Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Ποινικό αδίκημα για Θεολόγους η διδασκαλία του νέου προγράμματος για τα Θρησκευτικά


Και δεύτερη Γνωμοδότηση για τα Θρησκευτικά, μετά από αυτή του κ. Απόστολου Βλάχου, αυτή τη φορά του κ. Γ. Κρίππα ο οποίος, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την επιχειρηματολογία του κ. Απ. Βλάχου, υποστηρίζει εμφαντικά ότι οι Θεολόγοι καθηγητές που εφαρμόζουν στο σχολείο τα νέα Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών, διαπράττουν ποινικό αδίκημα (αξιόποινη πράξη).

Γνωμοδοτήσεις που μπορούν να επικαλούνται οι Θεολόγοι καθηγητές σε όσους τους αντιτείνουν ή τους εκφοβίζουν ότι είναι παράνομοι αν δεν εφαρμόζουν τα νέα Προγράμματα Σπουδών του κ. Φίλη και του ΚΑΙΡΟΥ.

Ποια επιχειρήματα μπορούν να προβληθούν δικαιολογούντα την άρνηση των Θεολόγων Καθηγητών να εφαρμόσουν το καινούργιο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών

Αθήνα 12 Οκτωβρίου 2016 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Μου ετέθησαν από την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων(ΠΕΘ), τα κάτωθι ερωτήματα και εζητήθη η επ’ αυτών επιστημονική μου άποψη:

1) Η νέα ύλη του μαθήματος των Θρησκευτικών η εισαγομένη εις τα σχολεία δια της υπ’ αριθ. 143575/Δ2/2016 αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας είναι σύμφωνη προς τον νομό και προς το Σύνταγμα;

2) Εν αρνητική δε περιπτώσει (εάν δηλ, είναι αντίθετη προς τον νόμο και προς το Σύνταγμα) οι καθηγηταί Θεολόγοι που καλούνται, να την διδάξουν, δικαιούνται (ή υποχρεούνται) να αρνηθούν την εφαρμογή της και αν ναι, εις ποίες διατάξεις θα στηριχθούν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Η διά της ως άνω υπουργικής αποφάσεως εισαγομένη νέα ύλη του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι αντίθετη και προς τον νόμο και προς το Σύνταγμα κυρίως δια τους κάτωθι λόγους:

α) Ως ομολογείται ρητώς υπό της υπηρεσίας που συνέταξε και προώθησε την εν λόγω ύλη (ΙΕΠ = Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής), δια της νέας τοιαύτης ύλης επιδιώκεται, ο μαθητής όχι να διδαχθεί αμιγώς θρησκευτικά, αλλά επί πλέον να «προβληματισθεί», να μην είναι «χειραγωγημένος» και γενικώς να ωθηθεί εις το να μεταβάλει (ενδεχομένως) θρησκεία. Δια της πολιτικής όμως αυτής είναι αυτονόητον, ότι διενεργείται αξιόποινος προσηλυτισμός, ο οποίος απαγορεύεται και τιμωρείται ποινικώς από τον νόμο 1363/38 (άρθρα 4 και 5 ως ετροποποιήθησαν μεταγενεστέρως) και επίσης απαγορεύεται από το άρθρον 13 § 2 του Συντάγματος (λεπτομερώς και αναλυτικώς περί τούτου βλέπε Κρίππα, Κατά πόσον το νέο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών συνιστά αξιόποινο πράξη, περιοδικό ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 2014 σελ. 679 επ.) Τα δεδομένα αυτά εγνωστοποιήθησαν εις το ως άνω ΙΕΠ και δι’ εξωδίκου δηλώσεως επιδοθείσης εις αυτό νομίμως και εγκύρως την 8ην Ιουλίου 2014.

β) Ως προς το ποία πρέπει, να είναι η ύλη του μαθήματος των Θρησκευτικών, ορίζεται από το άρθρον 16 § 2 του Συντάγματος και από το εις εκτέλεση της εν λόγω συνταγματικής διατάξεως εκδοθέν άρθρον 1 του Ν. 1566/1985. Ήτοι η ύλη της Ορθοδόξου Χριστιανικής θρησκείας. Η τελευταία δε αυτή διάταξη εκδοθείσα εις εφαρμογήν συνταγματικής επιταγής δεν επιτρέπεται ούτε να καταργηθεί ούτε να τροποποιηθεί. Εάν δε καταργηθεί, θεωρείται ως ισχύουσα και μη καταργηθείσα ως δέχεται και η θεωρία (Κρίππα, Νομοθετικό κενό συνταγματικώς ανεπίτρεπτο και εντεύθεν υποχρεώσεις της κρατικής διοικήσεως, εις «Χαριστήριον Σύμμεικτα προς τιμήν Γεωργίου Παπαχατζή, 1989 σελ. 335 επ. ) και η ad hoc νομολογία (Εφετείο Αθηνών 10360/81 Αρχ. Νομ. 33 σελ. 4.55. Εφετείο Αθηνών 11650/80 Ελλ. Δικ 22 σελ. 444. Αρ. Πάγου 284/2004 Νομ. Βήμα 2005 σελ. 283 επ. Αρ. Πάγου 1731/2002 Νομ. Βήμα 2003 σελ. 1225 εκ. Συμβ. Επικρατείας 2056/2000 Διοικητική Δίκη 13 σελ 87).
Επομένως η νέα ύλη είναι και παράνομη και αντισυνταγματική και αξιόποινη, οπότε ανακύπτει κατ’ ανάγκην το εξής θέμα: Ο κρατικός λειτουργός που θα κληθεί, να εφαρμόσει την προαναφερομένη υπουργική απόφαση 143575/Δ2/2016, υποχρεούται, να την εφαρμόσει ή δικαιούται να αρνηθεί την εφαρμογήν της; Επί του εν λόγω ερωτήματος η άποψη μου είναι, ότι ο αρμόδιος κρατικός λειτουργός υποχρεούται, να αρνηθεί την εφαρμογήν της και τούτο δια τους εξής λόγους:
γ) Κατ’ άρθρον 25 § 3 του Υπαλληλικού Κωδικός ο δημόσιος υπάλληλος υποχρεούται, να μην εκτελέσει εντολήν, η οποία τυγχάνει προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη και να αναφέρει το δεδομένο αυτό εις την υπηρεσίαν του.

Η παρούσα δε περίπτωση (της νέας ύλης του μαθήματος των Θρησκευτικών) είναι προδήλως όχι μόνον αντισυνταγματική και παράνομη αλλά και αξιόποινη (διενέργεια προσηλυτισμού). Το «προδήλως» προκύπτει, εκ του ότι η τοιαύτη εντολή αποτελεί προϊόν παρανόμου, αντισυνταγματικής και αξιοποίνου πράξεως όχι μόνον κατά την πεποίθηση του υπαλλήλου αλλά κατά την έγκυρη νομική θεωρία. Επομένως το θέμα αυτό λύεται κατ’ αρχήν εκ των εν λόγω δεδομένων. Εν συνεχεία όμως η ιδία ως άνω διάταξη (Υπαλληλικός Κώδιξ αρθρ. 25 § 3) αναφέρει, ότι εάν η υπηρεσία του υπαλλήλου που έλαβε την άρνηση του, να εφαρμόσει κάποια διαταγή λόγω του ότι ήταν προδήλως παράνομη ή αντισυνταγματική, επανέλθει και του δώσει δευτέραν εντολή επισημαίνοντας ότι δια την εκτέλεση της συντρέχουν λόγοι γενικότερου συμφέροντος, τότε οφείλει, να την εκτελέσει. Εδώ πρέπει, να παρατηρήσουμε όμως ότι η δεύτερη εντολή οφείλει, να εκτελεσθεί μόνον επί διαταγής προδήλως παρανόμου ή αντισυνταγματικής όχι όμως διαταγής «αξιοποίνου». Εις την περίπτωση μας όμως η εν λόγω διάταξη δεν εφαρμόζεται επί διαταγής αξιοποίνου.

Και τούτο δια τρεις βασικούς λόγους:

1) Διότι θέμα αξιοποίνου διαταγής εις την ως άνω διάταξη του Υπαλλ. Κωδικός δεν αναφέρεται,

2) Διότι το άρθρον 37 § 2 του Κωδικός Ποινικής Δικονομίας επιβάλλει εις τον δημόσιο υπάλληλο να αναφέρει εις τον Εισαγγελέα πάσαν αξιόποινο πράξη, της οποίας έλαβε γνώσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του (άλλως η διάταξη αυτή θα αχρηστευόταν, εάν ο δημόσιος υπάλληλος υπεχρεούτο να διαπράττει αξιόποινες πράξεις και να μην τις καταγγέλλει) , και

3) Διότι το άρθρον 21 του Ποινικού Κωδικός τιμωρεί ποινικώς τον δημόσιο υπάλληλο δια πάσαν αξιόποινο πράξη και δεν τον απαλλάσσει, εάν ενήργησε εκτελών διαταγήν ανωτέρου του. Τον απαλλάσσει μόνον εάν ο νόμος δεν του επιτρέπει, να ελέγξει την νομιμότητα της διαταγής. Εις την περίπτωση μας (εκτέλεση της εντολής από τον υπάλληλο, διδασκαλία πολυθρησκευτικού μαθήματος των θρησκευτικών και άρα: διάπραξη υπ’ αυτού του εγκλήματος του προσηλυτισμού) κανένας νόμος δεν υπάρχει που να απαγορεύει εις τον υπάλληλο, να ελέγξει την νομιμότητα της εντολής (δηλ. της εφαρμογή της προαναφερομένης Υπουργικής αποφάσεως). Το δεδομένο αυτό (ποινική ευθύνη του δημοσίου υπαλλήλου εις πάσαν περίπτωση, έστω και εκτελούντος εντολήν ανωτέρου του) το αποδέχεται και η θεωρία (Βαβαρέτου-Καρρά, Ποινικός Κώδιξ, Ε’ έκδοση 1974 σελ. 97 και 99 επ. Κατσαντώνη, Ποινικόν Δίκαιον Γενικόν Μέρος, Α’ Το Άδικον, 1969 σελ. 155, Παπαδάκη. Ποινική ευθύνη και ποινική προστασία των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και των ν.π.δ.δ., 1961 σελ. 158. Τούση-Γεωργίου, Ποινικός Κώδιξ. Β’ εκδ. 1958 σελ. 53 επ., όπου αναφέρεται, ότι περιπτώσεις μη δυνατότητος ελέγχου της νομιμότητας της διαταγής του ανωτέρου υπάρχουν μόνον εις τους χώρους της στρατιωτικής και της αστυνομικής υπηρεσίας και κυρίως όπου υπάρχει περίπτωση χρήσεως όπλων). Π.χ. απαγόρευση ελέγχου της νομιμότητας μιας διαταγής προβλέπεται από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (Ν. 2287/1995 άρθρα 55 επ.) και μόνον δια ορισμένα στρατιωτικά αδικήματα και όχι δια όλα (π.χ. παράβαση και εκβίαση στρατιωτικής εντολής, άρθρον 55 κ.ο.κ ) 3) Άλλωστε το άρθρον 21 του Ποινικού Κωδικός είναι ειδικόν έναντι του άρθρου 25 του Υπαλληλικού Κώδικος, καθώς και έναντι πάσης άλλης γενικού χαρακτήρος νομικής διατάξεως έναντι του άρθρου 21 του Ποινικού Κώδικος, όπως είναι εκείνη του άρθρου 7 του νόμου 2525/1997 ο οποίος τροποποιεί το νόμο 1566/1985, οπότε (το άρθρο 21) υπερισχύει του τελευταίου βάσει του κανόνος, jus specialis derogate generalis.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Ο καθηγητής Θεολόγος εφ’ όσον θεωρεί, ότι η προαναφερομένη υπουργική απόφαση είναι προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική οφείλει, να μην την εφαρμόσει αναφερών το δεδομένο αυτό εις την υπηρεσίαν του. Εάν δε βάσει του ιδίου άρθρου λάβει νέαν εντολή, να την εφαρμόσει τη επικλήσει λόγων γενικότερου συμφέροντος, υποχρεούται, επίσης να μην την εφαρμόσει, διότι η περί ης ο λόγος εντολή τυγχάνει αξιόποινη και η διάταξη αυτή του Υπαλληλικού Κωδικός εφαρμόζεται μόνον επί μη αξιοποίνων πράξεων και όχι επί αξιοποίνων και μάλιστα όταν η σχετική διάταξη του Ποινικού Κωδικός (άρθρον 21) ρητώς αναφέρει, ότι ο δημόσιος υπάλληλος τιμωρείται ποινικώς, ακόμη και αν εκτελεί εντολήν ανωτέρου του και δεν απαλλάσσεται εκ τούτου σε καμμία περίπτωση, πλην της περιπτώσεως, που αντίστοιχη διάταξη νόμου του απαγορεύει, να ελέγξει την νομιμότητα της διαταγής, ο λόγος ο οποίος δεν συντρέχει εν προκειμένω, καθ’ όσον η προαναφερομένη διάταξη του Υπαλληλικού Κωδικός (άρθρον 25 § 3) όχι μόνον επιτρέπει, αλλά και επιβάλλει εις τον δημόσιο υπάλληλο, να ελέγχει την νομιμότητα των εντολών, που λαμβάνει.
Το αυτό ισχύει και όταν ζητείται από το δημόσιο υπάλληλο να εκτελέσει, με βάση το άρθρο 7 του νόμου 2525/1997, το αξιόποινο αδίκημα του προσηλυτισμού, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση και αυτό διότι ουδόλως του απαγορεύεται από τον νόμο αυτόν (2525/1997), να ελέγξει τη νομιμότητα ή όχι της εντολής που του δίδεται προς εκτέλεση.

Ο Γνωμοδοτών
Γεώργιος Ηλ. Κρίππας
Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου

Από την εφημερίδα «Ορθόδοξος τύπος» (από τη στήλη της ΠΕΘ), αρ. φύλλου 2137, 28 Οκτωβρίου 2016
Πηγή: http://www.pentapostagma.gr
Read more »

Και όταν Τον επικαλείσαι, θα σε ακούσει…


Του Αββά Ισαάκ του Σύρου
Όταν θελήσεις να κάνεις αρχή καλού έργου, πρώτα να ετοιμάσεις τον εαυτό σου για την αντιμετώπιση των πει­ρασμών, που πρόκειται να έρθουν εναντίον σου. Γιατί ο ε­χθρός, όταν δει κάποιον ν’ αρχίζει με θερμή πίστη μια θεάρεστη ζωή, συνηθίζει να του επιτίθεται με διάφορους και φοβερούς πειρασμούς, ώστε να δειλιάσει απ’ αυτούς ο άν­θρωπος και να εγκαταλείψει την καλή του πρόθεση.

Και παραχωρεί ο Θεός να πέσει σε πειρασμό για να χτυπήσεις επίμονα τη θήρα (του ελέους) Του και για να ριζώσει μέσα στο νου σου, από το φόβο των θλίψεων, η μνήμη Εκείνου, και για να Τον πλησιάσεις με τις προσευχές, ώστε ν’ αγιασθεί έτσι η καρδιά σου από την ακατάπαυστη ενθύμησή Του. Και όταν Τον επικαλείσαι, θα σε ακούσει. Και θα μά­θεις έτσι, ότι ο Θεός είναι αυτός που σε λυτρώνει. Και τότε θα νιώσεις την παρουσία Εκείνου που σ’ έπλασε και σε δυ­ναμώνει και σε προστατεύει.

Γιατί η σκέπη και η πρόνοια του Θεού αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Δεν γίνεται ό­μως ορατή παρά μόνο σ’ εκείνους που καθάρισαν τον εαυτό τους από την αμαρτία και είναι συνεχώς προσηλωμένοι στο Θεό. Εξαιρετικά μάλιστα φανερώνεται σ’ αυτούς η βοήθεια και η πρόνοια του Θεού, όταν μπουν σε μεγάλη δοκιμασία για χάρη της αλήθειας. γιατί τότε την αισθάνονται πολύ καθαρά με την αίσθηση του νου.

Μερικοί, που είδαν αυτή (τη βοήθεια) και με τα σωμα­τικά τους μάτια, ανάλογα με τις δοκιμασίες, και διαπίστω­σαν έτσι τη συμπαράσταση του Θεού, υποκινήθηκαν απ’ αυτή σε γενναίες πράξεις, όπως μαθαίνουμε για τον Ιακώβ και τον Ιησού του Ναυή και τους Τρεις Παίδες και τον απόστολο Πέτρο και τους άλλους αγίους, που άθλησαν για το Χριστό. Σ’ αυτούς (η θεία βοήθεια) ήταν ολοφάνερη, έ­χοντας ανθρώπινη μορφή, δίνοντάς τους θάρρος και προε­τοιμάζοντάς τους για τον αγώνα της ευσέβειας.

Αλλά και στους πατέρες, που έζησαν στην έρημο και έδιωξαν από κει τους δαίμονες και έγιναν κατοικητήρια αγγέλων, και σ’ αυ­τούς παρουσιάζονταν συνεχώς οι άγιοι άγγελοι και με κάθε τρόπο τους βοηθούσαν και τους συμπαραστέκονταν σε όλα και τους στήριζαν και τους λύτρωναν από τους πειρασμούς, που οι άγριοι δαίμονες τους προξενούσαν. Αλλά και μέχρι σήμερα δεν απομακρύνεται η βοήθεια του Θεού από τους ανθρώπους που ολοκληρωτικά αφιερώθηκαν στα έργα που Εκείνος ευαρεστείται, αλλά βρίσκεται κοντά σε όλους ό­σοι Τον επικαλούνται. 
 
Read more »

Τι γυρεύει άραγε η ΑΛΕΠΟΥ στο παζάρι;


Όλη η αλήθεια γύρω από την επίσκεψη Ομπάμα στην Ελλάδα!

(ΠΟΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΡΔΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ).

Συγκλονιστικές απαντήσεις στα ερωτηματικά σχετικά με την ξαφνική επίσκεψη του Μπάρακ Ομπάμα στην Ελλάδα(πληροφορίες από τον τύπο και τα δημοσιεύματα που έχουν προηγηθεί και κυρίως από αξιόπιστες διπλωματικές πηγές, που γνωρίζουν καλά την Αμερικανική εξωτερική πολιτική).

Ο Μπάρακ Ομπάμα δεν έρχεται την Ελλάδα μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει, όπως είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τον Αλέξη Τσίπρα για τις μεταρρυθμίσεις που έχει πάρει η κυβέρνηση του.

Γιατί το Στεϊντ ντιπάρτμεντ θεωρεί αυτήν την επίσκεψη πιο σημαντική απ’ όλες τις άλλες επισκέψεις Αμερικανών προέδρων στην Ελλάδα;

Σκόπιμη η επίσκεψη Ομπάμα, λόγω της προγραμματισμένης επίσκεψης του Ρώσου ΥΠΕΞ Λαβρώφ.
Η Αμερική θέλει να εξασφαλίσει την στήριξη της Ελλάδας, τώρα που ανοιχτά η Ατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ) σφίγγει στρατιωτικά την μέγγενη στην Ρωσία.

Ο Ομπάμα έρχεται να βολιδοσκοπήσει κατά πόσο η ενδοτική παρούσα κυβέρνηση της Αθήνας, το πειθήνιο εκτελεστικό της όργανο και με ποια ανταλλάγματα θα μπορούσε να αποδεχθεί, να χαρίσει κάποια νησάκια μας και ειδικά το νησί του Ταξιάρχη, την όμορφη Λέσβο, στην Άγκυρα.

Ο Ομπάμα έρχεται να διαπραγματευτεί κατά πόσο θα μπορέσει να διαχειριστεί η κυβέρνηση Τσίπρα την μοιρασιά στο Αιγαίο. Οι Αμερικανοί, λέγουν αξιόπιστες διπλωματικές πηγές, σκέφτονται να παραχωρήσουν ελέω Αθηνών ένα μέρος του Αιγαίου πελάγους στην Τουρκία, ως αντάλλαγμα, έτσι ώστε να αποδεχθεί η Άγκυρα την ίδρυση ενός Κουρδικού κράτους, το οποίο θα περιλαμβάνει και κάποια εδάφη της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Ποια τα ανταλλάγματα που θα προσφέρουν οι Αμερικάνοι στην κυβέρνηση Τσίπρα μέσω της επίσκεψης Ομπάμα, για να αποδεχθεί μια τέτοια μεγάλη προδοσία εις βάρος της πατρίδας μας;

Το πρώτο αντάλλαγμα έχει να κάνει με την μείωση ή και ακόμα και την εξάλειψη του χρέους μας, με ταυτόχρονη επιστροφή στο νόμισμα της Δραχμής (Η Αμερική θα πιέσει και την Γερμανία για να αποδεχθεί μείωση του Ελληνικού χρέους).

Το δεύτερο αντάλλαγμα της αφορά τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, σχετικά με την πώληση σύγχρονων οπλικών συστημάτων από την Αμερική στην Ελλάδα. Αντιπρόταση και Αντιπροσφορά δηλαδή, ώστε να αποτρέψουν την μεγάλη προσφορά της Ρωσίας η οποία θα έχει πολύ ευνοϊκούς όρους για να χορηγήσει στην Ελλάδα ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη 3ης γενιάς Sukhoi Su-34, ρωσικά συστήματα αεράμυνας S300 και ρωσικά τεθωρακισμένα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιδιώξει με κάθε μέσο, ακόμη και με άμεσες απειλές και στυγνούς εκβιασμούς να εκδιώξει παντελώς την Ρωσική συμμετοχή, σε ρωσικά οπλικά συστήματα από τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Η Αμερική θα προσφέρει και αυτή πολεμικά αεροσκάφη 3ης γενιάς F35 και θα αναλάβει το κόστος εκσυγχρονισμού των υπαρχόντων καταπονημένων μας F16.

Το τρίτο αντάλλαγμα έχει να κάνει με την «υπόγεια» στήριξη της Ουάσιγκτον στις μελλοντικές εθνικές μας εκλογές, έτσι ώστε να συνεχίσει όσο κι αν αυτό ακούγεται αδύνατον, λόγω των δημοσκοπήσεων, να κατοικοεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου και να διαχειρίζεται τον δημόσιο κορβανά η παρούσα κυβέρνηση Τσίπρα, έστω και σε συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα, αν όχι με τους «Ανεξάρτητους Έλληνες» του Καμένου.

Οι τελευταίες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν στηρίζονται σε αμερικανικές πλάτες, διότι θέλουν να τον επαναφέρουν με το μέρος τους, ώστε να τον αποσπάσουν από την Ρωσία. Οι Ρώσοι γλίτωσαν τον Ερντογάν από την δολοφονία του, όταν αυτή επρόκειτο να γίνει με το στρατιωτικό πραξικόπημα του καλοκαιριού.

Όλοι αυτοί βέβαια λογαριάζουν χωρίς τον πραγματικό ξενοδόχο της οικουμένης, τον γλυκύτατο Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό! 
 
Read more »

Συνάντηση Κοτζιά- Λαβρόφ με έμφαση στα διμερή, το Κυπριακό και περιφερειακά ζητήματα


Η πορεία των διμερών σχέσεων στους τομείς της πολιτικής συνεργασίας, της οικονομίας, της ενέργειας και των επενδύσεων, το Κυπριακό, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει την προσεχή Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.
Ο κ. Λαβρόφ επισκέπτεται την Αθήνα ανταποδίδοντας την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει, τον περασμένο Φεβρουάριο, στη Μόσχα ο κ. Κοτζιάς. Η επίσκεψη του Ρώσου υπουργού πραγματοποιείται λίγους μήνες μετά από αυτήν του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ελλάδα, τον Μάιο του 2016.
Πρόκειται για μία επίσκεψη που αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να επιβεβαιωθούν οι μακραίωνοι πολιτικοί, οικονομικοί, και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ελλάδας και μάλιστα μία χρονιά, το 2016, που έχει ανακηρυχθεί ως «Έτος της Ελλάδας στη Ρωσία» και αντίστοιχα ως «Έτος Ρωσίας στην Ελλάδα», κατά τη διάρκεια του οποίου έχουν διοργανωθεί στις δύο χώρες δεκάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών θα γίνει αρχικά δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Στη συνέχεια, θα έχει συνομιλίες με τον κ. Κοτζιά στο υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο θα συνυπογράψει το Πρόγραμμα Διαβουλεύσεων των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας- Ρωσίας για την τριετία 2017-2019. Μετά από το υπουργείο Εξωτερικών και την ολοκλήρωση της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον κ. Κοτζιά, οι δύο υπουργοί θα συμμετάσχουν στο 4ο Ελληνορωσικό Κοινωνικό Forum στο Ζάππειο Μέγαρο και στη συνέχεια θα παραστούν στα εγκαίνια της έκθεσης «Ερμιτάζ. Πύλη στην Ιστορία» στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Η επίσκεψη του Ρώσου ΥΠΕΞ στην Αθήνα θα ολοκληρωθεί με την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Κατά τη συνάντηση Κοτζιά- Λαβρόφ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται ότι θα δοθεί στις εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα αναπτύξει τις θέσεις της Ελλάδας σε σχέση με την ανάγκη κατάργησης των εγγυήσεων και απομάκρυνσης των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο. Η Ελλάδα, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, αναμένει από τη Ρωσία, και λόγω της ιδιότητάς της ως Μονίμου Μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να επιβεβαιώσει τη θέση της για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και θα λαμβάνει υπόψη της αποκλειστικά και μόνον τα συμφέροντα των Κυπρίων.
Ένα από τα μηνύματα που επιθυμεί να εκπέμψει η ελληνική πλευρά, με αφορμή την επίσκεψη του κ. Λαβρόφ στην Αθήνα, είναι η αναγκαιότητα να διατηρούνται ανοικτά τα κανάλια επικοινωνίας με τη Ρωσία εκτιμώντας ότι θα ήταν αντιπαραγωγικό σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία για τις διεθνείς πολιτικές ισορροπίες να παγιωθεί μία νέα, ψυχροπολεμικού τύπου, αντιπαράθεση Δύσης- Ρωσίας. Η ελληνική θέση είναι ότι η Ρωσία αποτελεί εγγενές μέλος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας και δεν πρέπει να αποκλείεται με οιονδήποτε τρόπο από αυτήν, αλλά να προτάσσεται ο διάλογος και να αναπτύσσονται δίαυλοι επικοινωνίας δια μέσου όλων των πιθανών σχημάτων συνεργασίας. Βασική αρχή πάνω στη οποία βασίζονται οι διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρωσία: ο διάλογος και ο αμοιβαίος σεβασμός.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, http://mignatiou.com
Read more »

Ζωντανός ο Τάφος του Ιησού


Παγκόσμιο ενδιαφέρον προκαλεί η είδηση ότι επιστήμονες άνοιξαν μετά από αιώνες για πρώτη φορά τον Πανάγιο Τάφο. Και ιδιαίτερη συγκίνηση το γεγονός ότι τη μαρμάρινη πλάκα που σκέπαζε τον τάφο του Ιησού στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ μετακίνησαν οι Έλληνες αναστηλωτές και συντηρητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που έχουν αναλάβει την αναστήλωση και αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.
«Το έργο βρίσκεται στην καρδιά της εξέλιξής του, στην πιο κρίσιμη φάση του. Η εμπειρία είναι συγκλονιστική» δηλώνει η καθηγήτρια του ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου, επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας του ΕΜΠ.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία του ΑΠΕ-ΜΠΕ με την κ. Μοροπούλου στην Ιερουσαλήμ όπου βρίσκεται, καθώς οι εργασίες στον Πανάγιο Τάφο συνεχίζονται, η ίδια αφηγείται:
«Στις 26/10 μετακυλήσαμε την πλάκα του Παναγίου Τάφου δεδομένου ότι ολοκληρώναμε τη φάση των ενεμάτων κι έπρεπε να προστατεύσουμε τον Ιερό Βράχο.
Κάτω από την μαρμάρινη πλάκα του κάλφα Κομνηνού του φημισμένου αρχιτέκτονα που είχε κάνει την αποκατάσταση του τάφου το 1810 (μετά την πυρκαγιά του 1808) βρήκαμε μια πλάκα μάλλον σταυροφοριακή -αυτό τεκμαίρεται από τον χαρακτηριστικό σταυρό των Σταυροφοριών που φέρει επάνω της.
Και από κάτω βρήκαμε την κοίτη του βράχου που θεωρείται ότι τοποθετήθηκε το σώμα του Ιησού. Διανοίξαμε ένα παράθυρο ώστε να είναι πάντα ορατός στον επισκέπτη ο ιερός βράχος. Τώρα περνάμε στην τελική ευθεία του έργου που είναι να επανασυνδέσουμε τα μαρμάρινα και λίθινα φατνώματα τα οποία είχαμε απομακρύνει έτσι ώστε να αποκατασταθεί στέρεα το Ιερό Κουβούκλιο, με τρόπο που θα διασφαλίζει την ακεραιότητα του μνημείου και τη βιωσιμότητα της λύσης που δίνουμε.
Δεδομένου ότι η αιτία της παραμόρφωσης του Κουβουκλίου παραμένει: δεν είναι πλέον τα όμβρια ύδατα που επί χρόνια έπεφταν από τον τρούλο του Ναού της Αναστάσεως -σήμερα ο τρούλος έχει κλείσει- αλλά τα νερά που ανεβαίνουν από τα υπόγεια, από ένα συγκρότημα που συνδέει όλο τον ναό με υπόγεια κανάλια,  και πρέπει να γίνει επέμβαση στο άμεσο μέλλον» δηλώνει.

Με βαθιά συγκίνηση μάς μεταφέρει στιγμές της μοναδικής κι ανεπανάληπτης εμπειρίας που βιώνει η ελληνική ομάδα: «Βιώνουμε μοναδική εμπειρία φέροντας ταυτόχρονα μεγάλο βάρος ευθύνης. Δίπλα στον Πανάγιο Τάφο, στο πλαίσιο του έργου, έχει στηθεί ένα διεπιστημονικό εργαστήριο. Επιθυμούμε η τεκμηρίωση που θα ανακοινώσουμε να γίνει κτήμα όλου του κόσμου. Αυτό που μας συγκλονίζει όλους είναι ότι ο Τάφος του Ιησού είναι ένας τάφος ζωντανός. Εκπέμπει το μήνυμα της Ανάστασης και της ελπίδας κι είναι εκείνο που μας επηρέασε και μπορέσαμε να δουλέψουμε» λέει.

Οι εργασίες της διεπιστημονικής ομάδας για την αναστήλωση του Ιερού Κουβουκλίου στον Πανάγιο Τάφο ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2016 μετά από πρόταση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αφού εξασφαλίστηκε η συμφωνία και των άλλων δύο θρησκευτικών κοινοτήτων που χειρίζονται τον Πανάγιο Τάφο, του Τάγματος των Φραγκισκανών και του Πατριαρχείου των Αρμενίων στα Ιεροσόλυμα.

Στη διεπιστημονική ομάδα του ΕΜΠ, με επικεφαλής την Αντωνία Μοροπούλου, καθηγήτρια της Σχολής Χημικών συμμετέχουν οι καθηγητές Αρχιτεκτονικής Μανόλης Κορρές, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ανδρέας Γεωργόπουλος και ο καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Κωνσταντίνος Σπυράκος.

Η ομάδα είχε παρουσιάσει τη μελέτη της τον Ιανουάριο 2016 στην Ιερουσαλήμ ενώπιον του πρωθυπουργού, τον Φεβρουάριο ενώπιον των ηγετών των τριών θρησκευτικών κοινοτήτων που έχουν την ευθύνη του Παναγίου Τάφου και τον Μάρτιο ενώπιον του κοινού στην Αθήνα. Οι εργασίες της αποκατάστασης θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2017.
 
Read more »

Ο Πούτιν στέλνει και τρία πανίσχυρα ρωσικά υποβρύχια στην ανατολική Μεσόγειο


Εκτός από τα ρωσικά πολεμικά πλοία επιφανείας που πλέουν προς την ανατολική Μεσόγειο για να φτάσουν στις ακτές της Συρίας, με ναυαρχίδα το αεροπλανοφόρο «Ναύαρχος Κουζνέτσοφ», η βρετανική EXPRESS μεταδίδει ότι η Ρωσία στέλνει και τρία πανίσχυρα υποβρύχιά της στην περιοχή, ικανά να πλήξουν και χερσαίους στόχους με πυραύλους.
Σύμφωνα με πηγές της EXPRESS, τα δύο ρωσικά υποβρύχια είναι κλάσης Akula, τα οποία έγιναν «διάσημα» από την ταινία «Το Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη» με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι.
Τα πυρηνικά υποβρύχια Akula θεωρούνται τα μεγαλύτερα στον κόσμο, με μήκος 172 μ., δηλαδή όσο ενάμιση ποδοσφαιρικό γήπεδο και ύψος όσο ένα ενιάροφο κτίριο.
Οι τόσο εντυπωσιακές διαστάσεις των υποβρυχίων αυτής της κλάσης προέκυψαν λόγω της ανάγκης να τοποθετηθούν σ’ αυτά βαλλιστικοί πύραυλοι ασυνήθιστου μεγέθους, τους οποίους δεν μπορούσαν να δεχτούν τα κοινά υποβρύχια. Σήμερα έχουν απομείνει στον ρωσικό στόλο τρία Akula, από τα έξι που είχαν ναυπηγηθεί
 
Ένα ρωσικό υποβρύχιο κλάσης Akula. Νομίζουμε ότι μπορείτε να πάρετε μια ιδέα από τη φωτογραφία του μεγέθους του. Το τρίτο ρωσικό υποβρύχιο είναι κλάσης Kilo. Τα υποβρύχια αυτής της κλάσης θεωρούνται από τα πιο αθόρυβα ντιζελοηλεκτρικά στον κόσμο, και ονομάστηκαν «μαύρες τρύπες» για την ικανότητά τους να «εξαφανίζονται» από τα σόναρ. Σύμφωνα με τη βρετανική EXPRESS τα υποβρύχια εντοπίστηκαν από βρετανικά και άλλα ΝΑΤΟϊκά σκάφη, πράγμα που σημαίνει ότι ήθελαν να εντοπιστούν, πριν καταδυθούν σε μεγάλα βάθη.
 
Read more »

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

ΣΕΙΣΜΟΣ 7,6 ΡΙΧΤΕΡ ΘΑ ΣΩΡΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ… ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ!!!


Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Μεγάλος σεισμός 7,6 της κλίμακας Ρίχτερ πρόκειται να πλήξει την Κωνσταντινούπολη στο προσεχές χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον γνωστό διεθνώς Γάλλο καθηγητή σεισμολογίας, Prof Le Pichon, που κάνει έρευνες αυτές τα μέρες σε συνεργασία με το τουρκικό σεισμολογικό κέντρο του Marmara. Αλλά τι πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Γάλλος σεισμολόγος δήλωσε πως μόνο η Αγία Σοφία θα αντέξει σε μια τόσο μεγάλη σεισμική δόνηση.

Σε μια μακροσκελή συνέντευξη που έδωσε ο Γάλος σεισμολόγος στον τουρκικό τύπο, ανέφερε ότι το μεγάλο ρήγμα του Μαρμαρά έχει ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά τόσο έντονα μετά τον σεισμό του 1999 και αναμένεται στο αμέσως πρόσεχες χρονικό διάστημα να δώσει ένα μεγάλο σεισμό, μέχρι 7,6 ρίχτερ, που θα είναι εξόχως καταστρεπτικός για τον αστικό ιστό της Κωνσταντινούπολης.


Ο Prof Le Pichon σε συνεργασία με τους Τούρκους σεισμολόγους, Celal Şengör και Tuncay Taymaz, επέστησε την προσοχή στις συνέπειες από ένα τόσο μεγάλο σεισμό που θα πλήξει την Πόλη, ενώ σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των ερευνών τους που άρχισαν από το 2001, το πιο ασφαλές μέρος σε όλο τον αστικό ιστό είναι η Αγία Σοφία και ο περίγυρος της, γεγονός που δείχνει πως δεν επιλέγηκε τυχαία αυτός ο χώρος για να κτιστεί το μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό αριστούργημα του Χριστιανισμού της Ανατολής.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Read more »

ΑΓΡΙΕΥΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ SOUTH STREAM!


 
 
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Από την πρώτη στιγμή που οι Πούτιν και Ερντογάν υπέγραψαν την συμφωνία για την πραγματοποίηση του παλιού σχεδίου της κατασκευής του ενεργειακού αγωγού που θα μεταφέρει το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας στην Ελλάδα και από εκεί στην Ευρώπη, είχαμε εκφράσει τις αμφιβολίες μας για την τελική υλοποίηση του.

Το προηγούμενο «πείραμα» με τον πρώην Έλληνα πρωθυπουργό, κ Καραμανλή, με εκείνο το σχέδιο Μπουργάζ-Αλεξανδρούποληςö είχε την γνωστή κατάληξη μετά την λυσσαλέα αντίδραση των ΗΠΑ. Και όμως αν υλοποιούνταν εκείνος ο αγωγός, που το προδοτικό πολιτικό σύστημα τον εγκατέλειψε, πολύ πιθανόν δεν θα φτάναμε στα κατοχικά μνημόνια.

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενέργειας, Maros Sefkovic, σε δηλώσεις που έκανε και που δημοσιεύονται στον τουρκικό τύπο ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διάκειται αρνητικά στην κατασκευή αυτού του αγωγού και τόνισε πως η συμφωνία υλοποίησης του έχει πολλά ερωτηματικά.

Ο Maros Sefkovic είχε αναφερθεί στο ίδιο θέμα και στη διεθνή διάσκεψη για Ενέργεια που είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη στις 9-13 Οκτωβρίου σε συνάντηση που είχε τότε με τον υπουργό Ενέργειας της Τουρκιάς, Berat Albayrak, όπου είχε εκφράσει τις πρώτες ενστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αγωγό αυτό.

Το ζήτημα αυτό βέβαια περιπλέκεται με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και με την καχυποψία του Ερντογάν έναντι των Αμερικανών καθώς πιστεύει ότι αυτοί βρίσκονταν πίσω από το αποτυχών πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου όπου πολλοί στην Τουρκία πιστεύουν ότι τον έσωσε ο ίδιος ο Πούτιν.

Πάντως το θέμα θα έχει πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια ενώ εμείς για άλλη μια φορά είμαστε… «άγνωστο» που!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Read more »

Η κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τους δικαστές του ΣτΕ για «αποσταθεροποίηση της χώρας»


Ο υπουργός της Επικρατείας Νίκος Παππάς μετά την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο για τις άδειες των τηλεοπτικών καναλιών, κατηγόρησε ευθέως το ΣτΕ για προσπάθεια πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας και τόνισε πώς η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω, παρά την αρνητική εξέλιξη.

Ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε χαρακτηριστικά: "Υπάρχει αίσθηση αδικίας σε μεγάλο κομμάτι του λαού, λόγω της απόφασης του ΣτΕ που αναστέλλει την εφαρμογή μιας πράξης η οποία έβαζε τέλος στο καθεστώς ανομίας και μετέφερε πόρους από πλούσιους συμπολίτες μας σε συμπολίτες που έχουν ανάγκη, σε παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία και σε νέους επιστήμονες.

Η Κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη και θα νομοθετήσει άμεσα. Θα είναι η ρύθμιση-γέφυρα μέχρι τη στιγμή διεξαγωγής του νέου διαγωνισμού. Οι συχνότητες δεν είναι δωρεάν και δεν θα συνεχιστεί η αεροπειρατεία. Τα κανάλια δεν θα συνεχίσουν χωρίς προϋποθέσεις.

Ο διαγωνισμός έφερε 255 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία σε μια δύσκολη εποχή. Δυστυχώς, υπήρξε αυτή η απόφαση που είναι δεσμευτική για την Κυβέρνηση, αλλά και άδικη.

Είχαμε διαβλέψει εδώ και αρκετές μέρες πως προσπαθούν κάποιοι να προκαλέσουν πολιτική αποσταθεροποίηση μέσω δικαστικών αποφάσεων".

Η επίθεση είναι κάτι παραπάνω από σφοδρή, αφού από το 1974 τουλάχιστον, δεν έχει διατυπωθεί από μια κυβέρνηση κατηγορία για δικαστικό πραξικόπημα σε βάρος της.

Σε συνδυασμό μάλιστα με την δήλωση της κυβερνητικής εκπροσώπου Ο.Γεροβασίλη ότι "Πρόκειται για το ίδιο δικαστήριο, το οποίο: έκρινε συνταγματικά τα μνημόνια, που διέλυσαν την Ελλάδα, έκρινε συνταγματικό το «μαύρο» στην ΕΡΤ, έκρινε συνταγματικό το PSI που διέλυσε τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης είναι δεσμευτικές. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι αποφάσεις της δεν κρίνονται" εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι πάμε σε ολοκληρωτικό πόλεμο κυβέρνησης με το δικαστικό σύστημα...

Η νέα ρύθμιση που θα έρθει την Δευτέρα, θα προβλέπει ότι όσοι τηρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 4339 και καταβάλλουν ετήσιο ποσό περί τα 7 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορούν να πάρουν βεβαίωση λειτουργίας έως ότου το ΕΣΡ συγκροτηθεί και ρυθμίσει οριστικά το τηλεοπτικό πεδίο.

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση θέλει να στείλει μήνυμα ότι και τάξη βάζει στο τηλεοπτικό τοπίο και χρήματα εισπράττει για το δημόσιο. Κυρίως όμως επιδιώκει να πείσει ότι διατηρεί την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων και δεν πρόκειται να ταρακουνηθεί ή να αμφισβητηθεί από την αρνητική δικαστική εξέλιξη της μάχης για τα κανάλια.

Επιπλέον θέλει να προλάβει άλλες κινήσεις, όπως προσφυγές από τους 4 υπερθεματιστές, προκειμένου να τους επιστραφούν τα χρήματα, που πρόσφεραν στον διαγωνισμό και ήδη κατέβαλαν την πρώτη δόση από αυτά. 

Read more »

Τελεσίγραφο στη Σερβία από ΕΕ: «Το Βελιγράδι πρέπει να αποφασίσει είτε με την Ρωσία είτε με την ΕΕ αλλιώς…» – Εποχές 1999 ξανά…


Το παιχνίδι ανάμεσα στις Βρυξέλλες-Ουάσιγκτον και το Βελιγράδι αρχίζει να θυμίζει πολύ έντονα την περίοδο του πολέμου για το Κοσσυφοπέδιο το 1999.Oι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι , οι οποίοι δεν συνήλθαν ακόμη από την «σφαλιάρα» της Βαλονίας στο θέμα της συμφωνίας CETA με τον Καναδά, απέστειλαν τελεσίγραφο στην σερβική κυβέρνηση.

«Η Σερβία τους επόμενους μήνες θα πρέπει να αποφασίσει είτε με την Ρωσία είτε με την ΕΕ….αλλιώς….. ».

Ο Ρώσος πρέσβης Aleksandar Chepurin είχε αποστείλει προηγουμένως μήνυμα ότι η Σερβία θα έθετε σε κίνδυνο τις σχέσεις με τη Ρωσία μόνο εάν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, και ότι η Μόσχα στηρίζει σθεναρά το Βελιγράδι παρά τις εξωτερικές πιέσεις που δέχεται από την δύση.

Οι ομόδοξοι γείτονες μας δέχονται το τελευταίο διάστημα τρομερή πίεση από τη Δύση για να αποφασίσουν ποιου το μέρος θα λάβουν ξεκάθαρα: «Την ΕΕ ή την Ρωσία, ενώ υπάρχουν έτοιμες τρεις παγίδες …», σύμφωνα με τον σερβικό τύπο.

Η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Σερβίας στα εγχώρια και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης τηρούν στάση αναμονής στις σχέσεις με ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός, ενώ κινούνται συνεχώς προς την πλευρά της Ρωσίας, από την άλλη.

Έτσι η κίνηση του Βελιγραδίου να αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια την περασμένη Τετάρτη μαζί με τη Ρωσία στην πολιορκημένη συριακή πόλη του Χαλεπίου (με ρωσικό αεροσκάφος), εξόργισε τα μέγιστα τους αξιωματούχους στις ΗΠΑ και την ΕΕ, οι οποίοι απαιτούν την επέκταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας από τους Σέρβους .

Σύμφωνα με δυτικές πηγές, οι εκπρόσωποι της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών έχουν ζητήσει επείγουσα συνάντηση με τις αρχές του Βελιγραδίου για να αποσαφηνιστεί αυτή η ανθρωπιστική δράση, καθώς από κοινού δράση με την Ρωσία, την οποία η δύση θεωρεί υπεύθυνη για εγκλήματα πολέμου στη Συρία, δεν γίνεται πλέον αποδεκτή.

Πριν μερικές ημέρες σερβική ανθρωπιστική βοήθεια μεταφέρθηκε με ρωσικά αεροσκάφη μεταφέροντας στη Συρία κουβέρτες, τρόφιμα και φάρμακα, ενώ ο πρωθυπουργός Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι η χώρα του αναγνωρίζει όλες τις εξωτερικές πιέσεις, αλλά δεν ανησυχεί ούτε φοβάται.

« Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι η Σερβία βοήθησε τους κατοίκους μιας συριακής πολιορκημένης πόλης, αλλά μιλάμε για μια αλλαγή της πολιτική της χώρας προς την Μόσχα», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Ντούσαν Γιάνιτς.

«ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν μέχρι στιγμής κάνει ανεκτή την στάση της Σερβίας και την μη συμμετοχή της στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επειδή θεωρήθηκε ως μια χώρα που αποτελεί παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή, αλλά οι τελευταίες κινήσεις των αρχών του Βελιγραδίου δείχνουν ότι αυτή η υπομονή είναι στο τέλος», λέει ο πρόεδρος του Κέντρου γεωπολιτικών ζητημάτων Α. Ποπόφ.

Σύμφωνα με παλαιότερο άρθρο μας στο pentapostagma.gr με τίτλο (Σερβικό Κόμμα: Ετοιμάζουν αντι-ρωσική « χρωματιστή επανάσταση» στην Σερβία), σύμφωνα με το πολιτικό κόμμα «Τρίτη Σερβία», μυστικά στην χώρα προετοιμάζεται η διεξαγωγής μιας νέας « επανάστασης τύπου Μαϊντάν», προσομοιάζοντας στο ουκρανικό μοντέλο.

Το κόμμα αυτό τονίζει ότι η επανάσταση θα είναι ανοικτά αντι-ρωσικού χαρακτήρα και θα στρέφεται ενάντια στις σχέσεις την νυν σερβικής κυβερνήσεως με την Μόσχα.

Ειδικότερα, οι διοργανωτές του αυθόρμητου «κινήματος», έχουν ως στόχο την εξάλειψη όλων των κοινών σχεδίων με την Ρωσία, ενώ για την ίδια την Σερβία « προβλέπεται» ακόμη και μερική απώλεια της εθνικής κυριαρχίας.

Η αποσταθεροποίηση της χώρας, θα στηριχθεί στην τεχνογνωσία και την εμπειρία του αποκαλούμενου Κέντρου «μη-βίαιων και στρατηγικών ενεργειών» (CANVAS) . Ο επικεφαλής του κέντρου αυτού είναι ο Σρντιάν Πόποβιτς, ένας πρώην ακτιβιστής του κινήματος «Αντίσταση» , που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της ανατροπής, του πρώην προέδρου Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Αυτή ήταν και η πρώτη επανάσταση που ανταποκρίνονταν στον όρο «χρωματιστή».

Έγκυροι αναλυτές εκτιμούν ότι η Σερβία θα έχει την «τύχη» της Ουκρανίας μη αποδεχόμενη την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου για να εισέλθει στην ΕΕ , και θα ξαναζήσουμε εποχές Βοσνιακού πολέμου , με χιλιάδες ορθόδοξους εθελοντές εναντίον των Αλβανών και Σαουδαράβων που εδρεύουν σήμερα στην Βοσνία και αναμένουν απλά την «εντολή» για επίθεση.

Πηγή: http://www.pentapostagma.gr
Read more »

Δεύτερο ψήφισμα της UNESCO κατά του Ισραήλ – Το Όρος του Ναού στους μουσουλμάνους μέχρι να έρθει ο «Μεσσίας»


Η Ιερουσαλήμ, όπως μόνο ο Δημοσθένης Λιακόπουλος έχει ενημερώσει, επιδιώκεται να τεθεί κάτω από την διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου από την πόλη αυτή και συγκεκριμένα στον Τρίτο Ναό του Σολομώντα, εκεί που βρίσκεται το Όρος του Ναού, να ανακηρυχθεί ο παγκόσμιος ηγέτης της Νέας Τάξης.

Με δεύτερο ψήφισμά της η UNESCO αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση της Πόλης της Ιερουσαλήμ αποκλειστικά με την εβραϊκή θρησκεία, καθώς το δόγμα της παγκόσμιας εξουσίας θα είναι η Πανθρησκεία.

Οι ψήφοι ήταν υπέρ, δύο κατά και οχτώ αποχές.

Σύμφωνα με την UNESCO στο Όρος του Ναού αναγνωρίζεται μόνο το «Al-Aqsa Mosque / Al-Haram Al-Sharif» και ορίζεται ως «μουσουλμανικός ιερός τόπος λατρείας», μέχρι τουλάχιστον να αποφασίσει ο παγκόσμιος ηγέτης να διεκδικήσει την παγκόσμια εξουσία.

Την απόφαση καταγγέλλουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, αλλά αδίκως διαμαρτύρονται.

Η Νέα Τάξη χρησιμοποιεί τους πάντες ακόμα και το εκλεκτό Ισραήλ. 
 
Πηγή: http://www.el.gr
Read more »

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Στο Κογκρέσο των ΗΠΑ τέθηκε ζήτημα της δολοφονίας του Μπασάρ αλ Άσαντ


Σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών στο αμερικανικό Κογκρέσο, που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, ειπώθηκε ότι μια λύση για τη διευθέτηση της κρίσης στη Συρία, είναι η δολοφονία του προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας, Μπασάρ αλ Άσταντ,σύμφωνα με το ‘Foreign Policy’ που επικαλείται πηγές από άτομα που συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

«Τελικά, τι γίνεται με τη δολοφονία του Άσαντ;» παρουσιάζεται στο δημοσίευμα καθώς η ερώτηση απευθύνθηκε στον Φιλίπ Γκόρντον, πρώην συντονιστής του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή.

Το κείμενο σημειώνει ότι αυτή «η πρωτοβουλία» προκάλεσε σύγχυση στους συμμετέχοντες. Ο Γκόρντον απέρριψε τη λύση αυτή ως παράνομη και αναποτελεσματική.

«Είναι παράνομο, και επιπρόσθετα δεν θα αλλάξει τίποτε, επειδή η Ρωσία καθώς και το Ιράν θα παραμείνουν στην υποστήριξη της Συρίας», δήλωσε ο Γκόρντον.

Η συνεδρίαση έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα.

Το Foreign Policy σημειώνει ότι διάταγμα του 1976 απαγορεύει σε μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης να συμμετέχουν σε πολιτικές δολοφονίας ή προπαρασκευή τους.

Ακόμη και αν ο Άσαντ, για κάποιο λόγο, πεθάνει ή σκοτωθεί, η σύγκρουση , καθώς υποστηρίζεται από τη Ρωσία κατά της αντιπολίτευσης- δεν θα έχει ριζικές αλλαγές», δήλωσε πηγή στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ίσως ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε ένα σχέδιο για την εξάλειψη του Άσαντ, αλλά ένα είναι σαφές: ότι η Ουάσιγκτον αναζητά όλο και πιο επιθετικές λύσεις στην επίλυση της κρίσης που παραμένει σχεδόν έξι χρόνια, συνοψίζει ο συντάκτης. 

Read more »

Η γυναίκα του Βαρουφάκη αποκαλύπτει: Από τις ΗΠΑ κατάστρωναν με τον Αλέξη το σχέδιο για την Ελλάδα


Καμιά φορά η αλήθεια δεν κρύβεται εύκολα, ειδικά πάνω σε στιγμές ενθουσιασμού.

Στην Ελλάδα πρόσφατα γίναμε μάρτυρες των αποκαλύψεων για την ύπαρξη ενός Σχεδίου Β ή «Σχεδιου Χ» που ετοιμαζόταν από τον Μάρτιο του 2015 και, μεταξύ άλλων περιελάμβανε την κήρυξη της Ελλάδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την μετάβαση σε νέο νόμισμα, την κατάλυση του πολιτεύματος και στρατό στους δρόμους.

Μάλιστα έχει γίνει λόγος «πολεμικό συμβούλιο» που είχε συγκροτηθεί με εντολή του πρώην ΥΠΟΙΚ, Γιάνη Βαρουφάκη, εν γνώση του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι συνεδρίαζε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας –που περιελάμβανε ασφαλείς επικοινωνίες, ακόμη και τοποθέτηση κινητών τηλεφώνων σε ψυγεία ξενοδοχείων.

Όλα αυτά θυμίζουν σοβιετικά πραξικοπήματα και καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπου ο κόσμος σιτίζεται με κουπόνια σίτισης.

Δεκαπέντε μήνες μετά την παραίτηση του Γιάνη Βαρουφάκη και με τις ζωές τους τελείως διαφορετικές η σύζυγός του γνωστή εικαστικός Δανάη Στράτου έδωσε μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην εφημερίδα «Καθημερινή».

Μιλάει, μεταξύ άλλων, για το πως ο Γ. Βαρουφάκης βρέθηκε στη θέση του ΥΠΟΙΚ με ένα σχέδιο που είχαν συζητήσει χρόνια με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Ήξεραν, όπως λέει η ίδια, ότι, αν γινόταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σύζυγός της θα γινόταν υπουργός Οικονομικών. Του το είχε ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας, με τον οποίο επί χρόνια συζητούσαν το σχέδιο που είχαν αποφασίσει να εφαρμόσουν».

Ποιο σχέδιο άραγε αν όχι το Σχέδιο Χ κατάλυσης του παρόντος πολιτεύματος; 
 
 
Πηγή: http://www.el.gr
Read more »

Στις ηρωικές ηπειρώτισσες της Πίνδου…


 

Ελάχιστη ανταπόδοση στην τεράστια προσφορά τους. 
 
ΑΘΑΝΑΤΕΣ! (ένα συγκινητικό κείμενο της ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ-ΣΟΥΡΕΛΗ)
 
 Είχε φασόλια μαυρομάτικα, τα μούσκεψε, έριξε ξύλα στο τζάκι, μπας και σβήσει, γιόμισε καπνούς το σπίτι, δεν καλοτράβαγε το τζάκι, άτσαλα το ‘χε χτίσει ο μακαρίτης. Απ’ το στενόμακρο παραθύρι κοίταξε τον ουρανό, μπλαβιασμένος ο ουρανός, χιονίζει μερόνυχτα, μα δε λέει να ξεθυμάνει. Καινούργιο χιόνι πάνω στο παλιό και ο λυσσασμένος παγωμένος αγέρας, να το κάνει πάγο. Βουνά ο πάγος να παραβγαίνουν θαρρείς σε μπόι με τα κατσάβραχα. Για τον κύρη της ξέρει, τον πήρε κοντά του ο Θεός! Θεός σχωρέσ’ τον. Μα εκείνος που να ‘ναι; Ο γιος της, το μοναχοπαίδι της, ε, βρε παιδεμός να τον μεγαλώσει, άντρακλας έγινε, που η Παναγιά να τον φυλάει. Κι ήταν ώρες να βρει το ταίρι του, ν’ ανοίξει κι αυτηνής το σπίτι κι η καρδιά της, μα ήρθε ο πόλεμος. Καί τώρα που να ‘ναι; Πήγε χωρίς βιάση, άναψε το καντήλι της. “Εγώ δεν ξέρω Παναγιά μου που ‘ναι, μα εσύ ξέρεις· μάνα και του λόγου σου νογάς από καημούς”.Πήρε μετά μια ξεφτισμένη ρόμπα της κι άρχισε να τη ρεμπατεύει. 
 
Το χωριό, το Ηπειρώτικο χωριό δεχόταν με βόγκο το χιόνι που έπεφτε… έπεφτε… έπεφτε. Το χιόνι έπεφτε… έπεφτε. Κόντευες να πιστεύεις πως δε θα μπορούσε η μέρα να διώξει τη νύχτα. Κι όμως ξημέρωσε και τότε τόλμησαν να ξεκινήσουν. Μπρος ορθό εχθρικό το βουνό. Κάτω το Ηπειρώτικο χωριό, δεξιά ζερβά οι χαράδρες. Και το χιόνι να τους κόβει την ανάσα, να τους ζαλίζει, που τελειώνει το μονοπάτι, που αρχίζει η χαράδρα; Καί πάγος κάτω, πάγος που γλιστράει, τσουλήθρα θανάτου. Κι απάνω στο βουνό, ‘κει προς την κορφή να καρτερούν τα πυρομαχικά -ζωή και θάνατος η έλλειψη τους -και τους είχαν τελειώσει. Κι αυτοί ανέβαιναν… ανέβαιναν κι όσο κι αν φαίνεται παράξενο μέσα στην τόση παγωνιά είχαν ιδρώσει . Απ’ το κόπο κι απ’ τον φόβο… Και ‘κει ήταν που και τα μουλάρια σταμάτησαν. Ή πιο σωστά πήραν τα πόδια τους τη γλιστρά της κατηφοριάς, οι ασήκωτες κάσες που ‘χαν στις πλάτες τους μετακινήθηκαν… κίνδυνος να γκρεμιστούν στο βάραθρο μαζί με τα μουλάρια. Κι απάνω στο βουνό εκεί προς την κορφή, να καρτερούν τα πυρομαχικά, ζωή και θάνατος η έλλειψη τους, και τους είχαν τελειώσει… 
 
– “Δε φτάνουμε”, είπε ο λοχίας κι όλοι συμφώνησαν. “Δε φτάνουμε ‘κει πάνω”. “Να κατεβούμε στο χωριό, να ζητήσουμε παλιολινάτσες να βάλουμε στα ποδάρια των ζωντανών να μη γλιστράνε”, είπε ο δεκανέας κι όλοι το ‘δαν σα μόνη ελπίδα. Πήρε δυο φανταράκια ο δεκανέας μαζί του και ροβόλησαν για το χωριό. Στο έμπα ήταν που αντάμωσαν τον παπά με δυο-τρεις άλλους που ασφάλιζαν γερά ένα παραθύρι της Εκκλησιάς μη τύχη και ο χιονιάς μπει μέσα. Τους είδε να ‘ρχονται αλαλιασμένοι. “Παιδιά, έσπασε το μέτωπο”, ρώτησε ο παπάς και κρεμάστηκαν κι οι υπόλοιποι απ’ το στόμα του. Είχε σπάσει η χολή τους, τέτοια τρομάρα! 
“Παπά, το και το, γρήγορα μονάχα βρες παλιολινάτσες κι οι απάνω μείναν χωρίς βόλι”. Είχε πιαστεί να κάθεται στο σκαμνί, της πόνεσε η μέση “έρμα γεράματα” γκρίνιαξε, τράβηξε κατά το παραθύρι, το παραθύρι, που το μαστίγωνε το χιόνι. “Αγρίεψε ο καιρός, φύλαγε τα παιδιά μας, Παναγιά μου, ξέρεις εσύ πως…”. 
 
Δεν απόσωσε, τους είδε εκεί στην Εκκλησιά. Λαχτάρησε. Καλά, ο παπάς να ‘ναι εκεί, η φανταρία όμως; Τυλίχτηκε σφιχτά με το χοντρό σάλι της και βγήκε κι αντάμωσε τη χιονοθύελλα. Κουβέντιαζαν έντονα, δε την κατάλαβαν. “Να μαζώξουμε λινάτσες κι ό,τι μας βρίσκεται, μα μη θαρρείς πως τα ζωντανά δε θα γλιστράνε πάλι. Ξέρουμε από τέτοια κι έχουν χαθεί αν έχουν χαθεί ζωντανά μαζί μ’ ανθρώπους σε τούτα τα φαράγγια!”, είπε σκεφτικά ο παπάς. “Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο παλληκάρια: Τώρα να βαρέσουμε την καμπάνα, να καλέσουμε τις κυράδες να μας βρούνε ό,τι έχουν και δεν έχουν σε λινατσόπανα, θα κυλήσει ώρα. Άντε τα μαζώξαμε, τα πήρατε, πάτε στην ευχή του θεού. Μέχρι ν’ ανταμώσετε τους άλλους και τα ζωντανά σας βρήκε η νύχτα. Και δε δείχνει ο ουρανός να ξανοίγει, ώρα στην ώρα άλλη χιονιά έρχεται. Δε θα προκάνετε και εσείς λέτε πως βόλι πάνω στην κορφή οι φαντάροι μας δεν έχουνε βόλι, όχι οβίδες και…”. Δεν αποτέλειωσε. Η φωνή κοφτή τον έκοψε. “Δεν προκάνουνε!!!…”. Γύρισαν, είδαν τη γυναίκα που σίμωσε. “Δε προκάνουνε”, ξανάπε με πεποίθηση. “Και κυρά Σαράντη, τι λες να γίνει;” ρώτησε ο παπάς. “Βάρα την καμπάνα, παπά μου, να μαζωχτούν οι γυναίκες. Εμείς θα ζαλωθούμε τα κιβώτια”. “Εσείς;” ξαφνιάστηκαν οι φαντάροι. “Τα γουρουνοτσάρουχα δε γλιστράν, ξέρουμε σα τα σπιτικά μας τα μονοπάτια, “θα αντέξετε; Είναι βαριά, πες ασήκωτα”, είπε δειλά ο δεκανέας. “Βαστάν οι καρδιές και τα κότσια τους”, είπε ο παπάς και ανακούφιση και περηφάνεια ένιωσε. “Το λοιπόν μην αργείς παπά μου, και ξαναμούτρωσε ο καιρός”, είπε η γυναίκα και ίδια κοπελ-λίτσα τράβηξε για το σπίτι της, να βάλει τα γουρνοτσάρουχά της. 
Η καμπάνα αυτοστιγμής χτύπησε δυνατά, χαρούμενα, ίδιος αναστάσιμος ο ήχος της… Η μια πίσω απ’ την άλλη ανέβαιναν… ανέβαιναν… οι κάσες λύγιζαν τις μέσες τους, το χιόνι τις μάχονταν… ο θάνατος -το φαράγγι -δεξιά ζερβά τις παραμόνευε. Κι αυτές ανέβαιναν… ανέβαιναν… 
 
 ΣΧΟΛΙΟ:  Ποιος εχθρός θα μπορούσε να νικήσει αυτόν τον αντίπαλο;

Πηγή: http://koukfamily.blogspot.gr
Read more »

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Σκόπια: «Ο Παυλόπουλος θα υπερασπισθεί την ελληνική ταυτότητα της Μακεδονίας»


«Παυλόπουλος: Θα υπερασπισθώ την ελληνική ταυτότητα της Μακεδονίας», είναι τίτλος του δημοσιεύματος

«Ο πρόεδρος της Ελλάδας, Προκόπης Παυλόπουλος, και πάλι προέβη σε προκλητικές δηλώσεις για τη Μακεδονία, αυτή τη φορά από την Θεσσαλονίκη, σε μήνυμά του δήλωσε ότι θα υπερασπισθεί την ελληνική ταυτότητα της Μακεδονίας και ότι ‘κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ζητάει πράγματα που δεν του ανήκουν’», γράφει το σλαβικό δημοσίευμα των Σκοπίων και συνεχίζει:

Ο Παυλόπουλος μίλησε για την αναγκαιότητα της υπεράσπισης της αναγνωρισμένης ελληνικής ταυτότητας της Μακεδονίας και αναφέρθηκε σε παραχαράκτες και σε αυτούς που θέλουν να οικειοποιηθούν την ελληνική ιστορία, κατά τη διάρκεια τελετής ανακήρυξής του ως επίτιμου δημότη στο Δήμο Δέλτα, σύμφωνα με τον «Γκρικ Ρεπόρτερ», σημειώνει το δημοσίευμα.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να οικειοποιείται πράγματα που δεν του ανήκουν. Δεν είναι δυνατόν να γράφουν ιστορικά γεγονότα που δεν έγιναν ποτέ στην ιστορία τους, κλέβοντας από τους άλλους. Τείνω χείρα φιλίας προς τους γείτονές μας, αλλά ποτέ δεν θα παραδώσουμε σε άλλους ό, τι μας ανήκει», είπε ο Παυλόπουλος.

Στη Χαλάστρα έγινε εορτασμός της 104ης επετείου από την απελευθέρωσή της το 1912, που επέτρεψε τον ελληνικό στρατό να εισέλθει στη Θεσσαλονίκη πριν από τον βουλγαρικό στρατό.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, πρόσθεσε ότι θα κάνει ό, τι μπορεί για την υπεράσπιση της ελληνικής ταυτότητας της Μακεδονίας με βάση την ιστορία, τη διεθνή και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Πριν από λίγες ημέρες έστειλε ένα παρόμοιο μήνυμα από την Έδεσσα, όπου επέκρινε τον αλυτρωτισμό (των Σλάβων των Σκοπίων) και την κλοπή της ελληνικής ιστορίας, γράφει το δημοσίευμα. 


Read more »

Ισραήλ και Τουρκία μελετούν την κατασκευή κοινού αγωγού φυσικού αερίου


Ο υπουργός Ενέργειας Γιουβάλ Στάινιτζ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Τουρκία μελετούν από κοινού την οικοδόμηση ενός αγωγού για μεταφορά στην Ευρώπη φυσικού αερίου από την περιοχές της ισραηλινής ΑΟΖ.
«Είναι πολύ περισσότερο (το φυσικό αέριο) για μια μικρή χώρα, αυτό που μπορεί να καταναλώσει το Ισραήλ, έτσι συζητούμε το ενδεχόμενο οικοδόμησης ενός αγωγού από το Ισραήλ προς την Τουρκία για να εξασφαλίσουμε φυσικό αέριο στην Τουρκία και από εκεί προς την Ευρώπη», δήλωσε ο Στάινιτζ, ο οποίος συμμετείχε στο 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη.

«Έχουμε εξετάσει, επίσης, την εξαγωγή φυσικού αερίου και σε άλλες χώρες: υπάρχει, ήδη, μια σύμβαση με την Ιορδανία, την Αίγυπτο, καθώς επίσης και ενός αγωγού μέσω Κύπρου στην Ελλάδα», πρόσθεσε ο υπουργός.

Τόνισε ότι η τουρκική επιλογή είναι πολύ σημαντική «και έτσι αποφασίσαμε να προβούμε σε διάλογο μεταξύ των δύο κυβερνήσεων για να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενός τέτοιου έργου», εξήγησε ο Στάινιτζ. 
 
Read more »

Ο Rodrigo Duterte ανακοινώνει επίσημα τη συμμαχία του με τη Κίνα και τη ΡωσίαΣε ομιλία του κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα, ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Rodrigo Duterte ανακοίνωσε επίσημα το χωρισμό της χώρας του από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στρέφεται τελικά προς τη Κίνα και τη Ρωσία.
Η μεταστροφή των Φιλιππίνων, οι οποίες αποτελούσαν ένα σημαντικό πιόνι της στρατηγικής αλλαγής άξονα (pivot) των ΗΠΑ, θα χαλάσει πλήρως το γεωπολιτικό παιχνίδι των Αμερικανών στον Ειρηνικό.
Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο. 
 
 
Read more »

Ο Σαίξπηρ έμαθε από τον Πλούταρχο να γράφει τραγωδίες


Κι όμως! Τα περισσότερα έργα του Βρετανού δραματουργού Ουίλιαμ Σαίξπηρ αποτελούν λογοτεχνικά «δάνεια» από τους Έλληνες αρχαίους τραγικούς ενώ ο Έλληνας φιλόσοφος που τον επηρέασε περισσότερο ήταν ο Πλούταρχος

Γιατί ..μπορεί «η επιρροή της Ελληνικής τραγωδίας στη λογοτεχνία της αναγέννησης να υπήρξε καταλυτική», μπορεί ανάμεσα στον Πλούταρχο και τον Σαίξπηρ να υπάρχει «όχι απλώς επιρροή αλλά σχεδόν …συνεργασία στη γραφή παρά τα 1.000 χρόνια που τους χωρίζουν» -όπως έλεγαν στο διεθνές συμπόσιο για τη «Σχέση του Σαίξπηρ με την κλασσική και τη σύγχρονη Ελλάδα» Έλληνες και ξένοι «Σαιξπηρο-λόγοι»- μελετητές, οι ίδιοι όμως -και κυρίως οι Έλληνες συνάδελφοί τους- ισχυρίστηκαν κατηγορηματικά πως «το έργο του Σαίξπηρ δεν μπόρεσε ποτέ να πάρει την …ελληνική ιθαγένεια και να ενσωματωθεί πλήρως με τη ελληνική κουλτούρα».

Προϊόντα λογοτεχνικού τουρισμού ανά τους αιώνες και ανά την Ευρώπη, «αντιγραφές» έργων των αρχαίων τραγικών που έφτασαν στον ελισαβετιανό βάρδο 15 αιώνες αργότερα ως κειμενικά σπαράγματα (μέσω των «Βίων» του Πλουτάρχου και αργότερα των έργων του Σενέκα και άλλων λατίνων συγγραφέων της λογοτεχνίας της αναγέννησης), ορισμένα έργα του Σαίξπηρ («Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Κοριολανός», «Τίμων ο Αθηναίος», «Άμλετ», «Τρικυμία» κ.ά.) φέρουν -αυτούσια σε ορισμένες περιπτώσεις- αποσπάσματα έργων των αρχαίων τραγικών, αλλά και «κάτι από το έργο και τον πολιτισμό και την εποχή που τα δημιούργησε».

Παρ” όλα αυτά, το νεότερο Ελληνικό θέατρο των δυο τελευταίων αιώνων δεν κατάφερε να ενσωματώσει σκηνικά την «αγγλικότητα» του Σαίξπηρ. Οι Έλληνες θεατράνθρωποι και το κοινό είναι κυτταρικά πιο κοντά στον Σοφοκλή και τον Ευριπίδη παρά στον …«ξένο, βόρειο, Ελισαβετιανό βάρδο».

Και …δεν είναι μόνο η συνέχεια της γλώσσας που τους συνδέει με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, αλλά η συν-βίωση της ίδιας φύσης, γεωγραφίας, του ίδιου ήλιου και κλιματολογικών επιρροών με τους ποιητικούς προγόνους τους. Δεν είναι τυχαίο, ότι η διαφορετική αίσθηση του χιούμορ που επικρατεί -ανέκαθεν- στη ..Γηραιά Αλβιώνα δεν επέτρεψε ποτέ το ανέβασμα λ.χ έργου του Αριστοφάνη στην Ιρλανδία.

Τα παραπάνω δεν υποβαθμίζουν βεβαίως τη μέγιστη συμβολή του Βρετανού βάρδου στη διεθνή δραματουργία, το φιλοσοφικό, φιλολογικό, θεατρολογικό μεγαλείο των έργων του και την ανάγκη και των Ελλήνων θεατραναθρώπων να επιστρέφουν πάντα στο έργο του Σαίξπηρ, να επιχειρούν νέες θεατρικές μεταφράσεις και προσαρμογές του στα νέα χρονολογικά αλλά και κοινωνιολογικά δεδομένα, και να συμπεριλαμβάνουν (ιδιώτες και κρατικές σκηνές) συνεχώς έργα του στο ρεπερτόριό τους.

«Η σχέση του Σαίξπηρ με την Κλασική και Σύγχρονη Ελλάδα» ήταν το θέμα του Διεθνούς συμποσίου, που διοργάνωσε το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, με την ευκαιρία της επετείου των 400 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου ποιητή και δραματουργού Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (1616-2016).

Στο κατάμεστο (κυρίως από φοιτητές του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ) αμφιθέατρο του Τελλογλείου ιδρύματος του ΑΠΘ μετείχαν με εισηγήσεις τους (στην αγγλική γλώσσα και με απευθείας μετάφραση που «προσέφεραν» στο μεγαλύτερο μέρος του συμποσίου οι απόφοιτοι του διατμηματικού προγράμματος σπουδών διερμηνείας και μετάφρασης του ΑΠΘ), σημαντικοί ξένοι μελετητές από τα πανεπιστήμια του Γιορκ (Βρετανία), του Μονπελιέ, της Βιρτζίνια κ.α, αλλά και Έλληνες συνάδελφοι τους (Τίνα Κροντήρη:»

Οι σαιξπηρικές παραστάσεις του Κάρολου Κουν: Προβλήματα στην πολιτιστική ενσωμάτωση του βάρδου», Διονύσης Καψάλης «Δοκιμάζοντας τον ήχο των λέξεων: «μεταφράζοντας τον Σαίξπηρ», Δήμητρα Δεληπαναγιώτη: «Η απεικόνιση-κατασκευή της θηλυκότητας στις ελληνικές μεταφράσεις των έργων του Σαίξπηρ») καθώς και οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του Εθνικού Θέατρου Στάθης Λιβαθηνός και του ΚΘΒΕ, Γιάννης Αναστασάκης (όπως αναφέρθηκε σε εκτενή εισήγηση του -συνοδεία βίντεο αποσπασμάτων από «σαιξπηρικές» παραστάσεις του ΚΘΒΕ, η δεύτερη κρατική σκηνή παρουσίασε στα 55 χρόνια από την ίδρυσή της συνολικά 29 παραστάσεις Σαιξπηρικών έργων -μία ανά διετία με …»επικρατέστερα» έργα τον «Άμλετ» που σκηνοθετήθηκε και στα τρία ανεβάσματά του από ξένους σκηνοθέτες, τον «Οθέλο», και τον «Βασιλιά Ληρ»). 
 
Στην έμμεση σχέση (μέσω της μετάφρασης στα λατινικά ή σε ευρωπαϊκές καθομιλούμενες γλώσσες, διάφορα είδη της λογοτεχνικής μίμησης, κλπ) των ύστερων έργων του Σαίξπηρ κυρίως με Ελληνικά ρομαντικά πεζογραφήματα, όπως τα «Αιθιοπικά» του Ηλιόδωρου και «Τα κατά Λευκίππην και Κλειτοφώντα» του Αχιλλέως Τάτιου αναφέρθηκε ο ομότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου «Πώλ Βαλερύ» του Μονπελιέ Yves Peyr?, τονίζοντας ότι «η εμμεσότητα δεν σημαίνει κατ “ανάγκη διαστρέβλωση ή διάλυση, αλλά μπορεί να είναι, δημιουργική», και η απόπειρα να ακολουθήσουμε τις διαδρομές της μετάδοσης μπορεί περιστασιακά να οδηγήσει, πίσω στον Όμηρο και τις ελληνικές τραγωδίες».

«Ο Σαίξπηρ έμαθε από τον Πλούταρχο να γράφει τραγωδίες» («δεν έχουμε απλώς επιρροή αλλά σχεδόν συνεργασία στη γραφή», «έγραφε τον “Ιούλιο Καίσαρα” και τον “Κοριολανό’, έχοντας δίπλα του τα “Ηθικά” και τους “Βίους” του Πλουτάρχου -βιβλίο που αγόρασε 14 σελίνια -ποσό 30 φορές μεγαλύτερο από ενα κοινό βιβλίο…») έλεγε χαρακτηριστικά ο ομότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου της Βιρτζίνια Gordon Braden.

Στην «ηχητικότητα» και την «ακουστική φαντασία των λέξεων που δημιουργεί ένα …ωττικό γεγονός», τις δυσκολίες στη μετάφραση αυτής της «ηχητικής φαντασίας» του Σαίξπηρ, και την ανάγκη εξεύρεσης νέου μετρικού σχήματος με την ανομοιοκαταληξία, που προκύπτει από τη μετάφραση, αναφέρθηκε ο ποιητής και μεταφραστής Διονύσης Καψάλης, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το …πενταπλό «never-never-never-never-never» (του…»τίποτα» που εκφραζει το ποτέ» του «Βασιλιά Ληρ» στον θρήνο του, που «τον καθιστά -όπως είπε- μια «αρσενική Πιετά» κι εκφράζει ύστερα από 3.000 στίχους του έργου το αποκορύφωμα του δράματος, τον σκεπτικισμό του πρωταγωνιστή στη βιωσιμότητα των ανθρωπίνων αξιών»), και την «αρνητικότητα» του Βρετανού συγγραφέα, η οποία εκφράζεται στο συγκεκριμένο έργο με 120 λέξεις με αρνητικό πρόθεμα (un-worthy, un-holy, un-godly = αν-άξιος, αν-ίερος, α-σεβής κ.ά.) .

«Eίναι μόνο η γλώσσα που αλλάζει; Η μετάφραση είναι ένα είδος προσαρμογής -το θέμα είναι τα όρια μεταξύ προσαρμογής και μετάφρασης. 
 
 Είναι εξάλλου τόσο οικουμενικά τα μηνύματα του Σαίξπηρ και τόσο εφήμερες οι μεταφράσεις, που αυτό αποτελεί κίνητρο για καινούργιες. Μόνο που ο Σαίξπηρ θα είναι πάντα καλύτερος από την όποια προσαρμογή και μετάφραση» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Καψάλης

Στο «φυσικό φαινόμενο που λέγεται Σαίξπηρ» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης – διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Στάθης Λιβαθηνός, ο οποίος επικαλέστηκε τον μέγιστο Έλληνα φιλόλογο, Δημήτρη Μαρωνίτη – μεταφραστή (ως έργο ζωής) της Ιλιάδας του Ομήρου, ο οποίος του είπε: «Μόνον ένας μπορεί να συγκριθεί με το μεγαλείο του Ομήρου. Ο Σαίξπηρ…».

«Το πιο απλό και πιο δύσκολο συνάμα είναι το να “διηγηθείς” θεατρικά μια ιστορία, και δεν είναι τελικά η ιστορία, αλλά ο τρόπος που θα τη διηγηθείς… Στην Ελλάδα πρέπει να τα αναπαράγουμε όλα αυτά» έλεγε ο κ.Λιβαθηνός αναφερόμενος στην παράσταση του «Βασιλιά Ληρ», που σκηνοθέτησε προ οκταετίας στο ΚΘΒΕ και κλείνοντας απρόσμενα την εισήγησή του είπε πως… «με τον Σαίξπηρ πάντα αφήνω κάτι ανοιχτό, ημιτελές, γιατί πάντα θα επιστρέφω σ” αυτόν».

Στις έξι -όχι απόλυτα επιτυχημένες- παραγωγές θεατρικών έργων του Σαίξπηρ, σε σύνολο 250, του Κάρολου Κουν στο Θέατρο Τέχνης- αναφέρθηκε η καθηγήτρια του τμήματος Αγγλικής του ΑΠΘ, Τίνα Κροντήρη, υπογραμμίζοντας την «αγγλικότητα του Σαίξπηρ, στην οποία “σκόνταψε” ο μέγιστος Έλληνας θεατράνθρωπος και στις δυσκολίες ενσωμάτωσής του, ενώ επικαλούμενη άρθρο του Κάρολου Κουν στο περιοδικό «Θέατρο» της εποχής, στο οποίο ο Κουν, αφού κάνει την αυτοκριτική για την «αποτυχία» του να ενσωματώσει το σαιξπηρικό έργο στην ελληνική πραγματικότητα, καταλήγει χαρακτηριστικά λέγοντας πως: «Όσο αφρικανός κι αν είναι ο Οθέλλος, το μαχαίρι που χρησιμοποίησε είναι ελισαβετιανής προέλευσης».

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση και τέλος με μια μίνι παράσταση (μια σκηνή από τον «Βασιλιά Ερρίκο» του Σαίξπηρ, που ερμήνευσαν στα αγγλικά και τα ελληνικά και…απολύτως συμβολικά, υπό την καθοδήγηση του διευθυντή της δραματικής σχολής του ΚΘΒΕ -σκηνοθέτη Γιάννη Ρήγα, φοιτητές του τμήματος Αγγλικής του ΑΠΘ και της Δραματικής σχολής του ΚΘΒΕ).
 
Read more »

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Οι δύο Φατρίες που κυβερνούν τον πλανήτη!


Η Γερμανική ABWHΕR, οι Ναΐτες, οι Βαυαροί Βασιλείς, ο Φον Κανάρης, η Νέα Τάξη, οι Ρότσιλντ, το Federal Reserve Banking System, οι 300 οικογένειες!

Μήπως είμαστε τα πιόνια σε μια παγκόσμια σκακιέρα, στα χέρια άψυχων όντων και μυστικών εταιριών;

Αρχικά θα ήθελα να επισημάνω ότι οι απόψεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό –και να το θυμάστε– είναι αυτούσιες της Raelyan Allan, η οποία ίδρυσε το Rumor Mill News. Αφορούν μια ενδιαφέρουσα ανάλυση των δυο βασικών φατριών, οι οποίες μάχονται για την κυριαρχία στον πλανήτη. Φυσικά η κατάσταση είναι σημαντικά πιο περίπλοκη και πολύ περισσότερο σοβαρή. Αυτό είναι άλλο ένα άρθρο μου που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Άβατον τον Μάη του 2007 και στην miastala.com το 2009, η αναδημοσίευση του επιτρέπεται, με σύνδεσμο ως είθισται. Εμπλέκονται όντα μη ανθρώπινου DNA, πολλών φυλών, πολυδιαστατικά και υβριδικά ανθρώπινα όντα χωρίς ψυχή. Επίσης εμπλέκεται κάθε είδος, σοβαρής και μη, μυστικής εταιρίας. Μην ξεχνάμε και τις μυστικές υπηρεσίες κάθε είδους, εξωτικές τεχνολογίες, υπόγειες βάσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται για μια συνωμοσιολογική σούπα γκουρμέ …

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΦΑΤΡΙΕΣ
Το 1989, η εκδότρια του Rumor Mill News, Raeyan Allan παντρεύτηκε τον –πλοίαρχο τότε και αργότερα ναύαρχο– Gunther K. Russbacher (εικ. 2) αξιωματικό της Υπηρεσίας Πληροφοριών του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, αποσπασμένου στη CIA. Ο Gunther K. Russbacher είναι ο πρώτος που παρουσίασε το θέμα των «Φατριών» στον κόσμο. Το Rumor Mill News είναι ο πρώτος ιντερνετικός ιστότοπος μη πολιτικώς ορθών ειδήσεων, που έγραψε γι’ αυτόν το «Μυστικό Πόλεμο Μεταξύ των Φατριών» που διεξάγεται σιωπηλά, στα παρασκήνια. Οι Φατρίες υπάρχουν σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Υπάρχουν σε κάθε πολιτικό κόμμα, σε κάθε Μη Κυβερνητική Οργάνωση (NGOs), σε κάθε κράτος, χώρα και συμβούλιο.

Η Φατρία Ένα (F1) είναι η ομάδα των διεθνών τραπεζιτών και πολυεθνικών εταιρειών που επιθυμούν να ελέγξουν τον πλανήτη. Η Φατρία Δύο (F2) αποτελείται από μια μυστική ομάδα ανδρών και γυναικών, που γνωρίζουν τι θέλει η F1 και σκόπιμα στήνουν εμπόδια στο δρόμο της για να καθυστερήσουν την κατάληψη ολόκληρου του πλανήτη.

Το Rumor Mill News ξεκίνησε το 1996 για να αποκαλύψει μερικές από τις κρυμμένες αλήθειες των κυβερνήσεων. Μια από αυτές που οι ιδρυτές του Rumor Mill News αποκάλυψαν σε μεγάλο ακροατήριο το 1992 αφορούσε το σύστημα του Federal Reserve Banking (εικ. 5 και 6), στις ΗΠΑ. Ότι δηλαδή ΔΕΝ είναι ιδιοκτησία της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Είναι ιδιοκτησία των διεθνών τραπεζιτών, οι οποίοι έχουν το αρχηγείο τους στο «City of London», που είναι ξεχωριστό κομμάτι του Λονδίνου. Περί αυτού, πιθανόν σε άλλο άρθρο … Οι ιδιοκτήτες του Federal Reserve –μέσω των Ηνωμένων Εθνών, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των «δεξαμενών σκέψης», των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της IMF και πολλών άλλων– χρησιμοποίησαν τα χρήματα που έκλεψαν από τον αμερικανικό λαό για να διεισδύσουν και να «αγοράσουν» τον πλούτο άλλων χωρών.

Οι ιδιοκτήτες του Federal Reserve αποτελούνται από 300 ενδοσυνδεόμενες οικογένειες, και έχουν πανίσχυρες ρίζες σε ΟΛΕΣ τις χώρες του κόσμου. Αυτές οι οικογένειες έχουν σχέδιο για ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, η οποία θα βρίσκεται ΚΑΤΩ από τον έλεγχό τους. Όλα τα έθνη και οι άνθρωποι θα ΧΑΣΟΥΝ τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Η κοινή φράση αυτών των ανθρώπων και του σχεδίου τους ονομάζεται: ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί πατριώτες και άλλοι εθνικιστές σε όλο τον κόσμο ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ για την απειλή στα κυριαρχικά τους δικαιώματα, από τη Νέα Τάξη. Αυτό που δεν γνωρίζουν είναι ότι υπάρχει μία άλλη δύναμη κρυμμένη στις σκιές. Μια δύναμη που βάζει οδοφράγματα στο μονοπάτι της Νέας Τάξης Πραγμάτων από το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Οι άνδρες και οι γυναίκες που αποτελούν αυτήν την κρυμμένη δύναμη ονομάζουν τον εαυτό τους Φατρία Δύο (F2), γιατί ήρθαν δεύτεροι. Οι τραπεζίτες της Νέας Τάξης Πραγμάτων κατέστρεψαν την κυριαρχία των χωρών τους. Οι άνδρες και οι γυναίκες της Φατρίας Δύο συμμάχησαν, διότι έχασαν τις χώρες τους. Στις ΗΠΑ, τα μέλη της Φατρίας Δύο αποκαλούν τους εαυτούς τους: Οι Καουμπόις.

Η Φατρία Ένα είναι η Νέα Τάξη Πραγμάτων, κατασκευασμένη από τους διεθνείς τραπεζίτες, τις 300 μη-ονομαζόμενες οικογένειες, που επίσης έχουν την κατ’ ουσία ιδιοκτησία τού Federal Reserve τραπεζικού συστήματος. Αυτές οι οικογένειες κατάγονται, ιδεολογικά ΚΑΙ βιολογικά, από τους χρηματοδοτούμενους από τους Rothschild, Ιλουμινάτους. Επίσης η Φατρία Ένα δημιούργησε τις πολυεθνικές εταιρείες. Οι πολυεθνικές δημιουργήθηκαν από τον εκάστοτε βασιλιά της Αγγλίας, ο οποίος ελέγχεται και είναι ιδιοκτησία των Rothschild.

Η Φατρία Δύο κατάγεται από τον βασιλιά της Βαυαρίας, τους Ναΐτες Ιππότες και τη γερμανική Abwher (Γερμανική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου). Δημιουργήθηκε από τους άνδρες που οι χώρες τους καταστράφηκαν από τη Νέα Τάξη Πραγμάτων. Το 1776, ο Βασιλιάς της Βαυαρίας αποκάλυψε τη σχεδιαζόμενη κατάργηση και κατάληψη των μοναρχιών της Ευρώπης από τους Ιλουμινάτους / Rothschild. Ως αποτέλεσμα, η Νέα Τάξη, που περίμενε να τα καταφέρει το 1776, χρειάστηκε να υποχωρήσει στις σκιές, να ανασυνταχθεί και να δυναμώσει, μέχρι την επόμενη σχεδιαζόμενη κατάληψη του πλανήτη.

Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο φατριών είναι η Σκλαβιά έναντι της Ελευθερίας. Η Φατρία Ένα μάς υπόσχεται ένα παγκόσμιο κράτος σκλαβιάς. Η Φατρία Δύο –για την οποία μιλούσε ο μακαρίτης Gunther K. Russbacher– υπόσχεται έναν κόσμο, όπως ήταν οι ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1950… όχι κάτι τέλειο… αλλά πεντακάθαρα ΟΧΙ ένα Παγκόσμιο Κράτος Σκλάβων. Πριν εμφανιστεί το Rumor Mill News στο διαδίκτυο, η έννοια των Φατριών δεν υπήρχε. Στο μόνο βιβλίο που είχε αναφερθεί ήταν το Defrauding America, του Rodney Stich. Η κύρια πηγή αυτού του βιβλίου ήταν ο Russbacher. 
 
Η ABWHΕR ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΪΤΕΣ

Η Φατρία Δύο (F2) είναι μια μυστική ομάδα αντρών και γυναικών. Δημιουργήθηκε από Γερμανούς και Αυστριακούς αξιωματικούς, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ευρώπη ΠΡΙΝ το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, επειδή είχαν πάρει μέρος στη συνωμοσία για τη δολοφονία του Adolph Hitler. Αυτοί οι πρώην Ναζί αξιωματικοί που δημιούργησαν τη Φατρία Δύο ήταν μέλη μιας συνωμοσίας με επικεφαλής τον ναύαρχο Wilhelm Canaris. Ο Canaris ήταν επικεφαλής της γερμανικής Abwher. Η συνωμοσία τού Canaris απέβλεπε στη δολοφονία του Adolph Hitler και τον τερματισμό του πολέμου.

Ήξεραν ότι το μέλλον του κόσμου τους εξαρτιόταν από το γρήγορο τερματισμό του πολέμου, πριν ο «εχθρός» καταστρέψει τελείως τη γενιά τους. Ήξεραν ότι ο Hitler ελεγχόταν από μια κλίκα μαύρων μάγων, τα μέλη της οποίας φορούσαν τη μάσκα των διεθνών επιχειρηματιών και τραπεζιτών. Ο πόλεμος ήταν γι’ αυτήν την κλίκα ο τρόπος να αποκτήσει δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον, παράγοντας τα όπλα του πολέμου, ενώ ταυτόχρονα ήταν η ευκαιρία να εξοντώσει τη γενιά των από αιώνες εχθρών της.

Οι αξιωματικοί που πήραν μέρος στη συνωμοσία του Canaris προέρχονταν από πολλές χώρες. Από τη Γερμανία, τη Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία και την Αυστρία. Ήταν μέλη των βασιλικών οικογενειών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Ήθελαν να δώσουν τέλος στον πόλεμο και να σώσουν τις χώρες τους από την ολική καταστροφή και σκλαβιά. Αυτοί οι άνθρωποι γνώριζαν ποιος ήταν ο πραγματικός εχθρός τους. Η αυτοκρατορία τους είχε καταστραφεί στα τέλη του 1890 από την ίδια δύναμη που τώρα υποστήριζε τον Adolph Hitler.

Ήξεραν ότι ο Hitler είχε θυσιάσει την ψυχή του με αντάλλαγμα τη δύναμη. Ήξεραν ότι ήλεγχε με κάποιον τρόπο ύπνωσης τους οπαδούς του, χρησιμοποιώντας τα σκοτεινά μυστικά που είχε μάθει από του μαύρους μάγους της οργάνωσης της Εταιρίας της Θούλης. Χρησιμοποιούσαν «υπερβατική» μαύρη μαγεία για να ελέγχουν τον Hitler και να τον κάνουν μαριονέτα στο παιχνίδι τους για την παγκόσμια κυριαρχία. Οι σκοτεινοί δάσκαλοι της Θούλης χρησιμοποίησαν τη μαύρη μαγεία τους διαμέσου των αιώνων, σε όλα τα έθνη, ώστε να διαφθείρουν, να γοητεύσουν, να διαστρέψουν και να ελέγξουν πλήρως τους ηγέτες τους.

Από τη στιγμή που οι ηγέτες τους έπεφταν στον έλεγχό τους, μπορούσαν να σκλαβώσουν το λαό, να βιάσουν και να καταληστέψουν τη χώρα χωρίς αντίσταση. Από τη Βαβυλώνα στην Αίγυπτο και στη Ρώμη, οπουδήποτε αυτή η σκοτεινή κλίκα σήκωσε το κεφάλι της, ακολούθησε σύντομα το κακό, ο θάνατος και η καταστροφή. Οι Ναζί αξιωματικοί που ήταν μέρος της συνωμοσίας για τη δολοφονία του Hitler δεν ήταν μόνο μέλη της βασιλικής οικογένειας των Αψβούργων. Ήταν επίσης μέλη ενός παλαιού τάγματος που είχε καταστραφεί, και του οποίου η μνήμη είχε αμαυρωθεί από την ίδια μαύρη κλίκα, που τώρα προσπαθούσε να σκλαβώσει τον κόσμο. Αυτό το τάγμα ήταν οι Ναΐτες. Οι συνωμότες επικοινώνησαν με την Αγγλία και την Αμερική ζητώντας βοήθεια και οι δυο χώρες αρνήθηκαν να τους βοηθήσουν.

Ο Winston Churchill ακούστηκε να λέει ότι ήθελε «να βομβαρδιστεί η Γερμανία τόσο, ώστε να χαθεί από μνήμης ό,τι είχε υπάρξει ποτέ». Οι τραπεζίτες της Αγγλίας έχουν μεγάλη ιστορία στο να χρησιμοποιούν τους πολέμους, όχι μόνον για να αυξήσουν τα κέρδη τους αλλά και για να καταστρέψουν συγκεκριμένες γενεαλογίες των εμπλεκομένων στον πόλεμο χωρών. Ο βαρώνος Amschel Rothschild είναι γνωστός για το ρητό: «Ο καλύτερος καιρός να κάνεις λεφτά, είναι όταν το αίμα τρέχει στους δρόμους». Εννοούσε ότι ο πόλεμος είναι ο τέλειος τρόπος να κατακτήσεις την αγορά, κάνοντας επενδύσεις στη βιομηχανία όπλων και γενικά σε ό,τι χρειάζονται οι στρατοί.

Παρόλο που οι συνωμότες απέτυχαν να εξασφαλίσουν τη βοήθεια των συμμάχων, προχώρησαν με το σχέδιο δολοφονίας. Η απόπειρα απέτυχε. Ο Hitler ήξερε ποιοι ήταν πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του. Το βιβλίο The Canaris Conspiracy ντοκουμεντάρει τη βασιλική καταγωγή πολλών από τους άνδρες που αναμίχθηκαν στην απόπειρα δολοφονίας. Ο Hitler αντέδρασε στην απόπειρα κατά της ζωής του εκτελώντας τουλάχιστον δέκα χιλιάδες ύποπτους συνωμότες. Η πλειονότητα των ανθρώπων που δολοφονήθηκαν δεν ήταν απλά αθώοι – το μοναδικό τους έγκλημα ήταν ότι είχαν μια σταγόνα παραπάνω βασιλικό αίμα. Οι οικογένειες των συνωμοτών στάλθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα παιδιά χωρίστηκαν από τους γονείς τους, τους έκαναν τατουάζ και τους φερθήκανε σαν να ήταν Εβραίοι. Πολλά από αυτά τα παιδιά στάλθηκαν στο Ισραήλ ως Εβραιόπουλα!!!

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ VS ΑΨΒΟΥΡΓΟΙ

Τα μέλη της συνωμοσίας που επέζησαν του κυνηγητού διέφυγαν στις ΗΠΑ. Επέστρεψαν πριν τη λήξη του πολέμου, κάτω από την προστασία του Cordell Hull, Υπουργού Εξωτερικών του Franklin D. Roosvelt. O Cordell Hull δεν ήταν μέλος του Κατεστημένου της Ανατολικής Ακτής – αυτό είναι το κωδικό όνομα για ορισμένες αμερικανικές οικογένειες, οι οποίες εργάζονται για και με τη μαύρη κλίκα.

Αυτές οι οικογένειες δημιούργησαν το Federal Reserve Banking System. Η ελίτ της Ανατολικής Ακτής ακόμη ελέγχει τις ΗΠΑ. Για να καταλάβετε πώς το κάνουν, πρέπει να αναρωτηθείτε γιατί το Rhode Island και το Delaware έχουν δύο γερουσιαστές το καθένα, ενώ πολιτείες με μεγάλους πληθυσμούς, όπως η Καλιφόρνια, επίσης έχουν δύο. Η αποστολή του Federal Reserve System στις ΗΠΑ είναι να αποσπάσει όσο περισσότερο αμερικανικό πλούτο είναι δυνατόν, πριν οι άνθρωποι της Φατρίας Ένα καταστρέψουν την κυριαρχία των ΗΠΑ στο έδαφός της και την παραδώσουν σε μια παγκόσμια υπερκυβέρνηση.

Όταν ο πρόεδρος Roosvelt –ο οποίος ήταν μέλος της ελίτ της Ανατολικής Ακτής– αποφάσισε να δημιουργήσει την υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ, ο υπουργός εξωτερικών Hull προσπάθησε να τοποθετηθεί η υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχασε τη μάχη με τους γιους της Ελίτ της Ανατολικής Ακτής και τους διεθνείς τραπεζίτες. Ο Roosvelt αποφάσισε να δημιουργήσει το Γραφείο Στρατηγικών Υπηρεσιών (OSS), κάνοντάς το ανεξάρτητη οντότητα. Ελεγχόταν και διευθυνόταν από τις οικογένειες της ελίτ της Ανατολικής Ακτής, δηλαδή από τους ιδρυτές του Federal Reserve System.

Ο Cordell Hull καταλάβαινε τη φύση του πραγματικού εχθρού. Είχε την κατάλληλη εκπαίδευση να διακρίνει την αλήθεια. Ήξερε ότι ο εχθρός δεν ήταν η ίδια η Γερμανία, αλλά η σκοτεινή οικονομική κλίκα που έλεγχε τον Hitler. Όταν δημιουργήθηκε η επίσημη υπηρεσία πληροφοριών της Αμερικής και τοποθετήθηκε έξω από τον έλεγχο του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Hull δημιούργησε μια μυστική μονάδα πληροφοριών και καλυμμένων επιχειρήσεων μέσα στο State Department. Η μονάδα υπάρχει ακόμη. Ονομάζεται Προξενικές Επιχειρήσεις (Cons Ops). Μέλη αυτής της μονάδας αναζήτησαν τους επιζώντες της συνωμοσίας για τη δολοφονία του Hitler. Έβγαλαν τους επιζώντες και τις οικογένειές τους, ξεκινώντας πριν από το τέλος του πολέμου. Τους έφεραν στην Αμερική. Από τους επιζώντες της συνωμοσίας του Canaris ξεκίνησε η Φατρία Δύο.

Οι συνωμότες έφθασαν στην Αμερική, κάτω από τις φτερούγες των ανδρών στους οποίους είχε απόλυτη εμπιστοσύνη ο Cordell Hull. Οι άνδρες που επιλέχθηκαν να κάνουν τη δουλειά ήταν στην πραγματικότητα μακρινά ξαδέλφια των συνωμοτών. Αυτοί οι άνδρες είχαν πολλά κοινά. Όλοι είχαν αίμα των Αψβούργων. Όλοι πίστευαν ότι οι Άγγλοι τραπεζίτες, με τη συνεργασία της αγγλικής βασιλικής οικογένειας, είχαν καταστρέψει την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Πίστευαν ότι ήταν οι ίδιοι που ήθελαν να «βομβαρδιστεί η Γερμανία τόσο ώστε να χαθεί από μνήμης ό,τι είχε υπάρξει ποτέ», έτσι ώστε να ελέγξουν τον Κόσμο και να επιβάλλουν τη Μια Παγκόσμια Κυβέρνηση. Αλλά είχαν ακόμη κάτι κοινό. Ήταν όλοι μέλη μίας μυστικής εταιρίας, η οποία είχε αντισταθεί στη μαύρη κλίκα επί αιώνες.

Όταν οι συνωμότες έφθασαν στην Αμερική, έφεραν μαζί τους τα ντοκουμέντα, τα οποία αποδείκνυαν στους άλλους την αλήθεια για ό,τι έλεγαν για τον Hitler και τους κυρίους του. Άρχισαν να διδάσκουν πατριώτες Αμερικανούς για τους αληθινούς λόγους του Α’ και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Επίσης, τους ενημέρωσαν τι θα συμβεί στον Κόσμο, εάν κάποιος δεν σταματήσει τους διεθνείς τραπεζίτες και την επιχειρηματική ελίτ από το να εγκαθιδρύσουν τη Νέα Τάξη Πραγμάτων.

ΑΠΟ ΤΗΝ CIG ΣΤΗ CIA
Όταν οι πρώην συνωμότες του Canaris πλησίασαν τους πατριώτες Αμερικανούς στρατιωτικούς, αυτοί κατάλαβαν γρήγορα πώς Αμερικανοί επιχειρηματίες είχαν πουλήσει τη χώρα τους, δημιουργώντας ένα τραπεζικό σύστημα που έκλεψε τον πλούτο της Αμερικής και τον έβαλε στα χέρια της ίδιας διεθνούς κλίκας που χρηματοδοτούσε τον Hitler. Οι διεθνείς τραπεζίτες ενορχηστρώνουν τους πολέμους, όχι για να κατακτήσουν τη γη, αλλά για να συγκεντρώσουν ισχύ και χρήματα σε παγκόσμιο επίπεδο… ΚΑΙ ως επόμενο βήμα, να δημιουργήσουν τη Νέα Τάξη Πραγμάτων. Η μονάδα ConsOps τού State Department επανεγκατέστησε τους συνωμότες του Canaris σε μέρη όπως η Winnemucca και το Wendover στη Nevada. Άλλοι εγκατασταθήκανε στην Oklahoma. Ακόμη, άλλοι εγκαταστάθηκαν στο San Luis Obispo, στην Καλιφόρνια, κοντά στο περίφημο κάστρο του William Randolph Hearst.

Σε αυτά τα μακρινά μέρη, τα επιζώντα μέλη της συνωμοσίας του Canaris εκπαιδεύτηκαν να είναι Αμερικανοί. Διδάχτηκαν να αποβάλλουν την προφορά τους. Πήραν νέες προσωπικότητες και μερικές φορές καινούργια πρόσωπα. Ενώ «εξαμερικανίζονταν» δίδασκαν στους Αμερικανούς φίλους τους και τις οικογένειές τους την αλήθεια, για τους ανθρώπους που ελέγχουν τον κόσμο από τα παρασκήνια.

Όταν οι πρώην συνωμότες είχαν εξαμερικανιστεί, αυτοί και οι Αμερικανοί –τους οποίους είχαν εκπαιδεύσει– σχημάτισαν την CIG (Central Intelligence Group). Αυτή η ένωση των πατριωτών με τις ίδιες ιδέες είχε μικρή ζωή. Η CIG αντικαταστάθηκε σε ένα χρόνο από τη CIA. Η CIG δημιουργήθηκε από άνδρες που ήταν πιστοί στην ιδέα της ελευθερίας. Καταλάβαιναν τους διεθνείς τραπεζίτες και το σχέδιό τους για Μια Παγκόσμια Κυβέρνηση. Καταλάβαιναν ότι η Μια Παγκόσμια Κυβέρνηση θα εξαφάνιζε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Όταν δημιουργήθηκε η CIA, οι άνδρες της CIG αντικαταστάθηκαν από τους ίδιους ανθρώπους του Κατεστημένου της Ανατολικής Ακτής που επάνδρωσαν τον OSS. Η CIA επανδρώθηκε από τους ίδιους διεθνιστές που η αρχική CIG προσπαθούσε να πολεμήσει. Οι ιδρυτές της CIG πάντως είχαν και ισχύ και εξυπνάδα. Δεν αποδέχθηκαν την ήττα τους. Αποσύρθηκαν στις σκιές και διεξήγαγαν τις μυστικές επιχειρήσεις τους κάτω από το κάλυμμα του Διευθυντηρίου των Μυστικών Επιχειρήσεων της CIA, ή μέσω της υπηρεσίας πληροφοριών του Ναυτικού. Πενήντα χρόνια αργότερα, αυτοί και οι βιολογικοί και φιλοσοφικοί απόγονοί τους βρίσκονται ακόμα εκεί.

Οι ιδρυτές του CIG –που αποσύρθηκαν στις σκιές– ήταν μια καλά οργανωμένη και πειθαρχημένη ομάδα. Ακόμη και τώρα, πίσω από τα παρασκήνια, πολεμούν τη Νέα Τάξη. Αυτοί οι άνδρες αποκαλούν τον εαυτό τους Φατρία Δύο. Πολλοί από τους αρχηγούς της βρίσκονται στην Υπηρεσία Πληροφοριών του Ναυτικού. Η ομάδα τους είναι τόσο μυστική, ώστε οι περισσότεροι στην Υπηρεσία Πληροφοριών του Ναυτικού δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει. Μεταξύ τους, αναφέρονται σε αυτή τη μυστική ομάδα ως το Μυστικό Ναυτικό ή το Ναυτικό της Nebraska. Αυτό γίνεται γιατί χρηματοδοτείται με μυστικά κονδύλια από μια εγκατάσταση του ναυτικού στην Omaha της Nebraska – ή αυτό συνέβαινε μέχρι το 1990.

Οι άνδρες και οι γυναίκες που επανδρώνουν τη Φατρία Δύο το κάνουν για ένα λόγο: Θέλουν να καταστρέψουν τη Νέα Τάξη Πραγμάτων και τους διεθνείς τραπεζίτες που τη χρηματοδοτούν. Έχουν σκοπό να αναστηλώσουν την εθνική κυριαρχία κάθε έθνους στον πλανήτη. Το κύριο χαρακτηριστικό που οι συνωμότες του Canaris είχαν κοινό με τα ξαδέλφια τους στην Αμερική δεν ήταν μόνο το βασιλικό αίμα τους, αλλά μάλλον το ότι όλοι ανήκαν στη συγκεκριμένη μυστική εταιρία. Για να είναι κάποιος μέλος έπρεπε να προέρχεται από ορισμένες γενεαλογίες. Επίσης, έπρεπε να έχει συγκεκριμένες ικανότητες. Το μυστικό τάγμα στο οποίο όλοι αυτοί ανήκαν ήταν οι Ναΐτες. 
 
ΟΙ ΝΑΪΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΙΡΙΟΣ

Κατά το Μεσαίωνα, μια ομάδα μοναχών-πολεμιστών –όλοι τους ευγενικής καταγωγής– ταπεινώθηκαν μπροστά στον Θεό και τον Πάπα, και αφιέρωσαν το τάγμα τους, των Ιπποτών του Ναού, στην υπηρεσία της Εκκλησίας της Ρώμης. Έγιναν γνωστοί ως οι Προστάτες του Χριστού. Οι Πάπες της Ρώμης γοητεύθηκαν από την ταπεινότητά τους και τις υπηρεσίες που προσέφεραν. Χρησιμοποιώντας την τεχνική «Προστατεύω και Υπηρετώ» με καλή πρόθεση έλεγχαν την Ευρώπη για περίπου 300 χρόνια.Αυτή τη χρονική περίοδο, η Ευρώπη πέρασε από το Μεσαίωνα στην Αναγέννηση.

Ουσιαστικά, η τεχνική που ανέφερα παραπάνω σημαίνει πως όταν προστατεύεις κάτι το ελέγχεις. Όταν συνεχίζεις να υπηρετείς τους ανθρώπους που ελέγχεις, οδηγούνται σε μακαριότητα. Σε αυτήν την εδεμική μακαριότητα, η ομάδα των ανθρώπων που ελέγχεται δεν το συνειδητοποιεί ποτέ. Έτσι, για να ελέγχεις κάτι πρέπει να το υπηρετείς και να το προστατεύεις πολύ καλά. Πρέπει να είσαι βέβαιος ότι αυτοί τους οποίους υπηρετείς παραμένουν τόσο ευτυχείς και μακάριοι, ώστε ποτέ δεν θα σκεφτούν την ελευθερία τους, πόσο μάλλον δεν θα την αναζητήσουν.

Οι Πραιτοριανοί προστάτευαν τους Αυτοκράτορες της Ρώμης. Ελέγχοντας την πρόσβαση στους αυτοκράτορες, έλεγχαν τη Ρώμη. Οι συγκεκριμένοι Ναΐτες είχαν μάθει αυτό το μυστικό από τους αντιπάλους τους. Έπρεπε να το χρησιμοποιήσουν, γιατί μερικές φορές πρέπει να πολεμήσεις τη φωτιά με τη φωτιά. Οι άνδρες που δημιούργησαν το αρχικό και αληθινό Τάγμα των Ναϊτών το έκαναν για να προστατέψουν το μέσο άνθρωπο από τις υπερβολές αυτών των βασιλικών οικογενειών, που χαρακτηρίζονταν από άγνοια και κακία. Ο αρχικός χάρτης των Ναϊτών προδιέγραψε μια λίστα βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων για το μέσο άνθρωπο. Αφορούσε τα δοσμένα από τον Θεό δικαιώματα, που έχει με τη γέννησή του κάθε ανθρώπινο ον.

Οι μονάρχες της Ευρώπης στο Μεσαίωνα απομυζούσαν τους χωρικούς. Όλη η γη, τα ζώα, τα φυτά και τα δένδρα ανήκαν στον βασιλιά. Στους χωρικούς δεν επιτρεπόταν να κυνηγούν, να συσσωρεύουν τρόφιμα ή να κτίζουν καταφύγια για τους εαυτούς τους και την οικογένειά τους. Εάν δεν υπήρχε ο μονάρχης, οι χωρικοί θα χρησιμοποιούσαν τα πράγματα που ο Θεός μας δίνει στη φύση, για να τραφούν, να κτίσουν σπίτια και να ντυθούν. Με τον βασιλιά να ελέγχει όλη την περιουσία (όπως η κυβέρνηση ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας στην Αμερική), ο χωρικός δεν μπορούσε να επιζήσει, παρά μόνο αν συμφωνούσε ο βασιλιάς. Η μαζική αδικία ήταν ο λόγος που αυτή η καλοπροαίρετη ομάδα ανδρών με βασιλικό αίμα –αλλά χαμηλά στην ιεραρχία– και μοναχών δημιούργησαν τους αρχικούς Ναΐτες.

Οι Ναΐτες ήταν μυστική σέκτα που ξεκίνησε το Μεσαίωνα. Οι ημερομηνίες στα βιβλία της ιστορίας κυμαίνονται από τον 8ο έως το 12ο αιώνα. Οι Ναΐτες περιβάλλονται από μυστικότητα, η οποία δημιούργησε πολλές εκδοχές για το ξεκίνημα και το χαμό τους. Το έκαναν για να κρυφτούν οι ίδιοι και οι απόγονοί τους από τους εχθρούς τους. Ήταν απαραίτητο να κρυφτούν, γιατί είχαν πρόσβαση σε μυστικές πληροφορίες που δεν έπρεπε να φανερωθούν, μέχρις ότου οι άνθρωποι θα ήταν έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσουν, και όχι να κάνουν κατάχρηση αυτών. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο κόσμος ακόμη περιμένει αυτές τις πληροφορίες. Οι περισσότεροι Ναΐτες –αλλά όχι όλοι– κατάγονταν από τους Μεροβίγγιους βασιλείς.

Μία εκδοχή της ιστορίας αναφέρει ότι οι Ναΐτες με την ήττα τους στις αρχές του 1300 διέφυγαν στη Σκοτία και δημιούργησαν τον Τεκτονισμό. Αυτή είναι αναλήθεια. Οι Ναΐτες ΔΕΝ είναι οι πρόγονοι των Τεκτόνων. Οι επιζώντες Ναΐτες διέφυγαν στο Salzburg της Αυστρίας. Από εκεί σταδιακά διείσδυσαν στις Αυστρο-Ουγγρικές βασιλικές οικογένειες και δημιούργησαν την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Ο λόγος που περιέλαβαν την ουγγρική βασιλική οικογένεια ήταν ένας θρύλος, που λέει ότι η βασιλική οικογένεια της Ουγγαρίας κατάγεται από το Σείριο. Οι Ναΐτες ήταν Μεροβιγγιανής καταγωγής και πίστευαν επίσης ότι κατάγονται από το Σείριο μέσω του βασιλικού οίκου του Δαυίδ, πατέρα του Σολομώντα.

Το όνομα της ουγγρικής βασιλικής οικογένειας είναι Esterhaszy. Ester σημαίνει αστέρι και haszy σημαίνει οίκος καταγωγής ή καταγόμενος. Οι Esterhaszy πίστευαν ότι κατάγονται από το άστρο. Το άστρο ήταν ο Σείριος. Η πλέον ανώτερη ιεραρχικά γυναίκα των Esterhaszy λεγόταν ότι ήταν ιέρεια στο ναό της Ιστάρ, το οποίο μεταφράζεται ως ο Ναός του Άστρου. Στις βαβυλωνιακές επιγραφές, η Ιστάρ αποκαλείται το Φως του Κόσμου, Νομοθέτης, Θεά των Θεαινών και Βασίλισσα των Ουρανών. Το όνομα Ιστάρ ήταν ένα από τα πολλά ονόματα που είχαν δοθεί στη Θεά Άρτεμη. Με άλλα λόγια, η ανώτερη γυναίκα των Esterhaszy είναι μια ιέρεια στο ναό της Άρτεμης, η οποία επίσης κατάγεται από το Σείριο. Σύμφωνα με τους Ναΐτες, ένας αληθινός Αψβούργος και αληθινός Ναΐτης έχει αίμα των Esterhaszy.

Ο ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Οι προσκυνητές που ταξίδευαν στους Αγίους Τόπους κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών πίστευαν ότι οι Ναΐτες πήγαιναν μαζί τους για να τους προστατεύουν στο δρόμο τους, ώστε να λατρέψουν τον Ιησού –Θεό και Σωτήρα τους– στον τόπο της γέννησης και του θανάτου του. Οι Ναΐτες όμως καταλάβαιναν λίγο διαφορετικά την αποστολή τους. Σύμφωνα με τα Ναϊτικά πιστεύω, η ιερή αποστολή τους ήταν να προστατέψουν το Άγιο Αίμα από το οποίο όλοι κατάγονταν. Οι Ναΐτες πήγαν στους Αγίους Τόπους για να βρουν αρχεία γεννήσεων και γάμων. Το έκαναν αυτό, όχι για να αποδείξουν ότι κατάγονταν από τον Ιησού και τη Μαρία Μαγδαληνή –όπως διατείνονται μερικοί– αλλά για να βρουν τα αρχεία από όλες τις γενεαλογίες του Οίκου του Δαυίδ.

Υπήρχαν όμως και άλλοι λόγοι που οι Ναΐτες πήγαν στην Ιερουσαλήμ: Οι Ναΐτες πήγαν στους Αγίους Τόπους για να ανασκάψουν το Ναό του Σολομώντα! Κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών (που πήραν το όνομά τους από το Ναό του Σολομώντα) έκτισαν το στάβλο για τα άλογά τους πάνω από το θαμμένο Ναό του Σολομώντα! Οι Ναΐτες Ιππότες πήγαν στους Αγίους Τόπους και στο ναό του βασιλιά Σολομώντα για τρία πράγματα: α) Για να βρουν τα αρχεία των γεννήσεων και των γάμων, β) Για να βρουν τον αποθηκευμένο χρυσό στα υπόγεια διαμερίσματα, γ) Για να βρουν τα αρχαία χειρόγραφα, που διατηρούνταν σε ερμητικά σφραγισμένα δωμάτια, βαθιά κάτω από τον αρχικό ναό.

Με αυτά τα τρία πράγματα στα χέρια τους, οι Ναΐτες Ιππότες γύρισαν στην Ευρώπη και έγιναν οι αδιαμφισβήτητοι ηγέτες της. Κυβερνούσαν, έως ότου ο βασιλιάς Φίλιππος ο Ωραίος της Γαλλίας συνωμότησε με τον Καθολικό Πάπα Κλήμη τον Γ΄ να καταστρέψουν τους Ναΐτες. Αλλά ακόμη και αυτή η καταστροφή ήταν μέρος μιας κρυφής ατζέντας. Οι Ναΐτες είχαν ολοκληρώσει αυτό το οποίο είχαν ξεκινήσει να κάνουν. Είχαν συγκεντρώσει τεράστιο πλούτο και γνώσεις. Τώρα έπρεπε να δημιουργήσουν μια αυτοκρατορία, της οποίας οι απόγονοι θα συνέχιζαν το καλοπροαίρετο σχέδιό τους για τον κόσμο.

Οι επιζώντες Ναΐτες μετακινήθηκαν στα βουνά γύρω από το Salzburg. Συνέχισαν δημιουργώντας την αυστριακή αυτοκρατορία και κυβέρνησαν την Ευρώπη για εκατοντάδες χρόνια. Η Αυστρο-Ουγγρική αυτοκρατορία κτίστηκε και χρηματοδοτήθηκε από τον πλούτο και τις γνώσεις των Ναϊτών. Μέσα από μυωπική αντιμετώπιση, δολοφονίες, τρέλα, εγωισμό και βλακεία, η αυτοκρατορία χάθηκε εξαιτίας των προαιώνιων εχθρών των Ναϊτών. Πρόκειται για την κακόβουλη κλίκα που τώρα είχε τη μεταμφίεση των Άγγλων τραπεζιτών, οι οποίοι έλεγχαν τον αγγλικό θρόνο από τα παρασκήνια.

Ωστόσο, αν και οι Ναΐτες έχασαν την αυτοκρατορία, δεν εξαφανίστηκαν. 
 
 
Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ WILHELM CANARIS

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο αρχηγός του αληθινού Τάγματος των Ναϊτών Ιπποτών ήταν ο ναύαρχος Wilhelm Canaris. Καταγόταν από τη βόρεια Ιταλία και από Βαυαρούς με βασιλικό αίμα (το 1776, τη χρονιά της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, οι Βαυαροί βασιλείς ειδοποίησαν την Ευρώπη για το σχέδιο των Ιλουμινάτων να δημιουργήσουν τη Νέα Τάξη Πραγμάτων). Ο Hitler εισέβαλε στην Αυστρία το 1938 και έκλεψε το αυστριακό θησαυροφυλάκιο, το οποίο μεταφέρθηκε στις ελβετικές τράπεζες. Ο περισσότερος χρυσός ήταν των Ναϊτών και προερχόταν από το Ναό του Σολομώντα.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου ο Canaris, αν και αρχηγός της Γερμανικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έκανε δύο ταξίδια το μήνα στην Ελβετία και στη συνέχεια στην Καταλονία στην Ισπανία. Έκλεβε πίσω το χρυσό των Ναϊτών και τον αποθήκευε στην Ισπανία. Ο χρυσός των Ναϊτών έμεινε κρυμμένος στην Ισπανία έως ότου μπόρεσε να το μεταφέρει με υποβρύχιο στην Παραγουάη. Το 1955, η τοποθεσία του ανακαλύφθηκε και ο χρυσός μεταφέρθηκε στις Φιλιππίνες. Το 1994, μέλη της Φατρίας Δύο, που ήταν Ναΐτες Ιππότες, κανόνισαν να μεταφερθεί στην Αυστρία. Το Δεκέμβριο του 1994, η μεγαλύτερη μεταφορά χρυσού στην ιστορία μπήκε στην Γερμανία από ένα χωνευτήρι χρυσού στην Ελλάδα. Αυτός ήταν ο χρυσός των Ναϊτών.

Μετά την αποτυχία της απόπειρας δολοφονίας του Hitler, πολλοί από τους κοντινούς συμμάχους του Canaris διέφυγαν στις ΗΠΑ. Οι υπόλοιποι βασανίσtηκαν φρικτά και δολοφονήθηκαν. Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, ο ναύαρχος Canaris φυλακίστηκε και ετοιμάζονταν να τον βασανίσουν για να αποκαλύψει την αλήθεια της συνωμοσίας, όταν κατάπιε κυάνιο και πέθανε. Σύμφωνα όμως με πηγές από τα παιδιά των ανδρών της Abwehr, ο ναύαρχος Canaris διέφυγε στις ΗΠΑ και έζησε στην Oklahoma με το όνομα Samuel Randall Pitman, ως δικηγόρος. Οι ίδιες πηγές λένε ότι πέθανε το 1973 στην Oklahoma.

ΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΑΙΝΕΤΑΙ
Οι άνδρες που επέζησαν από το κυνηγητό του Hitler σχημάτισαν την CIG. Όταν η CIG αντικαταστάθηκε από τη CIA, αυτοί οι άνδρες αποσύρθηκα στο σκιώδη κόσμο όπου οι Ναΐτες πρόγονοί τους έζησαν εκατοντάδες χρόνια. Με τη μοντέρνα γλώσσα θα λέγαμε ότι σχημάτισαν ένα καλυμμένο δίκτυο κατασκοπίας και συνέχισαν να εργάζονται εναντίον του πανάρχαιου εχθρού τους, δηλαδή των ανδρών που αποτελούν την Νέα Τάξη Πραγμάτων. Αυτοί οι άνδρες επανδρώνουν τις υπηρεσίες πληροφοριών σε όλο τον κόσμο. Η Σαουδική Βασιλική Οικογένεια συνεργάζεται με τη Φατρία Δύο. Αρκετά άτομα της Φατρίας Δύο που ήταν εξόριστα μέλη των αυστριακών και τσεχοσλοβακικών βασιλικών οικογενειών ήταν πιλότοι της Σαουδικής Βασιλικής οικογένειας.

Πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας που εξορίστηκαν στις ΗΠΑ, εξορίστηκαν γιατί δεν υπέγραψαν συμφωνίες με τους νικητές συμμάχους του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Αυτοί δήλωναν ότι δεν θα συνωμοτήσουν για να αναστηλώσουν τις μοναρχίες στην κεντρική Ευρώπη. Όσοι βασιλικής καταγωγής υπέγραψαν τις συμφωνίες πήραν πίσω τα χρήματά τους και τη γη τους. Αυτοί που αρνήθηκαν, τους κατασχέθηκαν τα πάντα.

Τα υψηλότερου βαθμού μέλη της Αυστρο-Ουγγρικής οικογένειας εξορίστηκαν. Μερικά από τα παιδιά τους αποσπάστηκαν από τις οικογένειές τους και τοποθετήθηκαν σε συνηθισμένες μεσαίας τάξης αμερικανικές οικογένειες. Συνήθως, ο πατέρας της οικογένειας που τα υιοθετούσε ήταν μέλος της Φατρίας Δύο. Στα παιδιά ποτέ δεν αποκαλύφθηκε η πραγματική τους ταυτότητα. Αυτό έγινε για να τα κρύψουν, όπως επίσης και τα μελλοντικά παιδιά τους, μέχρι να φτάσει η σωστή χρονολογία. Το 1995 η εξορία έληξε. Πολλά μέλη της Φατρίας Δύο άρχισαν τώρα να επιστρέφουν στα προγονικά τους εδάφη.

Από το 1995 ένας πόλεμος μαίνεται στον κόσμο της οικονομίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι τόσο αφελείς ως προς τον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία, ώστε ούτε να υποπτευθούν δεν μπορούν το πώς γίνεται αυτός ο πόλεμος. Ένας από τους τρόπους είναι η απορρόφηση όσων περισσότερων αφελών επενδυτών είναι δυνατόν στην αγορά κεφαλαίου. Όταν οι δυνάμεις που διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο πιστέψουν ότι έχουν μαζέψει τα περισσότερα χρήματα που θα μπορούσαν, θα προκαλέσουν παγκόσμιο κραχ, ώστε να παραμείνουν όσα περισσότερα χρήματα γίνεται στην ομάδα τους.

Με άλλα λόγια, και οι δύο Φατρίες εργάζονται για την κατάρρευση της αγοράς, την καταστροφή του αντιπάλου τους και για να παραμείνει όποιος τα καταφέρει στη θέση του οδηγού. Οι πραγματικά χαμένοι είναι όσοι τοποθετούν τις οικονομίες μιας ζωής σε μια ναρκοθετημένη αγορά κεφαλαίου! Εάν η Φατρία Ένα –οι διεθνείς τραπεζίτες που αποκαλείται Νέα Τάξη Πραγμάτων– κερδίσει, θα εγκατασταθεί μία παγκόσμια κυβέρνηση και οι άνθρωποι θα γίνουν σκλάβοι… όσοι γλιτώσουν το πογκρόμ… και στοιχηματίζω ότι ΕΣΕΙΣ και ΕΓΩ δεν θα είμαστε στους επιζώντες!

Εάν κερδίσει η Φατρία Δύο, υπάρχει ένα σχέδιο να πάρουν τα χρήματα που έχουν κλαπεί από ολόκληρο τον πλανήτη και να τα αποδώσουν στα κράτη από όπου προήλθαν. Τα σχέδια είναι έτοιμα και θα εφαρμοστούν άμεσα μόλις απελευθερωθούν τα χρήματα.

Η ΦΑΤΡΙΑ ΤΡΙΑ
Υπάρχει μια νέα φατρία που αυτοαποκαλείται Φατρία Τρία. Αυτή η νέα φατρία δεν ευθυγραμμίζεται με τις άλλες δύο. Μερικά μέλη είναι παιδιά της Φατρίας Ένα, και άλλα της Φατρίας Δύο. Η εργασία της διανομής των κλεμμένων χρημάτων έχει ανατεθεί σε αυτήν τη φατρία. Φαίνεται ότι όλα τα μέλη αυτής της φατρίας είναι ΟΛΟΙ Ναΐτες Ιππότες, ή ζουν σύμφωνα με τα στάνταρτ τους.

Σύμφωνα με πηγές, η ώρα πλησιάζει.
Πόσο επίκαιρο σου φαίνεται το άρθρο σήμερα, αν και γράφτηκε πριν μόλις 10 χρόνια;
Τι γίνεται σήμερα στην παγκόσμια σκηνή και ποιά φατρία κάνει παιχνίδι;
 
Read more »