάζονται ορισμένoι ραβίνοι που εκδηλώνονται δημόσια ομολογώντας ότι ίσως η εβραϊκή φυλή έκανε μοιραίο λάθος που δεν αναγνώρισε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον λυτρωτή Μεσσία.

Ο ραβίνος Rabbi Yitzhak Kaduri ο οποίος έχει πεθάνει και τον είχαν για μεγάλη μορφή του ιουδαϊσμού, είχε παραδεχτεί πως ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Θεός και ο Μεσσίας που περίμεναν οι Εβραίοι.

'Ενας Εβραίος μελετητής των γραφών ομολογεί πως αποκάλυψε μέσω της μελέτης εβραϊκών κειμένων ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας.


ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ! 

Τα τελευταία χρόνια ο Εβραϊκός λαός έχει αρχίζει και αυτός να αφυπνίζεται οσον αφορά τα θρησκευτικά θέματα και συμβαίνει το καταπληκτικό φαινόμενο όλο και περισσότεροι Εβραίοι να οδηγούνται κοντά στον Ιησού Χριστό.

Αυτό συμβαίνει χαρη σε ορισμένες Εβραϊκές θρησκευτικές ομάδες οι οποίες έχοντας ανακαλύψει την πραγματκή αλήθεια θέλουν να την διαδώσουν σε όσο περισσότερο κόσμο μπορούν. Μία από αυτές τις ομάδες είναι και η λεγόμενη, «Tree of Life», που καθοδηγείται από ένα φωτισμένο ζευγάρι, τον Ariel και τη Shayla Hyde, που προσπαθούν να μεταδώσουν στον κόσμο την αλήθεια του Ευαγγελίου.

Ο Ariel Hyde κάνει κήρυγμα στο δρόμο μιλώντας στους συμπατριώτες του για το απαγορευμένο για τους Εβραίους κεφάλαιο, δηλαδή το κεφάλαιο 53 του προφήτη Ησαϊα. Τους εξηγεί πως ενώ παλιά διαβαζόταν από τις συναγωγές αυτό το κεφάλαιο, εδώ και αρκετά χρόνια έχει εξαιρεθεί από το κήρυγμα ενώ περιέχει μια πολύ σημαντική προφητεία για τον Μεσσία.

Ο προφήτης Ησαϊας έγγραψε αυτό το κεφάλαιο πριν 1700 χρόνια και σχεδόν όλοι οι ραβίνοι πιστεύουν ότι ομιλεί για τον Ιησού Χριστό. Ακόμα και διάφοροι Εβραίοι σχολαστικοί, όπως ο Jalkut Scimoni, το τεκμηριώνουν αυτό. Ας παραθέσουμε, λέει, μερικούς στίχους για να δούμε τι αφηγείται και ύστερα τους αφήνει να διαβάσουν στίχους από από το κεφάλαιο 53 στίχους προς σκέψη όπως για παράδειγμα οι ακόλουθοι:

Αλλα το πρόσωπόν του ήτο καταφρονημένον, χωρίς τιμήν και δόξαν. Υπελείπετο ως προς την ωραιότητα και την ευπρεπή εμφάνισιν μεταξύ όλων των ανθρώπων. Αυτός ήτο άνθρωπος πληγωμένος, άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει να βαστάζη και να υπομέντη ταλαιπωρίας και πόνους. Αντικείμενον αποστροφής έγινε το πρόσωπον του, εδέχθη εξευτελισμούς και ταπεινώσεις εκ μέρους των ανθρώπων. Τον ελογάριασαν σαν να μη υπήρχεν. Ησ. 53,3

Αυτός όμως φέρει επάνω του το βαρύ φορτίον των αμαρτιών μας. Εβυθίσθη στον πόνον και την οδύνην, και ημείς εν τη πλάνη μας ενομίσαμεν, ότι αυτός ευρίσκετο εις την οδυνηράν αυτήν πληγήν και συμφοράν, επειδή ετιμωρείτο εκ μέρους του Θεού δι’ ίδικάς του αμαρτίας. Αυτός όμώς ετραυματίσθη δια τας ιδικάς μας αμαρτίας, εταλαιπωρήθη και υπέφερε δια τας ανομίας μας. Παιδευτική τιμωρία έπεσεν επάνω του δια την ιδικήν μας ειρήνην και σωτηρίαν. Χαρις δε εις την πληγήν εκείνου ημείς εθεραπεύθημεν. Ησ. 53,45

Όλοι συνειδητοποιούν πως ο Ένας ο οποίος κουβάλησε όλο το βάρος των αμαρτιών τους και έκανε τόσα θαυμαστά σημεία, βασανίστηκε άδικα και καταδιώχτηκε σαν να ήταν εγκληματίας ενώ δεν ήταν. «Άρα λοιπόν τον κατήγγειλαν και τον τιμώρησαν για πράγματα τα οποία δεν διέπραξε καν. Ενδιαφέρον. Πέθανε αλλά δεν ήταν ένας έντιμος θάνατος», λέει ένας από αυτούς.

Στη συνέχεια τους λέει πως ενώ στο παρελθόν οι άνθρωποι πρόσφεραν εξιλαστήριες θυσίες για τις αμαρτίες τους, ο Θεός αποφάσισε και έστειλε Έναν ο οποίος θυσιάστηκε για όλη την ανθωπότητα, τον λεγόμενο Μεσσία.

Όταν τους ρωτάει, συμφωνα με την περιγραφή του Ησαϊα και την Εβραϊκή Βίβλο Τανάκ, ποιος ταιριάζει στην περιγραφή αυτή, σε ποιον αναφέρεται ο μεγάλος προφήτης, συνειδητοποιούν όλοι με έκπληξη ότι δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό.

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
 
Read more »

Ο Τράμπ έδωσε εντολή στη CIA να πάψει την υποστήριξη ισλαμιστών στη Συρία


Τέλος στο πρόγραμμα εξοπλισμού και εκπαίδευσης «μετριοπαθών» τζιχαντιστών στη Συρία από τη CIA βάζει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Η είδηση εάν επιβεβαιωθεί φέρνει τα πάνω κάτω στον τζιχάντ που μαίνεται τα τελευταία έξι χρόνια στην ερειπωμένη χώρα.

Όπως μεταδίδει το Al Masdar News, ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε τελικά να εγκαταλείψει οριστικά τη μακρόχρονη υποστήριξη των ΗΠΑ προς τους υποτιθέμενους «μετριοπαθείς» ενόπλους στασιαστές.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να σταματήσει το πρόγραμμα της CIA που εκπαίδευε και εξόπλιζε ισλαμιστές που μάχονται ενάντια στις κυβερνητικές δυνάμεις της Συρίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ξεκινήσει από τη διακυβέρνηση Ομπάμα το 2013 και αποσκοπούσε στην ανατροπή του Προέδρου Άσαντ.

Οι «μετριοπαθείς αντάρτες» που πλήττονται από αυτή την απόφαση είναι οι ισλαμιστικές συμμορίες του Ελεύθερου Συριακού Στρατού (FSA) στη νότια Συρία. Οι ομάδες του FSA στη βόρεια Συρία έχουν «υιοθετηθεί» τον τελευταίο χρόνο ανοιχτά από την Τουρκία και το Κατάρ, οπότε δεν επηρεάζονται.

Σύμφωνα με τη Washington Post η CIA αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο για αυτή την εξέλιξη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι όμως που μίλησαν στην εφημερίδα είπαν ότι η απόφαση του Προέδρου Τραμπ είχε παρθεί σχεδόν ένα μήνα πριν τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στις 7 Ιουλίου στο περιθώριο της Συνόδου των G20.

Από τη διακοπή εξοπλισμού, εκπαίδευσης και υποστήριξης εξαιρούνται οι υπό κουρδική διοίκηση Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), μια κοσμική ένοπλη συμμαχία που αποτελείται από Κούρδους σοσιαλπατριώτες, Άραβες και Ασσύριους δημοκρατικούς.

Να σημειώσουμε εδώ ότι όλο το σχέδιο υποστήριξης της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και της λεγόμενης «αραβικής άνοιξης», δηλαδή της ανατροπής των κοσμικών αραβοσοσιαλιστικών καθεστώτων και της αντικατάστασής τους από το πολιτικό Ισλάμ, ήταν της Χίλαρι Κλίντον που διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ από τις 21 Ιανουαρίου 2009 έως και 1η Φεβρουαρίου 2013.

Όταν ο Μπάρακ Ομπάμα συνειδητοποίησε το κακό που είχε γίνει προσπάθησε να το διορθώσει στη Συρία.

Τότε ο Μπάρακ Ομπάμα ξεκίνησε τον εξοπλισμό των Κούρδων (Οκτώβριος 2015)και κατήργησε το πρόγραμμα της CIA που εκπαίδευε φιλότουρκους τζιχαντιστές στην Τουρκία, οι οποίοι μόλις περνούσαν τα σύνορα γίνονταν Αλ Κάιντα.
 
Read more »

Kι όμως, οι BRICS καλωσορίζουν την Ελλάδα - Ποια τα επόμενα βήματα

Ρωσία, Βραζιλία και Κίνα καλωσορίζουν την χώρα μας. Θα το τολμήσει η Ελλάδα;
Τους όρους και τις διαδικασίες για την αποδοχή νέων μελών στην Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (New Development Bank) ενέκρινε το διοικητικό της συμβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμένα, κατά την τρέχουσα περίοδο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΑΤ βρίσκεται στη φάση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της 1ης λίστας χωρών που θα μπορούν να ξεκινήσουν προκαταρκτικές συζητήσεις για την εισδοχή τους στην Τράπεζα.

Κάθε χώρα που επιθυμεί τη συμμετοχή της, θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της, υποβάλλοντας επίσημη επιστολή προκειμένου να ξεκινήσουν, ως άνω αναφέρθηκε, οι εν λόγω συζητήσεις με τους αρμοδίους της NDB. Όπως είναι γνωστό, βάσει πρόσφατης απόφασης του ΚΥΣΟΙΠ, το Υπουργείο Οικονομικών εξουσιοδοτήθηκε να αποστείλει επίσημη επιστολή προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (New Development Bank), στην οποία μέτοχοι είναι οι χώρες των BRICS.

Μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών συζητήσεων με βάση τους όρους της Τράπεζας μπορούν να αρχίσουν οι επίσημες συζητήσεις που θα αφορούν ανταλλαγή πληροφοριών, πολιτικές και προτεραιότητες της Τράπεζας και της υποψήφιας χώρας, ποσοστό κεφαλαίων που θα διατεθεί στην υποψήφια χώρα, καθώς και χρονοδιάγραμμα έγκρισης και αποδοχής της ως μέλους της NDB. Μετά το πέρας των επίσημων διαπραγματεύσεων, η Τράπεζα θα ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάληξή τους, καθώς και για τους όρους συμμετοχής της υποψήφιας χώρας στην NDB.

Σημειώνεται ότι η NDB ιδρύθηκε από τις Χώρες BRICS και ως εκ τούτου έχει εξασφαλιστεί τόσο ότι η διοίκηση, όσο και ότι η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου θα ασκείται και θα προέρχεται από τις χώρες αυτές. Η NDB, υποστηρίζει επενδυτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χωρών – μελών της, χρηματοδοτεί έργα υποδομών που είναι βιώσιμα στο πλαίσιο της στρατηγικής της 2017-2021. Επίσης, χρησιμοποιεί όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για το σκοπό αυτό, όπως εγγυήσεις, έκδοση ομολόγων, συγχρηματοδότηση έργων με άλλους πολυμερείς χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς κτλ.

Τα έργα θα αφορούν κυρίως sovereign operations (δηλαδή έργα που χρηματοδοτούνται από κρατικούς φορείς με την εγγύηση του Δημοσίου). Σημειώνεται ότι η επέκταση χρηματοδότησης και στα ιδιωτικά επιχειρηματικά σχέδια (projects) δεν αποκλείεται.

Αναλυτικότερα, η NDB θα εστιάσει το ενδιαφέρον της σε έργα καθαρής ενέργειας, υδάτινων πόρων, άρδευσης, αστικής ανάπτυξης, υγιεινής κ.α. Έως τώρα έχουν χρηματοδοτηθεί συνολικά 15 επιχειρηματικά σχέδια (projects), προβλέπεται δε, ότι ο αριθμός τους θα φτάσει τα 75 μέχρι το 2021 σε ετήσια βάση.

Η κίνηση αυτή της Αθήνας για άμεσες επαφές με το αντίπαλον δέος του ΔΝΤ, την τράπεζα δηλαδή των BRICS, μάλλον επρόκειτο για ένα "πυροτέχνημα", την στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για νέο χρηματοδοτικό πακέτο αποκλειστικά από το ΔΝΤ.

Περιθώρια ωστόσο για...ελιγμούς πάντα υπάρχουν. 
 
Πηγή: http://www.el.gr
Read more »

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός ζητά σύνδεση φυσικού αερίου απ’ ευθείας με Ρωσία


Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι περιμένει επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εγκρίνει την παροχή φυσικού αερίου απευθείας από τη Ρωσία και όχι μέσω της Τουρκίας, έτσι που να μην εξαρτάται η χώρα από τους Τούρκους. «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα υπογράψει τον ενεργειακό χάρτη για παροχή στη Βουλγαρία από το «Turkish stream» 15,7, δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Τους είπα ότι περιμένουμε μια επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα επιτρέψει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την άμεση σύνδεση σωλήνων αερίου στη Βουλγαρία (από τη Ρωσία), διότι στην πραγματικότητα ολόκληρη η περιοχή θα εξαρτάται από την Τουρκία.
Τώρα με αυτές τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, μπορούμε να θέσουμε πολλές ρητορικές ερωτήσεις, τι είναι καλύτερο και τι χειρότερο», είπε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση του με τους πρέσβεις της Βουλγαρίας.

Πηγή:  http://www.echedoros-a.gr/
Read more »

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Μια απόλυτα επίκαιρη και τραγικά αποκαλυπτική επιστολή του Καποδίστρια


 
Απόσπασμα από μια απόλυτα επίκαιρη και τραγικά αποκαλυπτική επιστολή του Καποδίστρια στον Ευνάρδο,γραμμένη τον Νοέμβριο του 1829. Τότε που οι "προστάτες" τον στραγγαλίζουν οικονομικά και ετοιμάζονται να τον ξεφορτωθούν. Πάντα βέβαια λόγω του Ρωσικού κινδύνου και ποτέ του κινδύνου που αποτελούσε για αυτούς μια ισχυρή Ελλάδα στη Μεσόγειο.

… Δέν αγνοώ ότι εν Λονδίνω παρασκευάζουσι τα οδηγήματα τα δοθησόμενα εις τούς εν Κωνσταντινουπόλει αντιπροσώπους των συμμάχων αυλών ,έτι δε σκέπτονται και περι εκλογής του νέου αρχηγού της Ελληνικής κυβερνήσεως ,όθεν και μάλιστα επιθυμώ υπέρ τε του τόπου και του ολικού αγαθού και της δόξης των συμμάχων να στήσωσι τάς περί τούτων αποφάσεις των, επί δικαίων αρχών, ίνα ώσιν εύκολοι εις εκτέλεσιν και επιθυμών ,έτοιμος είμαι και τότε να υπηρετήσω την Ελλάδα εν οποία τάξει και προσηγορία θελήσωσι να με διορίσωσιν.

Εγώ έδωκα τεκμήρια εμαυτού εν τω κόσμω και δεν έχω χρείαν να δώσω αλλά όθεν εν όσω κατά συνείδησιν πιστεύω ότι εκπληρώ τα χρέη μου, δεν θέλω εκκακήση προς ουδεμίαν δυσκολίαν και θέλω δεχθή, πάλιν το επαναλαμβάνω, οποίαν θέσιν θελήσωσιν. Όταν όμως πεισθώ ότι αδυνατώ να αναπαύσω την προς εμέ και ενδειχθείσαν και έτι φιλοστόργως ενδεκνυμένην παρά τούτου του έθνους πίστιν ,τότε, αποστάς των δημοσίων πραγμάτων, θέλω ζήση ή ενταύθα ή αλλαχού, καθώς ειρηνικώτατα έζησα και εν Γενεύη τέσσερα έτη.

Εκ τούτων ‘εχεις ευκόλως νοήσαι ότι και ευχαρίστως θέλω δεχθή τας αποφάσεις του εν Λονδίνω συνεδρίου και πολύ εξ αυτών ελπίζω. Εάν αύται συμφωνώσι προς τα όντως συμφέροντα και προς τα δικαώματα, τολμώ ειπείν, της ελλάδος ,χαράν μου θέλω το νομίση ως άρχων και εκ πάσης δυνάμεως θέλω επιμεληθή ή ως τοιούτος ή ως πολίτης να τάς εκτελέσω και να κατασφαλίσω τους καρπούς των μακρών και αιματηρών του τόπου τούτου θυσιασμών.

Εάν όμως αι αποφάσεις απάδωσι προς τας δικαίας της Ελλάδος εφέσεις, και σεβόμενος,δεν θέλω αναδεχθή την εκτέλεσιν αυτών.Αλλ΄ο Θεός μέγας εστίν,αγαπητέ μου Ευνάρδε και πέπεισο ότι κατά τους οικτιρμούς του δεν θέλει εγκαταλείψη την Ελλάδα εις την σκυθρωπήν τύχην εις ήν οι φαύλοι αυτής εχθροί θέλουσι να την καταδικάσωσι...
 
Read more »

«Πράσινο φως» για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην τράπεζα των BRICS


Προχωρά η ένταξη της Ελλάδας στην Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα των χωρών των BRICS.

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.), που συνεδρίασε υπό τον Γ. Δραγασάκη, εξουσιοδότησε το Υπουργείο Οικονομικών να αποστείλει επίσημη επιστολή προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Μάλιστα, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί σύσκεψη το προσεχές διάστημα για την ενημέρωση ελληνικών εταιρειών και φορέων σε σχέση με τις δυνατότητες που τους παρέχει η συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς αναπτυξιακές τράπεζες. Αυτές αφορούν είτε έργα που χρηματοδοτούνται από κρατικούς φορείς είτε για βιώσιμα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια.

Επίσης, ελληνικές εταιρίες θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν εγγυητικές επιστολές από τις διεθνείς αναπτυξιακές τράπεζες για την εκτέλεση των έργων υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, σχέδια αστικής ανάπτυξης, παραγωγή καθαρής ενέργειας κ. α).

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από τη χρηματοδότηση των υποδομών του «Δρόμου του Μεταξιού», μία από τις βασικές δράσεις της ΑΙΙΒ, αποτελώντας κέντρο βαρύνουσας σημασίας για τη διασύνδεση Ασιατικής και Ευρωπαϊκής ηπείρου.
 
Read more »

Γ​ιατί με βάπτισαν χωρίς να με ρωτήσουν;

-Γιατί δεν αποφασίζουμε μόνοι μας, αν θέλουμε να βαπτιστούμε και να γίνουμε Χριστιανοί;

-Γιατί μας βαπτίζουν νήπια καταστρατηγώντας την ελευθερία μας;

Ερωτήματα που ακούγονται συχνά και μας προκαλούν, με τη σειρά μας, να ρωτήσουμε:

-Όταν το νήπιο είναι άρρωστο και χρειάζεται γιατρό, μήπως πρέπει πρώτα να το ρωτήσουμε για να τον φωνάξουμε;

-Μήπως το φάρμακο που του δίνουμε του στερεί την ελευθερία να επιλέξει αν θα γιατρευτεί;

–Ζητάμε προηγουμένως τη συγκατάθεσή του, όταν το εμβολιάσουμε;

-Καταστρέφουμε την ελευθερία του, όταν του δίνουμε φαγητό ή το ντύνουμε;

-Το ρωτάμε ποια γλώσσα επιθυμεί να μιλάει;

-Το ρωτάμε αν θέλει να πάει στο σχολείο;

Τη σωματική υγεία του παιδιού τη φροντίζουμε, χωρίς να το ρωτήσουμε.

Την πνευματική υγεία του δεν θα την αποκαταστήσουμε στην πρωταρχική της ωραιότητα; Είναι μικρότερης σημασίας η πνευματική του υγεία;

Όπως σε όλους τους τομείς της ζωής οι γονείς προσφέρουν στα παιδιά τους ότι καλύτερο μπορούν από κάθε άποψη, έτσι είναι φυσικό, για τους γονείς που είναι πιστοί οι ίδιοι να νιώθουν την ανάγκη το παιδί τους να γίνει σύντομα μέλος του σώματος του Χριστού. Να γεμίσει από Άγιο Πνεύμα, έστω και αν η ώρα της Βάπτισης δεν είναι συνειδητή γι’ αυτό. Με το βάπτισμα το παιδί «εγκεντρίζετε» (μπολιάζεται)κατά κάποιον τρόπο, ενσωματώνεται μυστικά στο άχραντο σώμα του Χριστού, γίνεται επίσημα μέλος της Εκκλησίας και έχει το δικαίωμα συμμετοχής και στα υπόλοιπα μυστήρια. Τη σωτηρία και υπέροχη σφραγίδα του Άγιου Πνεύματος, που παίρνει με το Βάπτισμα, τη γνωρίζουν οι άγγελοι και την τρέμουν οι δαίμονες. Ώστε έτσι, οι δαίμονες φεύγουν τρέχοντας από τον βαπτισμένο και οι άγγελοι τον φρουρούν σαν γνώριμο και παιδί του Θεού. Το βάπτισμα το κάνουμε στα νήπια για να τα προφυλάξουμε από έναν μέγιστο κίνδυνο για να περιφρουρήσουμε την ελευθερία τους από τις μεθοδείες του διαβόλου.

Ο νηπιοβαπτισμός επομένως δεν εμποδίζει, αλλά εξασφαλίζει και διασφαλίζει την ουσιαστική ελευθερία. Το λουτρό του Βαπτίσματος, σε συνδυασμό προς το Άγιο Χρίσμα, ενεργεί μια νέα γέννηση. Έτσι έχουμε μια νέα δημιουργία, νέα γέννηση πνευματικής ύπαρξης τελείως νέας και χαριτωμένης. Δεν δίνονται απλώς κάποια χαρίσματα στον πιστό, αλλά όλο το πλήρωμα του Αγίου Πνεύματος εκχύνεται σ’ αυτόν, μορφώνει μέσα του τη μορφή του Χριστού και τον κάνει παιδί του Θεού Πατέρα.

Γιατί λοιπόν πρέπει να αρνούμαστε στα παιδιά το δικαίωμα να έχουν από την αρχή της ζωής τους τη ζωοποιό Χάρη του Αγίου Πνεύματος, ως μέρος της ύπαρξης τους; Αν καθώς μεγαλώνουν αποφασίσουν ότι δεν θέλουν πια το Άγιο Πνεύμα, ας το αρνηθούν, όπως κάνει καθένας που αρνείται τον Θεό. Και ο Θεός αυτήν την κίνηση την σέβεται και αφήνει αυτόν που Τον αρνείται.

Η Βάπτισή μας και γενικά η σχέση μας με τον Θεό δεν μας δεσμεύει. Μήπως άλλωστε ζούμε αν δεν το επιλέξουμε και επιδιώξουμε όπως ταιριάζει σε βαπτισμένους Χριστιανούς; Επομένως ούτως ή άλλως διαλέγουμε. Αν κανείς θέλει να αλλάξει πίστη, δεν δεσμεύεται από το βάπτισμα. Το βάπτισμα σώζει τελικά όσους με τον καθημερινό τους αγώνα ενεργοποιούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μένει αδιενέργητη στην ψυχή του. Όπως δηλαδή το μολύβι που γράφουμε ή το βέλος για να κινηθούν χρειάζονται το ανθρώπινο χέρι, έτσι και η αίρεση των ανθρώπων που πιστεύουν. Το γεγονός της ταύτισης του βαπτίσματος με την αναγέννηση, δεν σημαίνει πως το βάπτισμα μας απαλλάσσει από τον προσωπικό αγώνα για τη διατήρηση και την καρποφορία του πνευματικού δώρου.

Τα λόγια του Αγίου Κυρίλλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, τον 4ο αιώνα, «προς τους φωτιζόμενους» μπορούν να λειτουργήσουν αφυπνιστικά και στην εποχή μας:«Δεν παίρνεις λοιπόν όπλο φθαρτό, αλλά πνευματικό. Φυτεύεσαι στο νοητό Παράδεισο. Παίρνεις καινούργιο όνομα που δεν το είχες πριν. Πριν από το βάπτισμα ήσουνα κατηχούμενος, ενώ τώρα θαονομαστείς πιστός. Από την αμαρτία μετατίθεσαι, περνάς στη δικαιοσύνη, από το μόλυσμα στην καθαρότητα… Αυτό όμως δεν φτάνει…

Έργο του Θεού είναι το φύτεμα και το πότισμα, και δικό σου η καρποφορία. Έργο του Θεού είναι να σου δώσει τη χάρη Του, ενώ δικό σου να τη δεχτείς και να τη διατηρήσεις.

Μην καταφρονείς τη Χάρη, επειδή σου δίνεται δωρεάν, αλλά δέξου τη και συντήρησέ την, λειτουργώντας την μέσα στην ύπαρξή σου με πραγματική ευλάβεια» 
 
Read more »

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΘΑ «ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ» ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ Ο SOUTH STREAM

 
 Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης 
 
Οι Αμερικανοί δεν θα καθίσουν με σταυρωμένα χέρια στο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας Ρωσίας Τουρκίας για τον ενεργειακό αγωγό South Stream και θα αντιδράσουν με πολλούς «τρόπους», με βάσιμες υπόνοιες ακόμη και για υπονόμευση και αποσταθεροποίηση της χώρας.
Την άποψη αυτή που έχει θορυβήσει την Άγκυρα, εξέφρασε ο γνωστός Ρώσος πολιτικός, Nikolay Starikov, σχολάζοντας την συμφωνία της ρωσικής Gazprom με την Τουρκία στην υλοποίηση του μεγάλου σχεδίου κατασκευής ενός ενεργειακού αγωγού που θα συνδέει την Ρωσία με την Τουρκία και στη συνέχεια θα προωθείται στην Δύση.
Ο Ρώσος πολίτικος προειδοποιεί την Τουρκία ότι οι Αμερικανοί δεν θα μείνουν αδρανείς στην προοπτική να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, καθώς δεν θέλουν με κανένα τρόπο να εξαρτάται η Ευρώπη από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενώ είναι ικανοί είναι να επιχειρήσουν ακόμα και σχέδιο αποσταθεροποίησης και ανατροπής του καθεστώτος.
Η προοπτική αυτή σε μια σημερινή Τουρκία όπου κυριαρχεί ο φόβος και η καχυποψία, καθώς καθημερινά γίνονται αθρόες συλλήψεις αντίπαλων του καθεστώτος, διαγραφεί σίγουρα ένα πολύ δύσκολο τοπίο για τον εν λόγω αγωγό.
Ίδωμεν!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
 
 
Read more »

Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΛΟΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΕΞΙΔΑ

 

Δείτε από το14" λεπτό και μετά την εξομολόγηση της Βασιλικής Πλεξίδα για το πως την έσωσε η Παναγία και την κρατούσε για πάνω απο 2 ώρες στην αγκαλιά της.
Πηγή: http://greeknation.blogspot.gr/
Read more »

"Φωτιά" στη Μ. Ανατολή βάζει το Ισραήλ: Θα προκαλέσει νέο πόλεμο;

Ευθεία αμφισβήτηση της αμερικανικής και ρωσικής κυριαρχίας στην περιοχή

O πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αμφιβολίες σχετικά με τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών του με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz έχει στην κατοχή της το κείμενο της απομαγνητοφώνησης μέρους των συνομιλιών του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο, όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Παρίσι την Κυριακή.

Όταν ο Μακρόν είπε στον Τραμπ ότι η Γαλλία στηρίζει τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι, ο Νετανιάχου απάντησε:

«Θα είναι δύσκολο να υπάρξει σύντομα πρόοδος με την αμερικανική πρωτοβουλία. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Άμπου Μάζεν (ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς) μπορεί να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του, για λόγους εσωτερικής πολιτικής».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν την κεντρική ιδέα των όσων ειπώθηκαν και καταγράφηκαν στην απομαγνητοφώνηση, που έγινε στη γαλλική γλώσσα, ενώ Γάλλοι αξιωματούχοι δεν έχουν προς το παρόν σχολιάσει το περιεχόμενό της.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε επίσης ότι το Ισραήλ προτίθεται να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς όμως θα προτιμούσε μια διαφορετική προσέγγιση.

«Θα ήθελα να υπάρξει μια παράλληλη διαδικασία με τις αραβικές χώρες, ταυτόχρονη με τη διαδικασία με τους Παλαιστινίους» τόνισε, αναφερόμενος στην ιδέα της σύναψης μια συμφωνίας με αραβικές χώρες στο ίδιο μήκος κύματος με την ειρηνευτική πρωτοβουλία της Σαουδικής Αραβίας.

Η πρωτοβουλία αυτή, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2002, προβλέπει την αναγνώριση του Ισραήλ από τον Αραβικό κόσμο και την «εξομάλυνση» των σχέσεων με αντάλλαγμα την πλήρη απόσυρση από τα εδάφη που το Ισραήλ κατέλαβε από τον πόλεμο του 1967, μεταξύ αυτών από την ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο Νετανιάχου έχει διατυπώσει, αν και επιφυλακτικά, την υποστήριξή του σε κάποιους από τους όρους της πρωτοβουλίας, ωστόσο υπάρχουν πολλές ρήτρες από την πλευρά των Ισραηλινών, μεταξύ αυτών πώς θα επιλυθεί το περίπλοκο ζήτημα των Παλαιστίνιων προσφύγων.

Οι Παλαιστίνιοι αντιτίθενται σε οποιαδήποτε απόπειρα των Ισραηλινών να τους αποκλείσει από τις συζητήσεις, υποστηρίζοντας ότι η επίτευξη της ειρήνης με τις αραβικές χώρες πρέπει να γίνει μέσω της επίτευξης ειρήνης με τους Παλαιστίνιους.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Μαχμούντ Αμπάς, Νάμπιλ Άμπου Ρουντέινα, δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι υποστηρίζουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ, προσθέτοντας:

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μην χαθεί άλλος χρόνος».

Ερωτηθείς από τον Γάλλο πρόεδρο τι πιστεύει για την πρωτοβουλία της Γαλλίας, την οποία πρότεινε ο προκάτοχός του Φρανσουά Ολάντ και βασίζεται σε μια διεθνή συνδιάσκεψη για την ειρήνη, ο Νετανιάχου είπε:

«Είμαι αντίθετος. Δεν είναι μια καλή πρωτοβουλία».

Ο τελευταίος γύρος των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων κατέρρευσε το 2014. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να συμβάλει στην επανεκκίνηση της διαδικασίας, χαρακτηρίζοντας την ειρήνη στη Μέση Ανατολή ως την «τελική συμφωνία». 
 
Πηγή: http://www.el.gr
Read more »

Αυτό είναι το βρετανικό σχέδιο που προβλέπει τον "θάνατο" της Κύπρου!

Του Ραφαήλ Αξιώτη

Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στον Κραν Μοντανά της Ελβετίας και ήδη άρχισαν να ακούγονται φωνές για..επανέναρξη των συνομιλιών και μάλιστα πολύ σύντομα. Όπως αποκάλυψαν κυπριακά μέσα, το Λονδίνο έχει προβεί σε παρασκηνιακές πιέσεις σε Λευκωσία και Άγκυρα προκειμένου οι δύο πλευρές να ξανακαθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προφανώς προς όφελος της Βρετανίας.

Μάλιστα, οι Βρετανοί φέρονται να επεξεργάζονται σχέδιο το οποίο προβλέπει μείωση των τουρκικών στρατευμάτων -όχι απόσυρση- και μετάθεση της κατάργησης των εγγυήσεων σε βάθος 15ετίας, με την απόφαση, όμως, να εναπόκειται στον γ.γ. του OHE, αντί στην Τουρκία, όπως ζητούσε η Άγκυρα. Βέβαια, όπως τονίζουν οι ειδικοί, η μείωση των τουρκικών δυνάμεων από μόνη της δεν λέει τίποτα από άποψη ασφαλείας αντιθέτως από άποψη συμβολισμού λέει πολλά, γιατί η διατήρηση των εγγυήσεων για 15 χρόνια -και βλέπουμε- δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία για νέα απόβαση, αν και όταν το αποφασίσει, με αφορμή κάποια προβοκάτσια.

Άλλωστε, όπως είχε πει και ο ίδιος ο Τσαβούσογλου στην Ελβετία μετά την πίεση του Έλληνα ΥΠΕΞ, η Τουρκία έχει ακόμα στα σχέδιά της το ενδεχόμενο απόβασης για την κατάληψη και του υπόλοιπου ελεύθερου νησιού. Από την άλλη, η βρετανική κίνηση μόνο δόλο μπορεί να κρύβει, καθώς το Λονδίνο εμφανίζεται ανήσυχο για την πρόσφατη κίνηση των εταιρειών πετρελαίου στην περιοχή, βλέποντας ότι η Κύπρος αναβαθμίζεται γεωπολιτικά. Ο φόβος του Λονδίνου εναπόκειται στην σταδιακή εκδίωξη των βάσεων, εάν η Κύπρος αποκτήσει το απαραίτητο γεωπολιτικό status, αλλά και στην αδυναμία "επαφής" με τα κέρδη που ενδέχεται να προκύψουν από τους υδρογονάνθρακες.

Για αυτό, όπως επισημαίνουν οι Κύπριοι, οι Βρετανοί δεν αποκλείεται να "ανασύρουν" ένα παλιό σχέδιο που αναφέρει ότι οι βάσεις τους στη Μεγαλόνησο έχουν... δική τους ΑΟΖ και συνεπώς ανήκουν και μπορούν να εκμεταλλευτούν μόνο από το Λονδίνο. Με δεδομένο ότι η βάση στο Ακρωτήρι (λίγο έξω από τη Λεμεσό) κατέχει στρατηγική θέση, η ενεργοποίηση αυτού του σχεδίου θα δημιουργήσει νέα προβλήματα στηνν ήδη τεταμένη κατάσταση. 
 
Πηγή: http://www.el.gr
Read more »

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Το φοβερό πάθος του φθόνου


Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες γιά νά δείξουν πόσο φοβερό πάθος εἶναι ὁ φθόνος, εἶχαν ἀπεικονίσει μέ σάν ἄριστο τρόπο τόν φθόνο. Εἶχαν λαξεύσει σέ μάρμαρο ἄνδρα πού στό χέρι τοῦ κρατοῦσε τό τρομερό φίδι τό ὁποῖο δάγκωνε μέ τά φαρμακερά του δόντια τοῦ τό στῆθος τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κατάτρωγε τά σωθικά. Φρικτούς πόνους δοκίμαζε ὁ δυστυχής πού ἦταν ζωγραφισμένοι στό πρόσωπό του. Δέν εἶχε ὅμως τήν πρόνοια καί τή δύναμη νά πετάξει τό φίδι ἀπό τό χέρι του καί νά λυτρωθεῖ, ἀλλά τό κρατοῦσε τό τροφοδοτοῦσε μέ τά σπλάχνα του καί τό γιγάντωνε μέ τό αἷμα του.

Αὐτός εἶναι καί ἔτσι εἶναι ὁ φθονερός ἄνθρωπος. Ἄνθρωπος δηλαδή πού κρατεῖ στά χέρια τοῦ τό φαρμακερό φίδι τοῦ φθόνου μέ ἀποτέλεσμα νά δηλητηριάζει τή ζωή του, νά φθείρει τήν ὑγεία του καί νά πλημμυρίζει τή καρδιά του ἀπό φαρμάκι, ἀφοῦ οἱ χαρές καί οἱ ἐπιτυχίες τῶν ἄλλων ἀποτελοῦν πηγές πόνου καί πικρίας γί΄αὐτόν τόν ἴδιο.

Νά λοιπόν τί εἶναι ὁ φθόνος. Ἕνα φοβερό δηλητήριο πού καταστρέφει πρῶτα αὐτόν καί μετά τούς ἄλλους. Ἕνα δηλητήριο πού γεμίζει καρδιές ἀκόμη καί ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας, γι’ αὐτό καί χαρακτηρίζεται ὡς φοβερό πάθος. Πόσο φοβερό πάθος εἶναι ὁ φθόνος μας τό δείχνει καί ἡ παρακάτω ἱστορία μας.

«Σέ ἕνα μοναστήρι εἶχαν καλέσει στήν ἑορτή τῆς Κοίμησης τῆς Παναγίας μας ἕνα Ρουμάνο μοναχό τόν Π. Νεκτάριο, νά ψάλει σάν δεξιός ψάλτης. Κάποιοι λοιπόν μοναχοί ἀπό φθόνο, γιατί προτιμήθηκε αὐτός σάν δεξιός ψάλτης καί ὄχι κάποιος ἀπό τό μοναστήρι ἤ τά μοναστήρια τῆς περιοχῆς, ἔγιναν ὄργανα τοῦ διαβόλου καί ἔβαλαν δηλητήριο μέσα στό ρόφημα τοῦ ψάλτη.

Ὁ εὐλογημένος αὐτός μοναχός μόλις κατάλαβε τούς πρώτους πόνους νά τόν ζώνουν γεμάτος πίστη ἔτρεξε στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, προσκύνησε καί κατόπιν πῆρε τό καντήλι της καί ἤπιε ὅλο τό περιεχόμενο λέγοντας «Παναγία μου σῶσε μέ γιατί μέ δηλητηρίασαν».

Ἡ Παναγία, ἀντίληψη, βοήθεια καί ἰατρός ὅλων ἐκείνων πού μέ πίστη τήν ἐπικαλοῦνται, μόλις ὁ Π. Νεκτάριος ἤπιε τό λάδι τοῦ καντηλιοῦ τῆς τόν ἐθεράπευσε καί μάλιστα τοῦ δημιούργησε μεγαλύτερη διάθεση γιά νά ψάλλει στήν ἑορτή της. Ἔτσι ὁ π. Νεκτάριος θά ὁμολογήσει τήν ἑπόμενη ἡμέρα «Οὐδέποτε ἄλλοτε εἶχα τόση διάθεση καί καθαρότητα λάρυγγα, ὅπως εἶχα τή νύκτα». Ἔτσι ἔγινε τό ἀντίθετο ἀπό ἐκεῖνο πού ἐπεδίωξε ὁ διάβολος νά ἐπιτύχει μέ φθονερούς μοναχούς.

Ἀδελφοί μου, βλέπετε πόσο πραγματικά εἶναι φοβερό τό πάθος τοῦ φθόνου, ἀφοῦ ὁδήγησε μοναχούς γιά νά ἱκανοποιήσουν τό πάθος τους νά σκεφθοῦν καί νά φθάσουν ἀκόμα καί στό ἔγκλημα.

Ἀλήθεια. Ποιός ζωγράφος θά μποροῦσε νά σχεδιάσει τήν ἀπαίσια μορφή τοῦ φθόνου καί πιό μολύβι εἶναι ἱκανό νά περιγράψει καί νά ἀπεικονίσει τό ψυχικό μαρτύριο ἐκείνου πού αὐτοκαταδικάζεται νά τροφοδοτεῖ μέ τή σάρκα καί τό αἷμα τοῦ τό ἀχόρταγο φίδι τοῦ φθόνου;
 
Read more »